توانمندسازی روان‌شناختی ابزاری جهت کنترل پرسه‌زنی اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قائم‌شهر دانشگاه آزاداسلامی،‌ قائمشهر، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباطات میان توانمندسازی روان‌شناختی و پرسه‌زنی اینترنتی در بخش بهداشت و درمان است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه درنظرگرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، 165 نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر در سال 1397 هستند، که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌های استاندارد توانمندسازی روان‌شناختی (PE) اسپریتزر (1995)، و پرسه‌زنی اینترنتی (CL) لیم (2002) بودند. تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات نیز به‌وسیله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گردید. یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که بین توانمندسازی روان‌شناختی و پرسه‌زنی اینترنتی رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین نتایج آزمون تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیر توانمندسازی روان‌شناختی، 24 درصد از تغییرات متغیر پرسه‌زنی اینترنتی را تبیین می‌نماید. اگرچه ابعادتوانمندسازی روان‌شناختی روابط معنادارجداگانه‌ای با رفتار پرسه‌زنی اینترنتی داشته‌اند، ولیکن ازآن میان، فقط متغیر احساس معناداری به‌طور منفی و معنادار قدرت پیش‌بینی و تأثیرگذاری بر رفتار پرسه‌زنی اینترنتی کارکنان را دارد. براساس یافته‌های پژوهش به مدیران سازمان پیشنهاد می‌شود تا با استفاده از فنون افزایش توانمندسازی‌روان‌شناختی در کارکنان، بتوانند از ظرفیت‌های آنان در جهت مثبت (کاهش سطح پرسه‌زنی اینترنتی) بهترین استفاده را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychological Empowerment; An Instrument for Controlling the Cyberloafing

نویسندگان [English]

  • Hossein Samadi-Miarkolaei 1
  • Hamzeh Samadi-Miarkolaei 2
1 Young Researchers and Elite Club, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

The purpose of the present research is exploring the relationships between psychological empowerment and cyberloafing in the healthcare and treatment sector. Present research is a survey study in which the questionnaire is considered as the data gathering method. The statistical population of the study includes 165 employees of Babolsar Healthcare and Treatment Network in 1397 [2018] that selected by simple random sampling method. The information collecting instruments included the Spreitzer’s (1995) psychological empowerment (PE) and Lim’s (2002) cyberloafing (CL) standard scales. Data analysis and hypothesis test has been done by Pearson's correlation test and the step by step multiple regression using SPSS software. Research findings showed that there is a negative and significant relation between psychological empowerment and cyberloafing. Also, the results of the regression analysis test showed that the psychological empowerment variable explains the 24 percent of changes in cyberloafing variable. Though the psychological empowerment dimensions have had separated significant relationships with cyberloafing behavior, but among them, the meaning variable is only able to negatively and significantly predict and influence on the employees' cyberloafing behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • Cyberloafing
  • Human Resources