بررسی میزان توانایی و دانش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی و نوآورانه‌ی اعضای هیئت علمی(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 دکتری مدیریت آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم وفنون مازندران، بابل، ایران

3 دکتری مدیریت آموزش عالی، معاون اجرایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

4 دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

5 دانشیار مرکز تحقیقات سرطان،پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی توانایی‌و‌دانش استفاده از فناوری‌اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی و نوآورانه‌ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل انجام شد. جامعه آماری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه-های علوم‌پزشکی بابل به تعداد 347 نفر،که با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر نمونه به روش تصادفی‌طبقه-ای انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها باپرسش‌نامه‌های محقق ساخته سنجش توانایی‌و‌دانش استفاده از فناوری با 15 سؤال، سنجش عملکرد نوآورانه با 8 سؤال و سنجش عملکرد پژوهشی با 13 سؤال انجام شد. روایی صوری‌و‌محتوایی به تائید متخصصان رسید و پایایی باضریب آلفای‌کرونباخ برای توانایی‌و‌دانش استفاده از فناوری‌اطلاعات(86/0)،عملکردپژوهشی(84/0)وعملکرد نوآورانه(77/0) محاسبه شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با آزمون‌های‌ تحلیل رگرسیون، یومان‌ویتنی، کروسکال‌والیس، توسط نرم‌افزارSpss24 انجام شد. نتایج نشان داد بین توانایی‌و‌دانش استفاده از فناوری‌اطلاعات با عملکرد پژوهشی و عملکرد نوآورانه اعضای هیات-علمی رابطه معناداری وجود دارد. توانایی‌و‌دانش استفاده از فناوری‌اطلاعات اعضای هیئت‌علمی و عملکرد پژوهشی آنان در وضعیت نسبتا‌‌مطلوب و عملکرد نوآورانه‌ در وضعیت نامطلوب قرار دارند. اهتمام فزاینده سیاست‌گذاران آموزش پزشکی و دولتمردان، برای ایجاد فرصت‌های بیشتر برای آموزش و ترغیب اعضای‌هیات‌علمی در جهت به‌کارگیری فناوری‌اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های دانشگاهی وگنجاندن مباحثی در موردنقد وضعیت فناورانه موجود ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the ability and knowledge of using information technology and its relationship with research and innovation performance of faculty members (Case study of Babol University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • Mousa Yaminfirooz 1
  • Tahereh Aghamirzaee Mahali 2
  • Jamileh Aqatabar Roudbari 3
  • Mostafa Javanian 4
  • Novin Nik bakhsh 5
1 Assistant Professor ,Department of General Education, Babol University of Medical Science. Babol. Iran
2 PhD in Higher Education Management, Graduate Studies, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran
3 PhD in Higher Education Management, Executive Vice Chancellor, Deputy Minister of Health, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
4 Associate Professor
5 Associate professor
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the ability and knowledge of using information technology and its relationship with research and innovative performance of faculty‌members of Babol‌University‌of‌Medical Sciences.-The statistical population of the faculty members of Babol‌University‌of-Medical Sciences was‌347,and 180 people were selected by stratified Cochran's formula using stratified random sampling.‌Data collection was performed by researching letters made by a researcher measuring the ability and knowledge of using technology with‌15 questions,measuring innovative performance with 8 questions and measuring research performance with‌13questions.Formal and content validity was confirmed by experts.Cronbach's alpha for the ability and knowledge of using information technology(0.86),research performance(0.84)‌,innovative‌ performance(0.77). Data analysis was performed by regression analysis tests,YumanWhitney, Croscal Wallis, by Spss24 software.The‌ results showed that there was a significant relationship between the ability and knowledge of using information technology with research performance and innovative performance of faculty members.The ability and knowledge to use the information technology of faculty members and their research performance is in a relatively-desirable situation and innovative performance in an unfavorable situation.Increasing efforts by medical education policymakers and government officials are needed to create more opportunities for education and to persuade faculty members to use information and communication technology in academic activities and to discuss current technological situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research performance
  • innovative performance
  • Information Technology
  • Faculty Members