تاثیر فناوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی‌،‌دانشگاه علامه طباطبایی،‌تهران،ایران

2 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی،دانشگاه علامه طباطبایی،‌تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از فناوری واقعیت افزوده بر یادگیری دانش آموزان نارسا خوان پایه دوم ابتدایی شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به دو گروه تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون یادگیری بر روی دو گروه اجرا شد، پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (فناوری واقعیت افزوده) قرار گرفت و گروه کنترل به روش سنتی آموزش داده شدند و از هر دو گروه پس آزمون یادگیری به عمل آمد. ابزار اندازه گیری یادگیری پرسشنامه محقق ساخته یادگیری بود. برای تجزیه و تحلیل پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس) استفاده شد. به طور کلی نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد به کارگیری فناوری واقعیت افزوده با اطمینان 95/0 در افزایش یادگیری دانش آموزان نارساخوان موثر است و می توان از این فناوری به عنوان ابزاری در یادگیری دانش آموزان نارساخوان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Augmented Reality Technology on Learning of second-grade Dyslexic Students

نویسندگان [English]

  • elahe khateri 1
  • Saeid Pourroostaei Ardakani 2
  • Esmaeil Zaraii Zavaraki 3
1 Master of educational technology allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor, Department of Educational Technology, Educational Technology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of Augmented Reality Technology on Learning of second-grade Dyslexic Students. The statistical population of this study includes all students with dyslexia disorder in the second elementary school who study in Tehran during the academic year of 1397-1398. Sampling method is a purposeful sampling. In this study, the sample size is 20 people divided into experimental and control groups. At first, a pre-test learning is taken from both groups and then an Augmented Reality Program is used for the experimental group and is administered to the control group. The researcher uploads videos, photos and sounds related to the teaching lessons using the HP Reveal Augmented Reality Program, and marks each subject they are taught and adapted according to the curriculum. The student take on the phone to learn each title, and the HP Reveal Augmented Reality Program is running on it and is provided relevant information. Then, the post-test learning are conducted and the results analyzed for each group. The results show that augmented reality utilization imputs learning the students with dyslexia disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Reality
  • Learning
  • Dyslexia