طراحی الگوی ارتباطی فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش بررسی ارتباط فن‌آوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و طراحی الگوی ارتباطی مربوطه می باشد. این پژوهش یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران منابع انسانی
 و دست اندرکاران فن‌آوری اطلاعات آموزش و پرورش فارس به تعداد 210 نفر و نمونه آماری طبق فرمول کوکران 136 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. جهت جمع آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه‌ی فن‌آوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان استفاده شده است که روایی صوری آنها توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرارگرفته و پایایی آنها با استفاد از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برابر91/0 و 87/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آماری توصیفی وتحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار SPSS و smart PLS استفاده و الگوی تحلیلی پژوهش تدوین شد.بر اساس نتایج حاصله، ضریب مسیر فن‌آوری اطلاعات به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان برابر 677/0 و مقدار آماره  t برای این مسیر 793/9 می‌باشد که با توجه به بزرگ‌تر بودن این مقدار از 96/1، نشان دهنده‌ی معناداری ضریب برآورد شده است. در نتیجه فن‌آوری اطلاعات، تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Communication Pattern of Information Technology and Enterprise Resources Planning System in Education

نویسندگان [English]

  • Shapoor Etehadnezhad 1
  • Abdolkhalegh Gholami Chenarestan Olya 2
  • Karamollah Daneshfard 3
1 Ph.D candidate of Human Resource Management, Department of Management, Faculty of humanities, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of humanities, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
3 Professor, Department of Management, science and research Branch , Islamic Azad University,Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between information technology and the Enterprise resource planning system and the design of the relevant communication model. This research is a descriptive or non-experimental research of survey type. The population consisted of 210 human resource managers and practitioners of Fars education information technology. The statistical sample was 136 people selected by Cochran sampling table through random cluster sampling. Two
questionnaires of information technology and Enterprise resource planning system were used for data collection. The face validity of the tool has been verified by relevant experts. Their reliability was 0.91 and 0.87, respectively, using Cronbach's alpha formula Descriptive statistics and confirmatory factor analysis were used to analyze the data by SPSS software and smart PLS software and Based on the findings, the analytical model of the study was formulated. According to the obtained results, the coefficient of information technology path to the organization resource planning system is 0.677 and the t-statistic value is 9.793 which indicates that the value of this path is larger than 1.96,
Indicates the significance of the estimated coefficient. As a result, information technology has a positive and significant impact on the organization's resource planning system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Enterprise Resource Planning
  • education