سنتزپژوهی مولفه های تاثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در آموزش عالی : ارائه یک الگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران

3 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، تهران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به مطالعه مولفه های تاثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در آموزش عالی به منظور ارائه ی الگوی مناسب پرداخته است. روش بررسی این پژوهش ، کیفی و از نوع سنتز پژوهی است که با بهره گیری از روش تحلیل محتوا به کمک فرا ترکیب انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی مطالعات انجام شده از سالهای 2008 تا 2018 در حوزه رایانش ابری در آموزش عالی در داخل و خارج از ایران بوده است. از مجموع 5 جلد کتاب و 75 مقاله‌ای که از پایگاه‌های معتبر داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت، متناسب با ارتباط موضوعی داده ها، تعداد 38 مطالعه به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از فیش مطالعاتی استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از روش کدگذاری مخصوص مطالعات کیفی استفاده گردید برای این کار ابتدا، 15 مولفه پرتکرار شناسایی و در نهایت 74 مفهوم به عنوان مولفه های اصلی استخراج شدند. در مرحله بعد، کدگذاری و طبقه بندی اطلاعات بدست آمده از پژوهش های انجام شده، پایه های نظری حوزه رایانش ابری، مقولات و مضامین اصلی استخراج شدند. نتایج حاصل از تحلیل محتوای استقرایی و ترکیبی مقولات و منجر به استخراج یک چهارچوب مفهومی در حوزه پذیرش رایانش ابری در آموزش عالی حول 4 بعد، فناوری، محیطی، فردی و سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A research synthesis of effective components on cloud computing adaption in higher education :A model development

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Firouzi 1
  • Zahra Taleb 2
  • Nayyereh Shah Mohammadi 3
2 عضو هیات علمی
چکیده [English]

The present study investigates the factors affecting the adoption of cloud computing in higher education in order to provide a suitable model. The method of this research is qualitative and synthesized research which is done by using content analysis method with meta-synthesis. The statistical population of the study consisted of all studies from 2008 to 2018 in the field of cloud computing in higher education inside and outside Iran. From a total of 5 volumes of books and 75 articles reviewed from reputable internal and external databases, 38 studies were purposely selected based on the thematic relevance of the data. The data was collected through a study jack. In order to analyze the data, coding method was used for qualitative studies. For this purpose, 15 replicate components were identified and finally 74 concepts were extracted as main components. Next, the coding and categorization of the information obtained from the research, the theoretical foundations of the cloud computing domain, the main categories and themes were extracted.
The results of the inductive and hybrid content analysis of the categories lead to the emergence of a conceptual framework in the area of ​​cloud computing acceptance in higher education around 4 dimensions: technology, environment, individual and organizational

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • cloud computing
  • Cloud computing adaption
  • Higher Education