اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادگروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردییل، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل،اردبیل،ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری به واسطه اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی می­باشد. طرح پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل: تمامی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و هم چنین کارکنان بیمارستان‌های شهرستان پارس آباد در فروردین ماه 1399 بود (851N=). 20 نفر با نمونه­گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش، درمان شناختی - رفتاری را در 6 جلسه به مدت 90 دقیقه و به واسطه اینترنت دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ مداخل‌های را دریافت نکرد. قبل و بعد از درمان، پرسش‌نامه اضطراب کرونا از طریق ایمیل برای اعضای دو گروه اجرا شد. برای تحلیل داده­‌های حاصل از پرسش‌‌‌نامه، آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار 20-SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد و درمان شناختی - رفتاری به واسطه اینترنت ، موجب کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی شده است (05/0>P) بنابراین پژوهش حاضر نشان می­دهد که درمان شناختی -رفتاری به واسطه اینترنت، در بهبود علائم اضطراب کرونا مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Internet-Delivered Cognitive Behaviour Therapy on Reducing Corona-Related Anxiety in Parsabad Health Care Workers

نویسندگان [English]

  • Setareh Jani 1
  • niloofar mikaeili 2
  • parisa rahimi 3
2 mohaghegh
3 azad
چکیده [English]

Health care workers, while hosting people with or suspected of having coronavirus, may experience corona anxiety more severely than other people in the community.On the other hand, due to the prevention of corona spread, the conditions for face-to-face psychotherapy are not available in the current situation.Therefore, the aim of the present study is to evaluate the effectiveness of internet-delivered cognitive behaviour therapy on reducing anxiety about coronary heart disease in health care workers in Parsabad city.The research method is quasi-experimental and pre-test and post-test design with control group. vioral therapy group received behavior in six 90-minute sessions via the Internet, while the control group did not receive any intervention members of both groups before and after treatment. The covariance analysis test and SPSS software were used to analyze the collected data. The results showed that there was a significant difference between the mean scores of the experimental and control groups in the post-test, and internet-delivered cognitive behaviour therapy significantly reduced corona anxiety in health care staff. Therefore, the present study shows that internet-delivered cognitive behaviour therapy is effective in improving the symptoms of coronary anxiety and is a valuable option for reducing waiting time and increasing clinical efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • behavior
  • internet-delivered
  • cognitive