عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد مدیریت آموزش عالی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی عوامل دانش آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط بود.این مطالعه در چارچوب رویکرد کیفی اکتشافی انجام شده است. تعداد 14نفر ازخبرگان دانشگاهی و مطلع نسبت به دانش آفرینی و یادگیری الکترونیک به صورت هدفمند و با راهبرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرارگرفتند. درنهایت برای هر یک از طبقات عنوانی که دربرگیرنده کل کدهای آن طبقه باشد، انتخاب گردید. در نتیجه‌ی این مطالعه 16 مؤلفه در چهار بعد عوامل مدیریتی، سازمانی ، فردی وفن‌آوری شناسایی شد. این عوامل در بعد مدیریتی ؛ عوامل مدیریتی(سبک مدیریت و سلسله مراتب)، نظام توانمند سازی، تفکر سیستمی، تعامل اجتماعی و مشارکت، سیستم های مدیریت یادگیری مجازی در بعد سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، شبکه دانش،­ مخازن و منابع دانشی در بعد فن‌آوری؛ محیط یادگیری الکترونیکی، فن‌آوری شبکه، زیرساخت های فن‌آوری اطلاعات، ابزار یادگیری الکترونیکی و در بعد فردی؛ حل مسأله، یادگیری فردی، خلاقیت و نوآوری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Related to Knowledge Creation in Higher Education Institutions

نویسندگان [English]

  • Zahra Ali Akbari 1
  • Khodayar Abili 2
  • Fatemeh Narenji 3
1 کارشناس مسئول آموزشی
چکیده [English]

Higher education has faced many challenges over the decades such as globalization, information and communication technology, social-political developments, lifelong learning, and the knowledge-based society.But these challenges play a key role in today's societies by creating opportunities for knowledge creation. The main purpose of this article is to identify the factors of knowledge creation in online higher education centers and institutes. This study was conducted in the framework of an exploratory qualitative approach.14 academic and knowledgeable experts on knowledge creation and e-learning were selected by purposeful sampling strategy and interviewed in a semi-structured manner. Finally, for each of the categories a title containing all the codes of that class was selected. As a result of this study, 16 components were identified in four dimensions of managerial, organizational, individual and technological factors.These factors in management; management factors (management style and hierarchy), empowerment system, system thinking, social interaction and participation, virtual learning management systems-in organizational dimension; organizational culture, organizational structure , Knowledge network, repositories, and knowledge resources-in the technology dimension; e-learning environment , network technology, information technology infrastructure, e-learning tools and in the individual dimension; Problem solving is individual learning ), creativity and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Creation
  • Electronic Elearning
  • Innovation AND Creativity and Online Higher Education