تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی میزان استفاده از فناوری اطلاعات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ، واحد نکا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نکا ، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته آموزش و منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی میزان استفاده از فناوری اطلاعات اساتید و کارکنان بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوردی داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه اساتید و کارکنان در سال 1397 به تعداد130نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 97 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تفکیک شهر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی ، توانمندسازی کارکنان و پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی با نقش میانجی میزان استفاده از فناوری اطلاعات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شرق استان مازندران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش بین مهارت های فردی و توانمندسازی ، مدل های ذهنی و توانمندسازی ، چشم انداز مشترک و توانمندسازی و تفکر سیستمی و توانمندسازی با نقش میانجی میزان استفاده از فن آوری اطلاعات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شرق استان مازندران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the relationship between organizational learning and empowerment of employees with the mediating role of using information technology in faculty members and employees

نویسندگان [English]

  • fatemeh soghra sina 1
  • nstaran khaleghi rostemi 2
1 Department of education management ' neka ' branch ' Islamic azad ' neka ' iran.
2 master of science in humanities and eudcation ' islamic azad university ' neka ' iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational learning and empowerment of employees with the mediating role of using information technology in professors and staff. The research method was applied in terms of purpose and in terms of collecting data, a descriptive correlational type. The statistical population of this study was all of the professors and staff there were 130 in 1397.Sample size Using Krejcie - Morgan tables, 97 people were selected by stratified random sampling. The data gathering tool was Neefe's standard organizational learning questionnaire staff empowerment information technology inventory questionnaire. (Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data. The results showed that there is a positive and significantly relationship between organizational learning and empowerment with the mediating role of the use of information technology in professors and staff of Islamic Azad University of the East of Mazandaran Province. Also based on the results of the study there is a positive and significantly relationship between Individual skills and empowerment, Mental Models and Empowerment, common view and Empowerment, System thinking and empowerment in professors and staff of Islamic Azad University of the East of Mazandaran Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : organizational learning
  • empowerment of employees
  • Information Technology
  • professors