تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده بر یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی‌،‌دانشگاه پیام نور شهر ری،تهران،ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور شهر ری،تهران،ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نورشهر ری ،تهران،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده در یادگیری درس مطالعات اجتماعی بود. نوع پژوهش کاربردی-نیمه آزمایشی می باشد. جامعه  آماری، دانش آموزان پایه  ششم ابتدایی بخش شهری آموزش و پرورش کهریزک در سال تحصیلی 98-97 می باشد. با روش نمونه­گیری چند مرحله ای خوشه­ای120 نفر در 4 گروه 30نفره از دختران و پسران در دو گروه شاهد(آموزش سنتی) و دوگروه آزمایش(آموزش با کمک واقعیت افزده) انتخاب شدند.گردآوری اطلاعات در دونیم سال تحصیلی در 3 نوبت توسط آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی با 25سؤال انجام شده است. در اجرای آزمایشی آزمون آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شدکه نشان دهنده پایایی خوب سؤالات می باشد. برای ساخت اپلیکیشن از موتوربازی سازی یونیتی برروی پلتفورم اندروید برمبنای واقعیت افزوده با محتوای چندرسانه ای بهره گرفتیم و درکلاس درس ویادگیری معکوس استفاده شد. باآزمون تکرار سنجش به بررسی میزان یادگیری دانش آموزان پرداختیم که میانگین نمرات (گروه آزمایش  51/16 ودرگروه شاهد03/15)برتری روش تدریس به کمک واقعیت افزوده را در یادگیری نشان می‌دهد. مقدارآماره(93/2)F نیز معنا داری روش تدریس را تصدیق می‌کند؛ اما میانگین  و آماره(438/0)t تأثیر پایین جنسیت در یادگیری را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of training through augmented reality on learning the Lesson Social studies elementary students in 6 the grade

نویسندگان [English]

  • HamidReza Alian 1
  • mozhghan heidary 2
  • Manijeh Ahmadi 3
1 Payam Noor University Of Tehran ,shahr Rey
2 Payam Noor University Of Tehran ,shahr Rey
3 Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was investigate The effect of training through augmented reality on learning the Lesson Social studies elementary students in 6 the grade. the type of research is quantitative for data collection of the semi - experimental study. the subjects were selected 120 students through multi - stage cluster sampling method in groups of control (traditional teaching) and the experimental group (training with the help of augmented reality) were selected .Data collection by the researchers made exam for academic progress with 25 questions in three occasions. The reliability of the test was also obtained by Cronbach 's alpha 0.86 which indicates good reliability of the questions. the repeated measure test was performed in order to study the learning extent of students who showed the superiority of the teaching method to the help of augmented reality, but augmented reality did not significantly affect the learning of girls and boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Reality
  • Learning
  • Mobile Learning
  • blended learning.Book of Social Studies in 6 the grade