تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی ،‌دانشگاه‌ تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی،‌دانشگاه تهران ،تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی،دانشگاه تهران،

4 هیات علمی، مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، تبیین رابطه نرخ ماندگاری با انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی بوده و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان رشته های فنی-مهندسی موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز را تشکیل می دهند. بنابراین با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه ای با میزان 232 نفر برآورد شد. برای گردآوری داده ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن پس بررسی خبرگان این حوزه به تایید رسید و پایایی آن نیز با بکارگیری ضریب آلفای کرونباخ 0.86 برآورد شد سپس نتایج در دو بخش توصیفی (درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی و ضریب همبستگی) با استفاده از نرم افزار spss تحلیل و بررسی شدند.یافته ها نشان می دهد که بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری به ترتیب مربوط به رشته های مهندسی فناوری اطلاعات (0.86 درصد) و مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک (0.18 درصد) است. اما برایند کلی نرخ ماندگاری در موسسه آموزش عالی مهر البرز برابر با 0.72 درصد بود. از میان تعاملات گوناگون در این بستر نیز تعامل دانشجویان با دستیاران با میانگین (3.8123) بالاترین میزان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of retention rates based on the types of student interaction in the e-learning context

نویسندگان [English]

  • ّFatemeh Narenji Sani 1
  • zeinab mostafavi 2
  • ahmad keykhah 3
  • rahim ebeadi 4
2 university ot tehran
3 phd candidate
4 boss
چکیده [English]

The aim of this study was to explain the retention rate based on the types of students ' interaction in e-learning.The current research is descriptive and applied in terms of purpose and  population of this study is composed of all engineering students of Mehr Alborz Institute of Higher Education who were selected according to Cochran Formula 232 for sample.The data collection tool was a researcher-made questionnaire, whose validity was confirmed after the experts ' survey and its reliability was estimated by using Cronbach's alpha coefficient of 0.86.  The results showed that the highest retention rate was related to IT engineering (0.86 %) Moreover, the lowest retention rate was related to e-commerce Engineering (0.18%). In general, the rate of retention at the Mehr Alborz Higher Education Institute was 0.72%.. The results showed that the highest and lowest retention rates were related to ICT-Information Systems Management and E-Commerce Engineering respectively and among the various interactions in this context, student interaction with assistants was of the highest importance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: retention rate
  • interaction
  • Higher Education
  • E-Learning