بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 دکتری مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران

چکیده

پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ دانش‌آفرینی در بین دانشجویان داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮفت. ‏‎ ‎این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ‏ماهیت و روش توصیفی، از نوع همبستگی می‌باشد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دوره کارشناسی ارشد و دکتری کلیه‌ی رشته ها ‏شامل رشته گروههای تحصیلی که در سال تحصیلی94-93 در دانشگاه آزاد بجنورد مشغول به تحصیل بوده‌اند، می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، ‏‏302 نفر دانشجوی ارشد و44 نفر دانشجوی دکتری که درمجموع346 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم برآورد گردید. ابزار پژوهش شامل ‏پرسشنامه سواد اطلاعاتی و دانش آفرینی بوده است، روایی از نوع صوری و محتوایی بود که مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه به کمک روش ‏ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت که آلفای آنها به ترتیب 93/0و 93/0برآورد گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش ازضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، با کمک ‏نرم افزار16 ‏SPSS‏ استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین سواد اطلاعاتی دانشجویان و دانش آفرینی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج ‏تحلیل رگرسیون نشان داد که میزان معنی داری تمامی متغیرها بجز توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطلاعات کوچکتر از 0.05 بدست آمد که نشان دهنده این است ‏که تمامی مولفه ها بجز متغیر توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطلاعات بر متغیر دانش آفرینی سازمانی اثر گذار هستند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Literacy with Organizational ‎Knowledge Creation‏ ‏in Graduate students

نویسندگان [English]

  • khadije mojarad 1
  • mahboube soleimanpouromran 2
  • Hamidreza Sodagar Sodagar 3
1 M.A Department of Educational Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, ‎Bojnourd, Iran
2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
چکیده [English]

This study investigated the relationship between literacy among university students‏.‏‎ This study is applied and the ‎nature and descriptive , correlational harm The‏ ‏population consisted of all higher education students graduate and ‎doctoral courses all groups in the fields of humanities , basic sciences , science and agriculture 1472 student to master ‎and 47 doctoral student ‎‏ ‏‎ is studying at the Open University Bojnoord. The sample size in this study, according to ‎Morgan 302 graduate students and 44 doctoral students was estimated that a total of 346 people . And stratified ‎random sampling in master's and PhD degree was determined . Research and Knowledge Creation tools and ‎information literacy , which is 93% alpha / 0 and 93 / 0 were estimated. Kolmogorov-Smirnov test for normality using ‎test variables studied And with the approval of normality, to analyze research to increase the power of the Pearson ‎correlation coefficient , regression, with 16 SPSS software were analyzed .‎،‎ The results indicate that the positive and ‎significant relationship between information literacy students and playing there. Regression analysis showed that ‎significantly all the variables except the ability to determine the extent and nature of information obtained 0.05 less ‎than the standard number This indicates that all components except the variable ability to determine the extent and ‎nature of organizational knowledge-creation data variable effectiveness.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • information literacy
  • knowledge
  • Organizational Performance
  • graduate students .‎