بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فناوری (براساس الگوی TPACK)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران

2 استادیار رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 مدیر گروه رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

   پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی از منظر دانش فن‌آوری انجام شد. روش پژوهش، تحلیل محتوا است. میدان پژوهش، برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی است. نمونه­ی پژوهش دروس کاربرد فاوا در آموزش ابتدایی به روش هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته است که براساس الگوی TPACK تهیه شد. روایی ابزار به روش صوری تأیید شد و برای پایایی ابزار به روش اسکات ضریب توافق 05/91 به دست آمد. تجزیه و تحلیل کیفی داده­ها نشان داد که برنامه درسی حاضر از منظر دانش های معلمی بر مبنای الگوی قدیمی شولمن طراحی شده است.
 چون موضوعات مربوط به دانش فن‌آوری، جزء شایستگی محتوای پداگوژی بیان شده، به دانش فن‌آوری به عنوان یکی از انواع شایستگی به صورت واحدهای تئوری و عملی، به دانش فن‌آوری به صورت آنالوگو دیجیتال، به تلفیق فن‌آوری با محتوا و پداگوژی و یکپارچه­سازی این سه با ارائه ابزارهای محتوا، ابزارهای تدریس آنلاین و ابزار ارزشیابی توجه نشده است. بنابراین از ظرفیت برنامه درسی برای آموزش دانش فن‌آوری به خوبی استفاده نشده و براساس الگوی TPACK ناقص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate of the current status of the intended curriculum for elementary education at Farhangian University from the perspective of technology knowledge (Based on the TPACK model)

نویسندگان [English]

  • fatollah koushki 1
  • mahbobeh khosravi 2
  • Mostafa Ghaderi 3
  • Alireza Sadeghi 4
1 Ph.D. student of curriculum studies at Allameh Tabatabai University of Tehran
2 Assistant Professor of Curriculum Studies at Allameh Tabatabai University
3 Associate Professor of the Study Programs at Allameh Tabatabai University
4 The head of Curriculum Studies Department of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the current status of intended curriculum for elementary education of Farhangian University in perspective of technology knowledge. The research method is content analysis.The field of study is intended curriculum for elementary education. sample of research is ICT lessons in elementary education that was selected by purposeful method. The research tool has compiled researcher-made content analysis list based on theoretical foundations of TPACK model. The validity of the instrument was formally confirmed by experts, and Scottish coefficient of 91.05 was obtained for reliability of the instrument using Scott method. Qualitative data analysis showed that present curriculum was designed from Perspective of teacher knowledge based on old Schulman method. Because subjects of technology knowledge have been described as part of pedagogical content Competency. To knowledge of technology and its structures as one of the types of competence as theoretical and practical units, To technology knowledge in analog and digital, to integrate technology with content and pedagogy, and to integrate the three by providing content tools, online teaching tools, and evaluation tool have not been attention. Therefore, capacity of curriculum to teach technology knowledge is not well utilized and is incomplete based on TPACK model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Knowledge
  • intended curriculum
  • Elementary education
  • Farhangian University