بررسی میزان توانایی و دانش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی و نوآورانه‌ی اعضای هیئت علمی(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 دکتری مدیریت آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم وفنون مازندران، بابل، ایران

3 دکتری مدیریت آموزش عالی، معاون اجرایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

4 دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

5 دانشیار مرکز تحقیقات سرطان،پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی توانایی‌و‌دانش استفاده از فناوری‌اطلاعات و ارتباط آن با عملکرد پژوهشی و نوآورانه‌ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل انجام شد. جامعه آماری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه-های علوم‌پزشکی بابل به تعداد 347 نفر،که با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر نمونه به روش تصادفی‌طبقه-ای انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها باپرسش‌نامه‌های محقق ساخته سنجش توانایی‌و‌دانش استفاده از فناوری با 15 سؤال، سنجش عملکرد نوآورانه با 8 سؤال و سنجش عملکرد پژوهشی با 13 سؤال انجام شد. روایی صوری‌و‌محتوایی به تائید متخصصان رسید و پایایی باضریب آلفای‌کرونباخ برای توانایی‌و‌دانش استفاده از فناوری‌اطلاعات(86/0)،عملکردپژوهشی(84/0)وعملکرد نوآورانه(77/0) محاسبه شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با آزمون‌های‌ تحلیل رگرسیون، یومان‌ویتنی، کروسکال‌والیس، توسط نرم‌افزارSpss24 انجام شد. نتایج نشان داد بین توانایی‌و‌دانش استفاده از فناوری‌اطلاعات با عملکرد پژوهشی و عملکرد نوآورانه اعضای هیات-علمی رابطه معناداری وجود دارد. توانایی‌و‌دانش استفاده از فناوری‌اطلاعات اعضای هیئت‌علمی و عملکرد پژوهشی آنان در وضعیت نسبتا‌‌مطلوب و عملکرد نوآورانه‌ در وضعیت نامطلوب قرار دارند. اهتمام فزاینده سیاست‌گذاران آموزش پزشکی و دولتمردان، برای ایجاد فرصت‌های بیشتر برای آموزش و ترغیب اعضای‌هیات‌علمی در جهت به‌کارگیری فناوری‌اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های دانشگاهی وگنجاندن مباحثی در موردنقد وضعیت فناورانه موجود ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the ability and knowledge of using information technology and its relationship with research and innovation performance of faculty members (Case study of Babol University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • Mousa Yaminfirooz 1
  • Tahereh Aghamirzaee Mahali 2
  • Jamileh Aqatabar Roudbari 3
  • Mostafa Javanian 4
  • Novin Nik bakhsh 5
1 Assistant Professor ,Department of General Education, Babol University of Medical Science. Babol. Iran
2 PhD in Higher Education Management, Graduate Studies, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran
3 PhD in Higher Education Management, Executive Vice Chancellor, Deputy Minister of Health, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
4 Associate Professor
5 Associate professor
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the ability and knowledge of using information technology and its relationship with research and innovative performance of faculty‌members of Babol‌University‌of‌Medical Sciences.-The statistical population of the faculty members of Babol‌University‌of-Medical Sciences was‌347,and 180 people were selected by stratified Cochran's formula using stratified random sampling.‌Data collection was performed by researching letters made by a researcher measuring the ability and knowledge of using technology with‌15 questions,measuring innovative performance with 8 questions and measuring research performance with‌13questions.Formal and content validity was confirmed by experts.Cronbach's alpha for the ability and knowledge of using information technology(0.86),research performance(0.84)‌,innovative‌ performance(0.77). Data analysis was performed by regression analysis tests,YumanWhitney, Croscal Wallis, by Spss24 software.The‌ results showed that there was a significant relationship between the ability and knowledge of using information technology with research performance and innovative performance of faculty members.The ability and knowledge to use the information technology of faculty members and their research performance is in a relatively-desirable situation and innovative performance in an unfavorable situation.Increasing efforts by medical education policymakers and government officials are needed to create more opportunities for education and to persuade faculty members to use information and communication technology in academic activities and to discuss current technological situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research performance
  • innovative performance
  • Information Technology
  • Faculty Members
[1]Amini, N., nasr, A., zamani, B., Tork Ladani, B. (2020). Meta-analysis of the impact of the use of information and communication technology On Educational and Research Performance of Faculty Members of Universities. Technology of Education Journal (TEJ), 14(2), 521-536.(In Persian).##[2] Asadi A, Karimi A. (2007).Factors affecting information technology usage in by trainers applied scientific educational institutes of agriculture. Iranian journal of agriculture sciences, 38-2(2), 277-289.(In Persian).##[3]Asgharpour, S, & Hoseini Rad, A.(2013). Performance management with emphasis on human resource, Excellence, 3(24, 25), 30-35.(In Persian).##[4]sgharpur, S. (2006). Performance Management with Emphasis on Human Resource Assessments. Auto Industry Journal. 104 (In Persian)..##[5]Atta, N., & Talamo, C. (2020). Digital Transformation in Facility Management (FM). IoT and Big Data for Service Innovation. In Digital Transformation of the Design, Construction and Management Processes of the Built Environment, Springer, Cham, 267-278..##[6]Bahadorani M, Yamani N. (2002). Assessment of Knowledge, Attitude and Computer Skills of the Faculty Members of Isfahan University of Medical Sciences in Regard to the Application of Computer and Information Technology. Iranian Journal of Medical Education, 2 (1), 11-18. (In Persian).##[7]Bazargan A, Hejazy J, Ishaghi F. (2007).[Process of internal evaluation implementation within the university educational department (A Practical
Guide)].1st ed Tehran, Doran Publisher.(In Persian).##[8]Bazargan, A., Hoseiny shoon, A., Mahdiuon, R. (2012). The relationship between the amount of information technology use by faculty members and their educational performance at the Faculty of Educational Sciences of Tehran,Journal of Academic Librarian ship and Information Research, 46(60), 13-30. (In Persian).##[9]Cohen, H.A. (2010).Computer mediated communication and publication productivity among faculty in association of Jesuit colleges and universities (AJCU) institutions. Internet research, 6(2 ،3), 41-63..##[10]Cuevas-Vargas, H., Parga-Montoya, N., & Hernلndez-Castorena, O. (2020). Information and Communication Technologies to Achieve an Optimal Relationship between Supply Chain Management, Innovation, and Performance. In Handbook of Research on Industrial Applications for Improved Supply Chain Performance, 262-284. IGI Global..##[11]Deputy Education Health and Medical Education.(2015). How to run a macro Secretariat of higher education preparation areas of health dme.behdasht.gov.ir/uploads/Basteha_v12.pdf. (In Persian) .##[12]Eckel, P., Hill, B., Green, M., & Mallon, B. (1999). Taking charge of change: A primer for colleges and universities. (On Change: Occasional Paper, No. 3). Washington, DC: American Council on Education.##[13]Glusac D, Makitan V, Karuovi D; Radosav D & Milanov D.(2015). Adolescents' informal computer usage and their expectations of ICT in teaching e Case study: Serbia. Computers & Education, 81,133-142..##[14]Gressgهrd, L. J., Amundsen, O., Aasen, T. M., & Hansen, K. (2014). Use of information and communication technology to support employee-driven innovation in organizations: a knowledge management perspective. Journal of Knowledge Management..##[15]Gressgهrd, L. J., Amundsen, O., Aasen, T. M., & Hansen, K. (2014). Use of information and communication technology to support employee-driven innovation in organizations: a knowledge management perspective. Journal of Knowledge Management..##[16]Hwang, J., & Lee, Y. (2010). External knowledge search, innovative performance and productivity in the Korean ICT sector. Telecommunications Policy, 34(10), 562-571..##[17] Imam Virdi S, Ghahramani G, Imam Virdhi M.(2013). The relationship between the information technology system and the creativity of school staff, Information & Communication Technology Quarterly in Educational Sciences, 3(4),134-117.(In Persian).##[18] Jacobsen, D. M. (1998).Adoption patterns of faculty who integrate computer technology for teaching and learning in higher education. Retrieved from http://www.acs. ucalgary.ca.##[19]Jannet, A. O., & Modebelu, M. N. (2014). Academic staff challenges to effective utilization of information and communication technology (ICT) in teaching/learning of agricultural education. International Letters of Social and Humanistic Science, 13, 88-96..##[20]Kaewchur, O., Anussornnitisarn, P., & Pastuszak, Z. (2013). The mediating role of knowledge sharing on information technology and innovation. International Journal of Management, Knowledge and Learning, 2(2), 227-242.##[21]Lim, C. P., Chai, C. S., & Churchill, D. (2011). A framework for developing pre‐service teachers’ competencies in using technologies to enhance teaching and learning. Educational Media International, 48 (2), 69-83.##[22]
Malki,A.,Faghihzadeh,S.,Taran,L.,Najafi,L.(2015).Attitude of faculty members to e-learning. Education Strategies in Medical Sciences, 8(3), 159-164. (In Persian).##[23]Mashhadi M, Rezvanfar A, yaghoubi J. (2007). Effective Factors on IT Application by Agricultural and Natural Resources Faculty Members at Tehran University. IRPHE. 13 (2), 151-168. (In Persian).##[24]Mirsaidi G, Imani M N, Nazem F. (2016). Evaluation of organizational infrastructure affecting the use of E-learning. Nursing Management, 5(2), 51-58.##[25]Nami K, Bazargan A, Naderi A.(2014). The relationship between the use of faculty members and their teaching quality, Quarterly journal of research and planning in higher education ,71,1-18. (In Persian).##[26] Neaz Azari K, Sahafi M, Sholeh Kar Sh, Esmaeili Shad B.(2012). The Role of Information Technology in Developing Skill-Driven Education in Golestan Technical and Vocational Education Organization, Information & Communication Technology Quarterly in Educational Sciences, 3(2), 69-84. (In Persian).##[27]Rouhollah Mahdion, Taghi Zavar, Abolfazl Ghasemzadeh, Farhad Navehkesh, Shadi Shakeri Siahkamari, (2016). The Role of Information and Communication Technologies in Educational and Research Performance of Faculty Members, Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 6(13), 133-156. (In Persian).##[28]Salem, sh. (2018). Investigating the relationship between the use of information technology by faculty members and their educational and research performance at the University of Tehran. 11th International Conference on Social Psychology. (In Persian).##[29] Shahsavani, K., Faraj Elahi, M., & Zarif Sanaiey, N.(2014). Characteristics of a good lecturer from the viewpoints of the students of universities offering virtual education in Shiraz. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 5(2), 52-60. (In Persian).##[30]Soleimani, sh, Mosavi, Y., pari rokh, M.(2011).The Relationship between Use of Information Technology and Communication with Educational and Research Performance of Faculty Members of Ferdowsi University of Mashhad 2008-2009. Journal of Information Processing and Management, 26(4):781-801. (In Persian).##[31]Taghvaee Yazdi M, Golafshani A, Aghamirzaee mahali T, Aghatabar rodbari J.(2019). Uosefi Saeed Abadi R. Status of using Information and Communication Technology (ICT) and Its Effect on Faculty Members’ Performance. Rme. 11 (2), 64-73(In Persian).##[32]Ward JP, Gordon J, Field MJ, Lehman HP.(2001). Communication and information technology in medical education. The Lancet, 357 (9258), 792-6.##[33]Yunis, M., Tarhini, A., Kassar, A. (2018). The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalysing effect of corporate entrepreneurship. Journal of Business Research, 88, 344-356.##[34] Yusuf M. (2005). Information and communication technology and education: Analyzing the Nigerian national policy for information technology. Int Edu J, 6(3), 321.##[35]Zaraii zavaraki, E. (2004). Uses of Network Communication in Higher Education, Proceeding of ED-MEDIA. World conference on Education Multimedia. Hypermedia and Telecommunications, June. Lugarno, Switzerland. 21-26.