رابطه ذهنیت فلسفی و خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان با نقش میانجی بهره گیری از فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، تبیین رابطه بین ذهنیت فلسفی و خود تنظیمی یادگیری با نقش میانجی بهره گیری از فناوری اطلاعات می-باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر بهشهر در سال تحصیلی 97–1396 بود که برابر 616 نفر می باشد. 217 نفر بر اساس فرمول کوکران بعنوان نمونه و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه فناوری اطلاعات شفیع پور مطلق (1395) با 15 گویه، پرسشنامه خودراهبری یادگیری فیشر و همکاران ( 2001 ) با 40 گویه و پرسشنامه ذهنیت فلسفی بر اساس مدل فیلیپ اسمیت (42 گویه) می باشد. روایی صوری و محتوایی آنها مورد تایید اساتید قرار گرفت و پایایی به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب مقادیر 85/0 و 87/0 و84/0 بدست آمد. داده به کمک نرم افزار لیزرل 8 تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین ذهنیت فلسفی با خود تنظیمی یادگیری با آزمون نقش میانجی بهره گیری از فناوری اطلاعات رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Philosophical Mind and Students' Self-Regulated Learning with Intermediate Role of Information Technology

نویسنده [English]

  • Bahrang Esmaeli Shad Esmaeli Shad
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigation of the relationship between philosophical mindedness and self-regulated learning by the mediating role of information technology. The research is applied in terms of purpose, and the method is descriptive correlation. The statistical population consisted of 616 people from 6th grade elementary school students in Behshahr city in the academic year of 2017-18. 217 people were selected according by Cochran formula as sample and by stratified random sampling method. The data gathering tool was Shafi Pour-Motlagh's Information Technology Questionnaire (2016) with 15 items, Fisher et al.'S self-regulated questionnaire (2001) with 40 items, and the philosophical mind questionnaire based on Smith's model (42 items). Their face and content validity were confirmed by the professors and reliability was 0.85, 0.87, and 0.84, by Cronbach's alpha. The data was analyzed with Liserl 8 software. The results showed there is a relationship between the philosophical mind with self-regulated learning and the mediating role of information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophical mind
  • self-regulated
  • Information Technology