تاثیر آموزش مبتنی بر موک و معکوس بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، علوم‌تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی گرگان، ایران

2 کارشناس آموزش، آموزش و پرورش شهرستان آق قلا، گلستان، ایران

3 استادیار علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی (ره) گرگان، گلستان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر موک و معکوس بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا
 به اختلال کمبود توجه/ فزون‌کنشی بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون/ پس‌آزمون از نوع گروه گواه و آزمایش است. جامعه‌آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ فزون‌کنشی مقطع ابتدایی پایه ششم استان گلستان در سال تحصیلی 99-98 بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای، از بین شهرستان‌های استان گلستان به طور تصادفی دو شهرگنبدکاووس و بندرترکمن انتخاب شد که 60 دانش‌آموز مبتلا به اختلال کمبود توجه/ ‌فزون‌کنشی انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984) است. روایی محتوایی پرسش‌نامه توسط روان‌شناسان و متخصصان حوزه علوم‌تربیتی، اختلالات روانی و یادگیری ورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی آن استفاده از آلفای کرنباخ 78/0 به دست آمد. روش اجرا بدین صورت بود که نمونه به سه گروه 20 نفری تقسیم و پس از سنجش پیش‌آزمون به سه شیوه سنتی، موک و معکوس تحت آموزش قرار گرفت و پس از آخرین جلسه آموزش، پس‌آزمون گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که دو روش مذکور بر سازگاری‌تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ فزون‌کنشی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Mock and Reverse Education on Adjustment to College in Students with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Shirin Pourghaz 1
  • Abdoljalal Toomaj 2
  • Colthom Gholami 3
1 Undergraduate Student, Educational Sciences, Imam Khomeini Campus, Farhangian University of Gorgan, Iran
2 Expert of Education, Education Golestan Province
3 Assistant Professor of Educational Sciences, Imam Khomeini Campus, Gorgan University of Technology, Golestan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of mock and reverse education on adjustment to college of students with attention deficit / hyperactivity disorder. The research method is quasi-experimental with control and experimental group with pretest and posttest design. The statistical population of the study consisted of all sixth grade students of Golestan province who were randomly selected from two cities of Gonbad Kavous and BandarTurkmen. Then, 60 students with attention deficit / hyperactivity disorder were selected with the help of education departments and psychologists and specialists in the field of education and psychiatric disorders and learning. The research instrument was Baker,R. W.,&Siryk,(1984)adjustment to college questionnaire with24items. The Content validity of the questionnaire was evaluated by psychologists and specialists in the field of educational sciences, mental disorders and learning and Mohammadi etal`s research. And its reliability using Cronbach's alpha in this study and Mohammadi et.al`s study was0.80and0.78, respectively. The results showed that mock-based and reverse-based educational methods had a positive and significant effect on adjustment to college in students with attention deficit / hyperactivity disorder, but mock-based education has a greater impact on adjustment to college in students with attention deficit / hyperactivity than reversed education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mook
  • Reverse
  • Adjustment to College
  • Students
  • attention deficit/hyperactivity disorder