تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی، خود کنترلی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی، خود کنترلی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه‌های آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری، متشکل از کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در ناحیه 1 آموزش و پرورش شهر ساری به تعداد 855 نفر بوده که تعداد 47 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمودنی های گروه آزمایش، آموزش مبتنی بر یادگیری سیار،اجرا شد. ابزار اندازه گیری در پیش آزمون و پس آزمون پرسش‌نامه‌های خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982)، خودکنترلی تاجنی و همکاران (2004)، پینتریچ و دی گروت (1990) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) بود. یافته ها نشان داد آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی، خود کنترلی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of mobile learning-based education on self-efficacy, self-control, self-regulation, and academic performance students

نویسندگان [English]

  • mojtaba rezaei rad 1
  • elham naseri 2
1 Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of Educational Technology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The learning approach at any time and any place that is used to promote e-learning and as a model of e-learning refers to the acquisition of knowledge, attitude and skills using mobile technologies. The purpose of this study was to investigate the effect of mobile learning based education on students' self-efficacy, self-control, self-regulation, and academic performance. This research was a quasi-experimental study with pretest and posttest design and experimental and control groups. The statistical population consisted of all 855 female secondary school students in District 1 of Sari city. 47 students were selected by multistage cluster sampling method. Experimental learning-based learning was administered to the experimental group. Pre-test and post-test questionnaires were self-efficacy questionnaires of Scherrer and Maddox (1982), Tajani et al. (2004), Pintrich & DeGrott (1990) and Fam & Taylor (1999). Data were analyzed using ANCOVA test. The findings showed that mobile learning-based education had an effect on students' self-efficacy, self-control, self-regulation, and academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Mobile Learning
  • Self-efficacy
  • Self-Control
  • Self-regulation
  • Academic Performance