ارزیابی اثربخشی استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و شبکه های اجتماعی بر نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین،

2 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش حاضر اثربخشی استفاده از نرم‏افزارهای کامپیوتری و شبکه‏های اجتماعی بر بهبود نگرش ریاضی دانش‏آموزان دختر را بررسی می­کند. روش پژوهش از نوع شبه‏آزمایشی با طرح پیش‏آزمون – پس‏آزمون با گروه کنترل است. نمونه‌ی پژوهش، متشکل از60 دانش‏آموز دختر پایهی نهم مقطع متوسطهی اول مدارس نمونه دولتی و شاهد شهرستان خمین در سال تحصیلی 97-96 بود که به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و30 نفرازآنان در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‏ها از پرسش‌نامه‌ی نگرش ریاضی ایکن که شامل 16 سؤال در قالب طیف لیکرت است،استفاده شد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسش‌نامه‌ی استاندارد مورد استفاده برابر 83/0 برآورد گردید. در ابتدا برای دو گروه پیش‏آزمون انجام گرفت؛ گروه آزمایش در مدت 16 جلسه با استفاده از نرم‏افزار کامپیوتری و شبکه اجتماعی آموزش دیدند و گروه کنترل به روش سنتی آموزش داده شد و درنهایت از دو گروه پس‏آزمون به عمل آمد. داده‏های به‏دست آمده در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که استفاده از نرم‏افزار کامپیوتری و شبکه‏های اجتماعی، باعث بهبود نگرش ریاضی دانش‏آموزان می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of using computer software and social networks on the mathematical attitude of high school female students

نویسندگان [English]

  • maryam iranshahi 1
  • Mohammad Khalily-Dermany 2
1 Azad University Khomein- Khomein- Iran
2 Islamic Azad University, Khomein branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effectiveness of using computer software and social networks on improving the students' mathematical attitude. The research method is quasi-experimental with the pretest-posttest design with the control group. The research sample comprised 60 primary school students in the first and second-grade schools of Khomein in the academic year of 96-97. They were selected by simple random sampling method and 30 of them were in the experimental group and 30 in the control group. To collect data, Aiken attitude questionnaire, which consists of 16 questions in terms of Likert spectrum, was used. Using Cronbach's alpha coefficient, the reliability of the standard questionnaire was estimated to be 0.83. Initially, two groups were pre-test and the experimental group was trained using computer software and a social network (telegram) during 16 sessions in two months, and the control group was trained in the traditional way, then from two groups are tested. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The results of covariance analysis showed that using computer software and social networks improves students' mathematical attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer software
  • Social networks
  • mathematical education
  • mathematical attitude
  • 9th grade students