رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و بی موبایل هراسی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه روانشناسی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پژوهش  حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و بی موبایل هراسی در دانشجویان انجام شد. روش تحقیق، توصیفی ازنوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1398بود که تعداد340 نفر نمونه با استفاده ازجدول کرجسی-مورگان به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل خواجه احمدی و همکاران(1395)، قلدری سایبری مینه سینی و همکاران (2011) و نوموفوبیا ییلدریم  و کوریا(2015)جمع آوری و از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های همبستگی پیرسون و اسییرمن) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری به میزان37/0 رابطه‌ی متوسط مثبت وجود دارد. هم‌چنین اعتیاد به فضای مجازی به میزان تقریبا قوی52/0 با بی موبایل هراسی در ارتباط بوده است(05/0=P). نتیجه آن که آموزش ارتقاء سطح سواد رسانه ای جامعه به ویژه نسل جوان کشورمان، فرهنگ انتخاب و استفاده درست از رسانه‌های نوین به آنان در قالب کارگاه‌های آموزشی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between cyberspace addiction with cyber bullying and no mobile phone phobia in College students

نویسندگان [English]

  • Amir hosein Shirafksn 1
  • Akbar Nasrollahi 2
  • Ramazan Hassanzadeh 3
1 Ministry of Agriculture
2 Head of Faculty of Communication and Media Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Member of Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between cyber bullying and cyber bullying in college students. The research method is descriptive-correlational.Statistical population is medical students of Islamic Azad University In Mazandaran province in 1398, 340 samples were selected by stratified random sampling using Krejcie-Morgan table.Data were collected using the mobile-based social networking questionnaires of Khajeh Ahmadi et al.(2016),cyber bullying Minnesota and et al.(2011),and Nomophobia Yildirim & Coria (2015),and were collected through descriptive and inferential statistics. Pearson and Assyrian correlation tests were used to analyze the data. The results showed that there is a positive average relationship between cyber bullying with 0.37 and cyber bullying.Also, cybersecurity addiction was associated with an almost robust 0.52 percent of mobile phobia(P = 0.05),with the result that training in promoting media literacy in society,especially in our young generation, culture of choice and proper use of media. New workshops are offered to them in the form of workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace addiction
  • cyber bullying
  • no mobile phone phobia