تبیین میزان گرایش به کاربرد فناوری های ارتباطی اداری بر اساس مؤلفه های شخصیت و خودکارآمدی رایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین میزان گرایش به استفاده از فن‌آوری­های ارتباطی اداری بر اساس مؤلفه­های شخصیت  و خود‌کارآمدی رایانه بود. پژوهش حاضر از نظر ماهیت داده‌های جمع‌آوری ‌شده جزء مطالعات کمی و از نظر شیوه، یک مطالعه‌ی همبستگی است. نمونه مورد بررسی 184 نفر(86 زن و 98 مرد) از کارکنان دانشگاه خوارزمی تهران (پردیس کرج) بودند که با شیوه‌ی در دسترس انتخاب شدند. از پرسش‌نامه­های شخصیتی NEO، خود‌کارآمدی رایانه و نگرش به فن‌آوری­های اداری برای سنجش متغیرها استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها، پس از انجام مقدمات توصیفی داده‌ها به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و برای پیش‎بینی متغیر ملاک از تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافته‌های پژوهش عبارتند از: نگرش به فن‌آوری با روان‌رنجورخویی، سن آزمودنی­ها و سابقه آنان همبستگی منفی معنادار و با برون­گرایی، توافق، گشودگی، وظیفه‌شناسی و خود‌کارآمدی رایانه همبستگی مثبت معنادار دارد؛ خود‌کارآمدی رایانه با روان رنجورخویی، سن آزمودنی­ها و سابقه آنان همبستگی منفی معنادار و با برون­گرایی، توافق، گشودگی، وظیفهشناسی و نگرش به فن‌آوری همبستگی مثبت معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the tendency to use administrative communication technologies based on the components of personality and computer self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mohammadhasni 1
  • Masoud khoshdel Langroudi 2
1 Educational Technology Faculty, psychology and Education Department, Kharazmi University
2 Kharazmi university
چکیده [English]

The present study aimed to determine the tendency to use office communication technologies based on personality components and computer self-efficacy. The present study is a quantitative study in terms of the nature of the data collected, and is a correlational study in terms of method. The sample consisted of 184 persons (86 females and 98 males) from the staff of Kharazmi University who were selected through available sampling. NEO personality questionnaires, computer self-efficacy and attitude to office technologies were used to measure variables. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation), Pearson correlation test, and regression analysis. Findings of the study are: Technology attitude with neuroticism, age of subjects and their history have a significant negative correlation with extroversion, agreement, openness, conscientiousness and computer self-efficacy; computer self-efficacy with neuroticism, age test Their experience had a significant negative correlation with extroversion, agreement, openness, conscientiousness and technology attitude. Among the predictor variables, computer self-efficacy predicted 32% and conscientiousness 8% of the variance in attitude toward technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude to technology
  • computer self-efficacy
  • Communication technologies
  • personality