ارزیابی میزان بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک و تأثیر آن بر بهینه‌سازی سرمایه های فکری در سازمان(مورد مطالعه:شرکت مخابرات شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی ارزیابی میزان بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک و تأثیر آن بر بهینه‌سازی سرمایه‌های فکری در سازمان(موردمطالعه:شرکت مخابرات شهر تهران) می‌پردازد. ازاین‌رو در حوزه تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه برای آزمون فرضیات تحقیق از اطلاعات میدانی استفاده‌شده است در گروه تحقیقات پیمایشی قرار می‌گیرد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شرکت مخابرات شهر تهران به تعداد 1000نفر تشکیل می‌دهند. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک شامل ابعاد (ارتباط، اتوماسیون، کاربردی، نرم‌افزارهای تحلیلی، هماهنگی نرم‌افزارها، ایجاد، همسویی) و بهینه‌سازی سرمایه فکری شامل ابعاد (بهینه‌سازی سرمایه انسانی، بهینه‌سازی سرمایه ساختاری، بهینه‌سازی سرمایه مشتری) بهره گرفته‌شده است. به‌منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار PLS و SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک تأثیر معنی‌داری بر بهینه‌سازی سرمایه فکری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

evaluation of the maturity of electronic human resource management and its impact on the optimization of intellectual capital in the organization (Case study: Telecommunication Company of Tehran)

نویسندگان [English]

  • masoud mondeali 1
  • maryam soleymani 2
  • abolghasem bagheri 2
  • hossein sotudeh arani 2
1 university pnu nantanz
2 Assistant Professor of Payame Noor University
چکیده [English]

The present research studies the evaluation of the maturity of electronic human resource management and its impact on the optimization of intellectual capital in the organization (Case study: Telecommunication Company of Tehran). Therefore, it is applied in the field of applied research and considering the field information used to test the research hypothesis, it is included in the research group. The research method is descriptive. The statistical population of the present study is the total number of 1,000 employees of Tehran Telecommunication Company. For collecting information, two matrixes of human resource management electronic questionnaires including dimensions (communication, automation, application, analytical software, software coordination, creation, alignment) and optimization of intellectual capital including dimensions (human capital optimization, structural capital optimization, customer capital optimization), interest It has been taken. In order to test the hypothesis of the research, the structural equation test was analyzed by SPSS and PLS software. The findings of the research indicate that the maturity of electronic human resource management has a significant effect on the optimization of intellectual capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity Management
  • Electronic Human Resources
  • Intellectual Capital