نقش رسانه های اجتماعی در رفتار ‏اطلاع‌یابی دانش‌آموزان (موردمطالعه: ‏دانش‌آموزان ‏مقطع متوسطه شهر یزد) ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، ‏دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 دانش آموخته ی مهندسی فناوری اطلاعات-‏تجارت الکترونیک، دانشکده ‏فنی و مهندسی، دانشگاه علم و ‏هنر، یزد، ایران

3 دانش‌آموخته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات-‏تجارت الکترونیک/ دانشکده ‏فنی و مهندسی/ دانشگاه علم و ‏هنر/ یزد/ ایران

چکیده

هدف از این پژوهش،  بررسی نقش رسانه­های اجتماعی در تحریک رفتار ‏اطلاع‌یابی دانش‌آموزان ‏مقطع متوسطه شهر یزد بوده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از منظر رویکرد ،جزء پژوهش­های کمی به شمار می­آید. جامعه‌ی آماری این ‏پژوهش را معلمان مقطع متوسطه شهر یزد تشکیل دادند که بر اساس سرشماری آموزش­وپرورش در سال ۱۳97 بالغ‌بر 2000 نفر می­باشند. بااستفاده از فرمول کوکران تعداد 323 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه­ی آماری با استفاده از روش نمونه­گیری ساده انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه­ی محقق ساخته با طیف لیکرت پنج­نایی می­باشد. برای تعیین روایی محتوایی این پرسش‌نامه یک آزمون از قضاوت متخصصان استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسش‌نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که مقدار آن 0.724 ارزیابی شد. روش آماری این پژوهش، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیلی است که به‌منظور اعتبارسنجی و پایایی متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل­های ذکرشده استفاده‌شده است. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار رسانه­های اجتماعی بر رفتار اطلاع­یابی دانش­آموزان است . هم‌چنین یافته­های پژوهش نشان می­دهد استفاده از رسانه­های اجتماعی موجب کاهش استرس، دسترسی آسان و سریع به منابع اطلاعاتی، افزایش آگاهی در بین دانش­آموزان می‌گردد و نیز یادگیری گروهی را برای آن‌ها به ارمغان می­آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social media in student information behavior ‎‎(Case Study: Yazd High School Students)‎

نویسندگان [English]

  • Hamed Fallah Tafti 1
  • Fatemeh Montazeri Sanij 2
  • Mohammad Bigha,m 3
1 Management department; humanity faculty; science and arts universty; yazd; iran.
2 Graduate of Information Technology Engineering - E-Commerce, Faculty of Engineering, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran
3 Graduate of Information Technology Engineering - E-Commerce, Faculty of Engineering, Yazd University of Science and Art, Yazd, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of social media in ‎stimulating the intelligence behavior of Yazd high school students. The ‎present study is applied in terms of purpose and is "quantitative research" ‎in terms of approach. The statistical population of this study included high ‎school teachers in Yazd city, which according to the ‎‏1397‏‎ education ‎census, over ‎‏2000‏‎ people. Using the Cochran's formula, ‎‏323‏‎ people were ‎selected by simple sampling as a statistical sample. The tool used in this ‎study is a researcher-made questionnaire with a five-point Likert scale. To ‎determine the validity of the content of this questionnaire, an expert ‎judgment test was used and Cronbach's alpha method was used to evaluate ‎the reliability of the questionnaire, which was ‎‏0.724‏‎. The statistical method ‎of this research is exploratory and analytical factor analysis which has ‎been used to validate and reliability of independent and dependent ‎variables of the mentioned analyzes. The results of this study show the ‎positive and significant effect of social media on students 'information ‎behavior. Research also shows that using social media reduces stress, quick ‎and easy access to information resources, increases students' awareness, ‎and group learning. Brings to them.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • social media
  • Information behavior
  • high school‎
  • student