معرفت‌شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی کانادا و ژاپن به‌منظور الگوی بومی‌سازی سواد رسانه‌ای در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشگاه آزاد اراک

2 علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی

4 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه صدا و سیمای قم،

چکیده

این­ ­پژوهش­ با هدف ­معرفت­شناسی ­سواد رسانه­ای­ در نظام­ آموزشی­ کانادا و ژاپن ­به‌منظور ارائه­ی ­الگوی بومی‌سازی سواد رسانه­ای­ در ایران ­انجام‌گرفته بود. روش ­پژوهش، زمینه­ای ­و از نوع­ ­کاربردی. جامعه­ی ­آماری ­پژوهش نخست­ متخصصان ­سواد رسانه­ای، برنامه­ریزان­ آموزشی­ و معلمان ­سواد رسانه­ای­ که از آن‌ها برای تعیین عناصر جهت طراحی الگوی مطلوب، مصاحبه به عمل آمد. دوم کارشناسان سواد رسانه که برای اعتبار الگوی بومی­سازی شده استفاده شد. حجم نمونه برای مصاحبه 25و برای اعتبار سنجی الگو 35 نفر بود. روش تجزیه ‌وتحلیل شامل سه مرحله‌ی­کدگذاری باز، محوری ­وانتخابی انجام و به شیوه تحلیل­مضمون یافته در قالب شبکه­ی مضامین پایه، سازمان‌دهی شده. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد برنامه­ی درسی مدنظر شامل یک مضمون فراگیر،7 مضمون­سازمان دهنده است. همچنین مطالعات نشان داد نظام آموزشی کانادا و ژاپن، حکایت از روش معقول و سیستماتیک می‌کند اما در ایران هنوز اجرای الگوی مطلوب جای تأمل و بازنگری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Epistemology of Media Literacy in the Educational Systems of Canada and Japan with the Aim of Domesticating Media Literacy for Iran

نویسندگان [English]

  • ezat Alighardashi 1
  • mohamad seifi 2
  • Khalil Ghafari 3
  • Ali reza Poya 4
1 teacher of PAYAMNOR univercity
2 department at education ,arak branch , islamic azad university, arak iran
3 faculty of university
چکیده [English]

This study has been conducted to epistemologistically explore the media literacy of Canada and Japan in order to propose a localizing pattern for the media literacy in Iran.The methodology is field research and of applied research type. The statistical population includes two groups. The first group were the media literacy specialists, the educational planners, and the media literacy teachers who have taken part in the specialized meetings who were interviewed for determining the desirable pattern.The second group were the media literacy experts who were applied to validate the localizing pattern. The sample size for the interview was 25 and for validation 35.The analyzing method included three phases of axial, selective, and open code-giving and was organized on the basis of content analysis within the framework of basic concept.The findings of the research show that the targeted course plan included one comprehensive concept and seven organizing concepts.The study showed that the educational systems of Canada and Japan is characterized by a rational and systematic method, yet the implementation of the desirable pattern in Iran still remains to be reflected upon and revised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Course plan
  • Epistemology
  • Localizing pattern elements
  • education
  • high school