تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی زبان انگلیسی، دانشگاه الزهرا،‌تهران،ایران

2 استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه مازندران ،بابلسر،ایران

3 هیات علمی گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، نکا ،ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از وب‌کوئست بعنوان ابزاری فناورانه بر یاددگیری و یادداری مطالب درسی زبان انگلیسی عمومی در محیط دانشگاهی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی است. از کل جامعه آماری دانشجویان که تعداد 133 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا در درس زبان عمومی بود با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، دو کلاس 25 نفره یکی به عنوان گروه کنترل و دیگری به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد و میزان یادگیری و یادداری مطالب درسی با یک پیش آزمون و دو پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت. گروه آزمایش با استفاده از یک وب‌کوئست مورد آموزش قرار گرفت و گروه کنترل به روش سنتی مطالب درس زبان عمومی را فرا گرفت. پس از دو ماه، آزمونی محقق ساخته جهت سنجش یادگیری و پس از یک ماه،‌ همان آزمون مجدد بعنوان سنجش یادداری به دانشجویان داده شد. داده ها نشان داد بین نتایج هر دو آزمون یادگیری و یادداری دانشجویان در مقایسه با گروه سنتی تفاوت معنی داری وجود دارد و می‌توان نتیجه گرفت استفاده از این فناوری در آموزش درس زبان عمومی موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching General English Course Content Using WebQuest on Students’ Learning and Retention

نویسندگان [English]

  • Vahid Mirzaeian 1
  • Seyed Hassan Talebi 2
  • Maryam Roubdari 3
1 ELT Department, Faculty of Letters, Alzahra University
2 Dept. of English Language and Literature, Faculty of Humanities and social sciences, University of Mazandaran
3 Department of English Language, Islamic Azad University, Neka Branch, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of WebQuest, as one of the new technological tools in teaching various sciences, including foreign languages, on learning and teaching general English language in the university environment. The study is applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of method. From the total statistical population of students, which was 133 undergraduate female students of Alzahra University in the general language course, using simple random sampling method, two classes of 25 people, one as a control group and the other as a experimental group, were selected and the amount of learning and retention were examined with one pre-test and two post-tests. The experimental group was trained using a WebQuest, and the control group learned course content using traditional method. After two months, a researcher-made test was given to measure learning, and after a month, the same test was given to students for retention. The data showed a significant difference between the results of both students' learning and retention compared to the traditional group, and it can be concluded that the use of this technology is effective in teaching and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English Language
  • Web quest
  • Learning
  • retention