ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان؛ مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش‌آموزان مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. رویکرد پژوهش آمیخته و با طرح اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمّی از روش توصیفی نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل صاحب‌نظران نظام هدایت تحصیلی در استان گلستان و در بخش کمّی مشاوران، مدیران مدارس و معاونان آموزشی شهرهای گرگان و آق‌قلا به تعداد 650 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بودند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمّی بر اساس شغل مشارکت‌کنندگان از نوع تصادفی طبقه‌ای بود. نمونه آماری در بخش کیفی با توجه به قانون اشباع نظری، تعداد 17 نفر و در بخش کمّی، بر اساس فرمول کوکران تعداد 242 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی، پرسش‌نامه محقق ساخته با 39 سؤال بود. در بخش کیفی برای دستیابی به روایی از چک کردن به‌وسیله مشارکت‌کنندگان و برای تعیین پایایی از راهبرد تائید همکاران پژوهشی استفاده شد. در بخش کمّی به‌منظور بررسی روایی از نظرات خبرگان استفاده شد، نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی بالای پرسش‌نامه بود. نتایج نشان داد که وجود بانک اطلاعاتی جامع، سهولت دسترسی به اطلاعات، مشاوره برخط، سابقه کاوی، بهره‌گیری از سیستم‌های خبره و شبیه‌سازی از عوامل دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش‌آموزان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

providing a effective educational guidance model for studentsl; based on ICT

نویسندگان [English]

  • bahman sharifi 1
  • kioumars niazazari 2
  • Negin Jabbary 3
1 Department of Educational Management, gorgan unit, Islamic Azad University,gorgan, Iran
2 Department of Educational Management, Sari unit, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Faculty member of Islamic Azad University - Gorgan Branch
چکیده [English]

The aim of this study was providing a effective educational guidance model for students; based on ICT. The research approach was mixed method with exploratory desigen. In qualitative part of the research, the Grounded Theory method and in quantitative part a descriptive survey type was used. statistical population in the qualitative part, included the experts in the educational guidance system of Golestan province and in the quantitative part of counselors, school administrators and educational deputies of Gorgan and Aq-qala, was 650 People in the academic year of 2017-2018. Sampling method in qualitative part was purposive and in quantitative part based on job type of contributors was Random stratified. The statistical sample in qualitative part was 17 people, according to theoretical saturation law, and in quantitative part was 242 people according to the Cochran formula. The data collection tool in qualitative part was interview and in quantitative part was researcher-made questionnaire with 39 questions. In qualitative part for achieving the validity from checking by contributors and to determine the reliability, approval strategy of research colleagues was used. In quantitative part expert's opinions were used to assess the validity and the result of Cronbach's alpha test was 0.96, which indicates a high reliability. The results showed that the existence of comprehensive databases, ease of access to information, online counseling, data mining, utilization of expert systems, and simulation are factors for achieving effective educational guidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Educational Guidance
  • ICT
  • Students