طراحی برنامه درسی مجازی در درس علوم اول متوسطه (پایه نهم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه ریزی درسی ،واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی ،دانشگاه تربیت دبیر رجائی

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامه درسی مجازی مناسب درس علوم مقطع اول متوسطه با روش آمیخته ( ترکیبی ) شامل دو بخش کیفی با استفاده از مطالعه منابع مرتبط ، از روش پژوهش توصیفی و کمی ( پرسشنامه ) انجام شد .جامعه آماری مورد مطالعه کتاب درسی علوم وکتاب راهنمای معلم بوده است. مؤلفه ها و شاخص ها از کتاب درسی علوم اول متوسطه و کتاب راهنمای آن ها استخراج گردید. است .با بهره گیری از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شامل های چند رسانه ای، ابر رسانه های، تعاملی، انعطاف زمانی و مکانی و نظریه های یادگیری یادگیرنده محور دو عامل اثرگذار بر طرح برنامه درسی ، برنامه درسی مجازی ارائه گردید . روایی محتوایی برنامه درسی طراحی شده، توسط 14 نفر از متخصصان حوزه برنامه درسی تایید و پایایی آن نیز، ازطریق پرسشنامه محقق ساخته 31 گویه ای که دراختیار ایشان قرار گرفت و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 98/0 برآورد گردید.نتایج نشان داد که برنامه درسی مجازی علوم پایه نهم دارای عناصر اهداف، محتوا، فعالیت های یاددهی و یادگیری و روش های ارزشیابی می باشد و با توجه به نتایج مدل مفهومی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual Science Curriculum Design for First Year of Secondary Education (Ninth Grade)

نویسندگان [English]

  • fereshteh afkari 1
  • Gholam Ali Ahmadi 2
  • seyedeh Fatemeh shamshirgarn 3
1 assistant of curriculum
3 ph.d.student of azad university.science and reaserching branch
چکیده [English]

The present study aimed to design a virtual curriculum of the 9th grade (1st high school) science course. The research method is a combined or mixed with an applied purpose. The method used within this research is an applied method in terms of its purpose and in terms of its implementation, it is a combination or a mixed type. The statistical population under study were the science textbook and the teacher’s guidebook. The components and indicators were both extracted from the junior high school science textbook and the teacher’s guidebook. The validity of the designed curriculum’s content was confirmed by 14 curriculum experts. Likewise, its reliability was determined through a researcher-made questionnaire which was handed to them; The Cronbach's alpha coefficient was estimated to be 0.98.The virtual curriculum of ninth-grade science was designed with regards to the curriculum elements: curriculum objectives, content preparation and organization, designing learning activities, teaching methods, and evaluation methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Design
  • Virtual Curriculum
  • Information and communication technology (ICT)
  • science curriculum
  • Science Curriculum of Junior High School