تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی، مدیر گروه تکنولوژی آموزشی

3 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

4 کارشناس‌ارشد،‌تکنولوژی‌آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران،

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر در درس ریاضی پنجم بوده است. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی مدارس شهرستان اهواز بود. نمونه موردمطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، از بین نواحی شهرستان اهواز، ناحیه 4، بین مدارس این ناحیه، مدرسه بهار انتخاب شد که 325 دانش‌آموز دارد و از بین پایه‌های اول تا ششم مدرسه بهار، پایه پنجم انتخاب شد. این پایه شامل دو کلاس 30 نفری الف و ب بود که به دلیل عدم همکاری معلم کلاس ب، کلاس الف انتخاب شد؛ که دانش‌آموزان این کلاس در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، دو آزمون محقق ساخته یادگیری و یادداری و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی کلر 1993 بوده است. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی، مؤثر است و می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری در یادگیری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of educational multimedia design based on the principles of cognitive load on learning, remember and educational progress motivation in math lesson

نویسندگان [English]

  • fateme hosizadeh 1
  • Hassan Rastegarpour 2
  • Nasrin Mohammadhasni 3
  • sasan salimi 4
1 Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor Kharazmi University
3 Assistant Professor of Educational Technology, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Educational Technology, School of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate the effecs of multimedia design education based on the principles of cognitive theory on learning, remembering and educational progress motivation of grade-five female students at math. the study was pseudo-educational and pretests and posttests administered to the control group. The population of the study includes allfemale students at grade five across the city of Ahvaz. The sampling of the study was done according to multi-level cluster sampling from Ahvaz, area4. Among the schools of this region, Bahar School with 325 students was chosen. Fromthe five grades in school only grade five students were taken into account.At this grade two classes named A and B, each with 30 students were available. Due to lack of cooperation of the teacher in classB, onlythe classA was considered.Next, thestudents were devided into two groups:control and experimental group(15 students each).Data collection instruments include two learning and remembering tests devised by the author and Keller's educational progress questionnaire (1993).In order to analyze the data covariance analysis tests were used. The results of the study showed that educational multimedia design based on principles of cognitive theory has an effect on learning,remembering and educational progress motivation of female students at grade five.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational multi-media design
  • Cognitive Theory
  • Learning
  • remembering
  • educational progress motivation