تأثیر زیر ساخت های دانش بر عملکرد نواورانه سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران.

2 استادیار دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری،‌ ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر زیر ساخت های دانش بر عملکرد نوآورانه در سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان مازندران می باشد. روش پژوهش حاضر بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری، مدیران و کارکنان سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشند. جهت انتخاب حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده و حجم نمونه 196 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ی زیرساخت های دانش شکاری (2015)، و پرسش نامه ی عملکرد نوآورانه خاکزادیان(2020) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS3 استفاده گردید. نتایج پژوهش، نشان داد که زیر ساخت های دانش بر عملکرد نوآورانه در سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، با توجه به بار عاملی شان در بین سازه زیرساختهای مدیریت دانش سازه های فرهنـگ، سـاختار، فنـاوری، منابع مالی، فراینـدها و افراد دارای بیشـترین اهمیـت و در بین سازه عملکرد نوآورانه سازه های رشد فروش، نوآوری های استراتژیکی، گرایش به نوآوری، سهم بازار، سرعت تصمیم گیری و ریسک پذیری دارای بیشـترین اهمیـت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge Infrastructure on Innovative Performance of Information and Communications Technology Organizations

نویسندگان [English]

  • mehdi khakzadian 1
  • majid fattahi 2
  • Mohammad Salehi 3
1 PhD in Entrepreneurship Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Assistant Professor of Faculty of Humanities, Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the impact of knowledge infrastructures on innovative performance in organizations based on information and communication technology in Mazandaran province. The present research is applied in terms of purpose. The statistical population of this study is all managers and employees of information and communication technology based organizations in Mazandaran province in year 2020. Morgan table was used to select the sample size and 196 people were selected by stratified random sampling. For data collection, Knowledge Infrastructure Questionnaire(2015), and Innovative Performance Questionnaire(2020) were used. Structural Equation Test was used for data analysis using PLS3 software. The results showed that knowledge infrastructure has a positive and significant effect on innovation performance in organizations based on information and communication technology in Mazandaran province. Also, considering their factor loadings, among the structures of knowledge management infrastructure, organizational structures, organizational structure, technology, financial resources, processes and people are the most important ones. And among the innovative performance structures, sales growth, strategic innovations, increasing the tendency to innovate, surviving and increasing market share, decision making speed and increasing the willingness to take risks are the most important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Infrastructure
  • innovative performance
  • ICT Organizations
[1]Abdi Holayi, Jalal, Saffarian Hamedani, Saeed, Yousefi Saeed Abadi, Reza, Taghipour, Mohammad. (2020). Predicting entrepreneurial marketing through strategic planning (including case study). Educational Management Research, 10 (39), 127-146. ( in Persian).##[2]Adina Ghahramani, Ali, Leila Hashempour, and Hashem Atapour(2012) Studying the Status of Knowledge Management Infrastructure at Tabriz University from the Viewpoints of Academic Members, Academic Librarianship and Information Research 2 (1), 1-6. ( in Persian).##[3]Civera,  Alice , Meolia  Michele Vismaraac Silvio(2020), Engagement of academics in university technology transfer: Opportunity and necessity academic entrepreneurship, European Economic Review, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103376.##[4]Dare Shiri, Mahsa ؛ Khayatian, Mohammad Sadegh ؛ Panahifar, Farhad (2020), Investigating the Role of Science and Technology Parks in Innovative Performance of ICT Companies, Journal of Industrial Management Vision, 2, 57–80..##[5]Davenport, T. H., and L. Prusak. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston, MA: Harvard Business School Press..##[6]Hassanzadeh, Mohammad (2008). Knowledge management of concepts and infrastructure, Tehran : Librarian. ( in Persian).##[7]Fillis, I. (2015). Biographical research as a methodology for understanding entrepreneurial marketing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(3), 429-447.##[8]Fink Matthias, (2018) Effective entrepreneurial marketing on Facebook – A longitudinal study, Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.005..##[9]Gabrielsson, P., & Gabrielsson, M. (2013). Entrepreneurial Marketing and Corporate Innovation Practice: The Role of Modifying Technology Capabilities. Industrial Marketing Management, 42(8), 1357-1373.##[10]Hallbäck, J., & Gabrielsson, P. (2013). Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies.International Business Review, 22(6), 1008-1020.##[11]Harris, Blake (2002) The Political Geography of Information. Translation of Cyrus Liberty. Librarianship and Information, (3)5. 77-74. ( in Persian).##[12]Jones, R., Suoranta, M., & Rowley, J. (2013). Entrepreneurial Marketing and Its Impact on Innovative Corporate Performance. The Service Industries Journal, 33(7-8), 705-719.##[13]Khakzadian, Seyed Mehdi, Fatahi, Majid, Salehi, Mohammad (2020), Presenting an Entrepreneurial Marketing Model to Improve the Innovative Performance of Small and Medium Businesses in the Pragmatism Paradigm, PhD in Entrepreneurship Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran. ( in Persian).##[14]Mehr Alizadeh, Yadollah, and Mohammad Reza Abdi. (2012). Knowledge Management System, Experience of Taxation Organization, Shahid Chamran University. ( in Persian).##[15]Mohammadi Zeitouni, Bahareh. (2020). The Impact of Information and Communication Technology on Improving Human Performance (Case Study: Asian Insurance Company). Journal of Development and Capital, 5 (1), 147-173. ( in Persian).##[16]Mohammadzadeh, Abbas (2011). Designing Innovative Organizations, Quarterly Journal of Management. ( in Persian).##[17]Molaei, S.; Shakeri, a dream; James, NM (2019), personal knowledge management influence on the culture and practice of innovation in knowledge-based companies, Iranian Journal of Management, 22 (4), 129-150.  ( in Persian).##[18]Shekari M R, Esmaili Givi M R, Keshavarz H.(2016) An Investigation into the Relationship between Knowledge Management Infrastructures and Organizational Intelligence in Research Centers of the Ministry of Science, Research and Technology. 31 (4) , 1075-1097.##[19]Rahimi, A. (2010). The Impact of Knowledge Management on Financial Performance Mediated by Organizational Learning, Educational Management Innovations, 4 (4), 1 - 2. ( in Persian).##[20]Shehu M.A, Rosli. M. (2014). Investigating the Relationship between Entrepreneurial Marketing and Innovative Performance of Small and Medium Enterprises, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 5(23)..##[21]Toghraie, Mohammad Taghi, Razvani, Mehran (2012) Conceptual mapping of social capital in entrepreneurial marketing activities of small companies, Modern Marketing Research, 3, 87-86. ( in Persian).##[22]Yang, M., & Gabrielsson, P. (2017). Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective. Industrial Marketing anagement, (64), 147-160.
[1]Abdi Holayi, Jalal., Saffarian Hamedani, Saeed, Yousefi Saeed Abadi, Reza, Taghipour, Mohammad. (2020). Predicting entrepreneurial marketing through strategic planning (including case study). Educational Management Research, 10 (39), 127-146. ( in Persian).##[2]Adina Ghahramani, Ali, Leila Hashempour, and Hashem Atapour(2012) Studying the Status of Knowledge Management Infrastructure at Tabriz University from the Viewpoints of Academic Members, Academic Librarianship and Information Research 2 (1), 1-6. ( in Persian).##[3]Civera,  Alice , Meolia  Michele Vismaraac Silvio(2020), Engagement of academics in university technology transfer: Opportunity and necessity academic entrepreneurship, European Economic Review, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103376.##[4]Dare Shiri, Mahsa ؛ Khayatian, Mohammad Sadegh ؛ Panahifar, Farhad (2020), Investigating the Role of Science and Technology Parks in Innovative Performance of ICT Companies, Journal of Industrial Management Vision, 2, 57–80..##[5]Davenport, T. H., and L. Prusak. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston, MA: Harvard Business School Press..##[6]Hassanzadeh, Mohammad (2008). Knowledge management of concepts and infrastructure, Tehran : Librarian. ( in Persian).##[7]Fillis, I. (2015). Biographical research as a methodology for understanding entrepreneurial marketing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(3), 429-447.##[8]Fink Matthias, (2018) Effective entrepreneurial marketing on Facebook – A longitudinal study, Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.005..##[9]Gabrielsson, P., & Gabrielsson, M. (2013). Entrepreneurial Marketing and Corporate Innovation Practice: The Role of Modifying Technology Capabilities. Industrial Marketing Management, 42(8), 1357-1373.##[10]Hallbäck, J., & Gabrielsson, P. (2013). Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies.International Business Review, 22(6), 1008-1020.##[11]Harris, Blake (2002) The Political Geography of Information. Translation of Cyrus Liberty. Librarianship and Information, (3)5. 77-74. ( in Persian).##[12]Jones, R., Suoranta, M., & Rowley, J. (2013). Entrepreneurial Marketing and Its Impact on Innovative Corporate Performance. The Service Industries Journal, 33(7-8), 705-719.##[13]Khakzadian, Seyed Mehdi, Fatahi, Majid, Salehi, Mohammad (2020), Presenting an Entrepreneurial Marketing Model to Improve the Innovative Performance of Small and Medium Businesses in the Pragmatism Paradigm, PhD in Entrepreneurship Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran. ( in Persian).##[14]Mehr Alizadeh, Yadollah, and Mohammad Reza Abdi. (2012). Knowledge Management System, Experience of Taxation Organization, Shahid Chamran University. ( in Persian).##[15]Mohammadi Zeitouni, Bahareh. (2020). The Impact of Information and Communication Technology on Improving Human Performance (Case Study: Asian Insurance Company). Journal of Development and Capital, 5 (1), 147-173. ( in Persian).##[16]Mohammadzadeh, Abbas (2011). Designing Innovative Organizations, Quarterly Journal of Management. ( in Persian).##[17]Molaei, S.; Shakeri, a dream; James, NM (2019), personal knowledge management influence on the culture and practice of innovation in knowledge-based companies, Iranian Journal of Management, 22 (4), 129-150.  ( in Persian).##[18]Shekari M R, Esmaili Givi M R, Keshavarz H.(2016) An Investigation into the Relationship between Knowledge Management Infrastructures and Organizational Intelligence in Research Centers of the Ministry of Science, Research and Technology. 31 (4) , 1075-1097.##[19]Rahimi, A. (2010). The Impact of Knowledge Management on Financial Performance Mediated by Organizational Learning, Educational Management Innovations, 4 (4), 1 - 2. ( in Persian).##[20]Shehu M.A, Rosli. M. (2014). Investigating the Relationship between Entrepreneurial Marketing and Innovative Performance of Small and Medium Enterprises, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 5(23)..##[21]Toghraie, Mohammad Taghi, Razvani, Mehran (2012) Conceptual mapping of social capital in entrepreneurial marketing activities of small companies, Modern Marketing Research, 3, 87-86. ( in Persian).##[22]Yang, M., & Gabrielsson, P. (2017). Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective. Industrial Marketing Management, (64), 147-160.
[1]Abdi Holayi, Jalal., Saffarian Hamedani, Saeed, Yousefi Saeed Abadi, Reza., Taghipour, Mohammad. (2020). Predicting entrepreneurial marketing through strategic planning (including case study). Educational Management Research, 10 (39), 127-146. ( in Persian).##[2]Adina Ghahramani, Ali., Leila Hashempour, and Hashem Atapour(2012) Studying the Status of Knowledge Management Infrastructure at Tabriz University from the Viewpoints of Academic Members, Academic Librarianship and Information Research 2 (1), 1-6. ( in Persian).##[3]Civera,  Alice , Meolia  Michele Vismaraac Silvio(2020), Engagement of academics in university technology transfer: Opportunity and necessity academic entrepreneurship, European Economic Review, https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103376.##[4]Dare Shiri, Mahsa ؛ Khayatian, Mohammad Sadegh ؛ Panahifar, Farhad (2020), Investigating the Role of Science and Technology Parks in Innovative Performance of ICT Companies, Journal of Industrial Management Vision, 2, 57–80.##[5]Davenport, T. H., and L. Prusak. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston, MA: Harvard Business School Press..##[6]Hassanzadeh, Mohammad (2008). Knowledge management of concepts and infrastructure, Tehran : Librarian. ( in Persian).##[7]Fillis, I. (2015). Biographical research as a methodology for understanding entrepreneurial marketing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(3), 429-447.##[8]Fink Matthias, (2018) Effective entrepreneurial marketing on Facebook – A longitudinal study, Journal of Business Research.##[9]Gabrielsson, P., & Gabrielsson, M. (2013). Entrepreneurial Marketing and Corporate Innovation Practice: The Role of Modifying Technology Capabilities. Industrial Marketing Management, 42(8), 1357-1373.##[10]Hallbäck, J., & Gabrielsson, P. (2013). Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies.International Business Review, 22(6), 1008-1020.##[11]Harris, Blake (2002) The Political Geography of Information. Translation of Cyrus Liberty. Librarianship and Information, (3)5. 77-74. ( in Persian).##[12]Jones, R., Suoranta, M., & Rowley, J. (2013). Entrepreneurial Marketing and Its Impact on Innovative Corporate Performance. The Service Industries Journal, 33(7-8), 705-719.##[13]Khakzadian, Seyed Mehdi, Fatahi, Majid, Salehi, Mohammad (2020), Presenting an Entrepreneurial Marketing Model to Improve the Innovative Performance of Small and Medium Businesses in the Pragmatism Paradigm, PhD in Entrepreneurship Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran. ( in Persian).##[14]Mehr Alizadeh, Yadollah, and Mohammad Reza Abdi. (2012). Knowledge Management System, Experience of Taxation Organization, Shahid Chamran University. ( in Persian).##[15]Mohammadi Zeitouni, Bahareh. (2020). The Impact of Information and Communication Technology on Improving Human Performance (Case Study: Asian Insurance Company). Journal of Development and Capital, 5 (1), 147-173. ( in Persian).##[16]Mohammadzadeh, Abbas (2011). Designing Innovative Organizations, Quarterly Journal of Management. ( in Persian).##[17]Molaei, S.; Shakeri, a dream; James, NM (2019), personal knowledge management influence on the culture and practice of innovation in knowledge-based companies, Iranian Journal of Management, 22 (4), 129-150.  ( in Persian).##[18]Shekari M R, Esmaili Givi M R, Keshavarz H.(2016) An Investigation into the Relationship between Knowledge Management Infrastructures and Organizational Intelligence in Research Centers of the Ministry of Science, Research and Technology. 31 (4) , 1075-1097.##[19]Rahimi, A. (2010). The Impact of Knowledge Management on Financial Performance Mediated by Organizational Learning, Educational Management Innovations, 4 (4), 1 - 2. ( in Persian).##[20]Shehu M.A, Rosli. M. (2014). Investigating the Relationship between Entrepreneurial Marketing and Innovative Performance of Small and Medium Enterprises, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 5(23)..##[21]Toghraie, Mohammad Taghi, Razvani, Mehran (2012) Conceptual mapping of social capital in entrepreneurial marketing activities of small companies, Modern Marketing Research, 3, 87-86. ( in Persian).##[22]Yang, M., & Gabrielsson, P. (2017). Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective. Industrial Marketing Management, (64), 147-160.
[1]Adeyemi, T. O., & Olaleye, F. O. (2010). Information communication and technology for the effective management of secondary schools for sustainable development in Ekiti State, Nigeria. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 5(2), 106-113.##[2]Aghili, M., & Fotouhnia, M. (2014) The Impact of Smart Technology (Classroom Equipped with Smart Board) on the Motivation and Academic Achievement of Male High School Students in Gonbadkavus. Academic Journal of E-Learning, 5(3), Fall 2014. (in Persian).##[3]Alavi Rad, A., & Nasirzadeh, H. (2001) Investigating the Relationship between Human Capital and Economic Progress in the Iranian Economy, Journal of Political and Economic Information, 16 (4), 45-67. (in Persian).##[4]Al-Juda, Mefleh Qublan B. (2017). Distance Learning Students' Evaluation of ELearning System in University of Tabuk, Saudi Arabia. Journal of Education and Learning. 6, 4, 324-335.##[5]Almekhlafi, A. (2006). The effect of computer assisted language learning (CALL) on United Arab Emirates EFL school students, achievement and attitude. Interactive Learning Research, 17(2), 121-142.##[6]Alzu'bi, M. A. M. (2018). The Degree of Applying E-Learning in English Departments at Al-Balqa Applied University from Instructors' Perspectives. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 17(1), 192-196.##[7]Asadi Ganji, M & Khoshnood Khannachah, M. (2011). Nteractions between ICT and Entrepreneurship (Full Article). National Conference on Knowledge-Based Entrepreneurship and Business Management. (in Persian).##[8]Ayati, M., & Rostami, M. (2011). Using secondary and high school teachers of basic sciences of information and communication technology. Educational Technology, 6(2), 127-134. (in Persian).##[9]Azizi Nejad, B., & Allah Karami, F. (2018). Comparing the effect of ICT-based education with traditional education on students' academic enthusiasm. Journal of Educational Technology, 13(2), 339-348. .(in Persian).##[10]Daeizadeh, H., Fallah, V., Housainzadeh, B., & Housainpour, H. A. (2010). Theeffect of information and communication thecnology on the skills of the third gradeof high-school students. The Sociology of the Youth Students, 3(9), 75-92. (in Persian).##[11]Emadi, S. R & Yekta, S. (2016) The Impact of Teacher-Student-Based Multimedia Education on Motivation and Academic Achievement. New Approach in Educational Management, 7(2). Summer 95. (in Persian).##[12]Enabulele, J. E., & Obuekwe, O. N. (2017). Prevalence of caries and cervical resorption on adjacent second molar associated with impacted third molar. Journal of oral and maxillofacial surgery, medicine, and pathology, 29(4), 301-305.##[13]Eskandari, P. (2017). The Challenges of New Academic Leadership and Tackling the Challenges, Journal of Psychology and Educational Sciences, 19, 49-63.(in Persian).##[14]Ghaffari, Z. (2009). Information Technology in Education and Training. Resalat Newspaper, 42-67.  ##[15]Ghavifekr, S., & Rosdy, W.A.W. (2015). Teaching and learning with technology: Effectiveness of ICT integration in schools. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 1(2), 175-191.##[16]Homaee, M. (2013). Investigating the effectiveness of the educational software on the empirical sciences on learning and recalling of fifth grade elementary school students in Sari. Masters Thesis, Islamic Azad University, Sari Branch. (in Persian).##[17]Maleki, H., & Garmayi, H. (2009). The Use of Information and Communication Thechnology in Elementary Lesson Plan from Teachers in Tehran Elementary Scholls point of view. Educational Inovations, 8(31). 37-42. (in Persian).##[18]Mansouri, W., & Zolghadri, P. (2015) Investigating Teachers' Attitude Towards Applying ICT in Education Process, Educational Research, No. 30, Spring and Summer 2015. (in Persian).##[19]Mesila, V. (2015). Teacher Readingss and Information and Communications Technology (ICT( Use in Classrooms: A South African Case Study. Creative Education, 6, 1973-1981.##[20]Muyinda, P. B. (2007). MLearning: Pedagogical, Technical and Organizational Hypes and Realities. Campus- Wide Information Systems, 24(2), 97-104.##[21]Najafi, H., Farajolahi, M., Norzzade, R., & Sarmadi, M R. (2014). Faztors influencing remote education technology integration in classroom pattern design. Research in curriculum planning journal. Khorasgan (Isfahan) Islamic Azad university 11th Y. 2nd course, 110-118. (in Persian).##[22]Najafi, H., Farajolahi, M. ,Norzzade, R., & Sarmadi, M R (2014). Factors influencing remote educitionan technology integration in classroom & pattern design fr it. Research in curriculum planning journal. Khorsgan (Isfahan) Islamic Azad unidersity 11th Y, 2nd course,PP.110-118(in Persian).##[23]Raeisi Dana, F L., & Vafaei, M. (2011). Education Planning. Educational Technology Growth Monthly, 1, 38-46. (in Persian).##[24]Rajabi, M.(2014).Comparing the motivation of progress, self-regulation and academic achievement of third-grade math students of Hamedan's Intelligent and Normal schools in the academic year 1392-1391. Summer School of Arak.(in Persian).##[25]Rasoulzadeh, B. (2008). A Comparative Study of the Impact of Assisted Education , Traditional Methods on Academic Achievement of Students of Payam Noor Starah Branch in Academic Year 2007-2008. nniversary Conference of Founding Payam Noor University: 2008, Volume -umber 20; From page 151 to page 161. (in Persian).##[26]Sattari, S., Namvar, Y., & Haj nazari, Y. (2012) The Relationship between Familiarity and Application of Information and Communication Technology with Academic Achievement in High School Students in Harris. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 3(2), Winter 2012, pp.85-103. (in Persian).##[27]Sattari, S., & Mohammadi, P. (2011) Investigating the Relationship between Information Technology Use and Educational Success in High School Students. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(4), Summer 2011. (in Persian).##[28]Shapley, K, Sheehan, D, Maloney, C., & Caranikas-Walker, F. (2011). Effects of Technology Immersion on Middle School Students' Learning Opportunities and Achievement. Journal Of Educational Research, 104(5), 299-315. Retrieved December 30, 2014. ##[29]Shariatmadari, M., & Aghajani, M. (2015). The relationship between teachers literacy of information and communication technology with academic achievement of fifth grade student in Tehran. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 6(21), 55-70. (in Persian).##[30]Taghvaie, M Akbari, M. (2010). level of Using Information and Comminication Teachnology in Educational and Research Fields (Case Study: Isfahan University). Journal of Applied Sociology. 21(2). 19-34.##[31]Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2007). Curriculam and the use of ICT in education. British Journal of Educational Technology, 38, 962-975.##[32]Zakeri, A., Haji Khaju Lu, S., Afarai, H., & Zangouei, S. (2011) Investigating Teachers' Attitude toward the Use of Educational Technologies in the Teaching Process. Journal of Educational Technology Research, 6(2), PP. 159-165. (in Persian).##[33]Zameni, F, Nasimi, A, Rezaei Rad, M., & Ghanbarpor Joibari, M. (2011) The Impact of Using Multimedia Software in Sociology Course on Academic Achievement of Students in Jouybar City. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, Second Year, Issue 2, Winter 2011. (in Persian).
[1]Abdi Holayi, Jalal., Saffarian Hamedani, Saeed, Yousefi Saeed Abadi, Reza., Taghipour, Mohammad. (2020). Predicting entrepreneurial marketing through strategic planning (including case study). Educational Management Research, 10 (39), 127-146. ( in Persian).##[2]Adina Ghahramani, Ali., Leila Hashempour, and Hashem Atapour(2012) Studying the Status of Knowledge Management Infrastructure at Tabriz University from the Viewpoints of Academic Members, Academic Librarianship and Information Research 2 (1), 1-6. ( in Persian).##[3]Civera,  Alice , Meolia  Michele Vismaraac Silvio(2020), Engagement of academics in university technology transfer: Opportunity and necessity academic entrepreneurship, European Economic Review.##[4]Dare Shiri, Mahsa ؛ Khayatian, Mohammad Sadegh ؛ Panahifar, Farhad (2020), Investigating the Role of Science and Technology Parks in Innovative Performance of ICT Companies, Journal of Industrial Management Vision, 2, 57–80.##[5]Davenport, T. H., and L. Prusak. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston, MA: Harvard Business School Press..##[6]Hassanzadeh, Mohammad (2008). Knowledge management of concepts and infrastructure, Tehran : Librarian. ( in Persian).##[7]Fillis, I. (2015). Biographical research as a methodology for understanding entrepreneurial marketing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(3), 429-447.##[8]Fink Matthias, (2018) Effective entrepreneurial marketing on Facebook – A longitudinal study, Journal of Business Research.##[9]Gabrielsson, P., & Gabrielsson, M. (2013). Entrepreneurial Marketing and Corporate Innovation Practice: The Role of Modifying Technology Capabilities. Industrial Marketing Management, 42(8), 1357-1373.##[10]Hallbäck, J., & Gabrielsson, P. (2013). Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies.International Business Review, 22(6), 1008-1020.##[11]Harris, Blake (2002) The Political Geography of Information. Translation of Cyrus Liberty. Librarianship and Information, (3)5. 77-74. ( in Persian).##[12]Jones, R., Suoranta, M., & Rowley, J. (2013). Entrepreneurial Marketing and Its Impact on Innovative Corporate Performance. The Service Industries Journal, 33(7-8), 705-719.##[13]Khakzadian, Seyed Mehdi, Fatahi, Majid, Salehi, Mohammad (2020), Presenting an Entrepreneurial Marketing Model to Improve the Innovative Performance of Small and Medium Businesses in the Pragmatism Paradigm, PhD in Entrepreneurship Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran. ( in Persian).##[14]Mehr Alizadeh, Yadollah, and Mohammad Reza Abdi. (2012). Knowledge Management System, Experience of Taxation Organization, Shahid Chamran University. ( in Persian).##[15]Mohammadi Zeitouni, Bahareh. (2020). The Impact of Information and Communication Technology on Improving Human Performance (Case Study: Asian Insurance Company). Journal of Development and Capital, 5 (1), 147-173. ( in Persian).##[16]Mohammadzadeh, Abbas (2011). Designing Innovative Organizations, Quarterly Journal of Management. ( in Persian).##[17]Molaei, S.; Shakeri, a dream; James, NM (2019), personal knowledge management influence on the culture and practice of innovation in knowledge-based companies, Iranian Journal of Management, 22 (4), 129-150.  ( in Persian).##[18]Shekari M R, Esmaili Givi M R, Keshavarz H.(2016) An Investigation into the Relationship between Knowledge Management Infrastructures and Organizational Intelligence in Research Centers of the Ministry of Science, Research and Technology. 31 (4) , 1075-1097.##[19]Rahimi, A. (2010). The Impact of Knowledge Management on Financial Performance Mediated by Organizational Learning, Educational Management Innovations, 4 (4), 1 - 2. ( in Persian).##[20]Shehu M.A, Rosli. M. (2014). Investigating the Relationship between Entrepreneurial Marketing and Innovative Performance of Small and Medium Enterprises, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 5(23)..##[21]Toghraie, Mohammad Taghi, Razvani, Mehran (2012) Conceptual mapping of social capital in entrepreneurial marketing activities of small companies, Modern Marketing Research, 3, 87-86. ( in Persian).##[22]Yang, M., & Gabrielsson, P. (2017). Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective. Industrial Marketing Management, (64), 147-160.
 
[1]Abdi Holayi, Jalal., Saffarian Hamedani, Saeed, Yousefi Saeed Abadi, Reza., Taghipour, Mohammad. (2020). Predicting entrepreneurial marketing through strategic planning (including case study). Educational Management Research, 10 (39), 127-146. ( in Persian).##[2]Adina Ghahramani, Ali., Leila Hashempour, and Hashem Atapour(2012) Studying the Status of Knowledge Management Infrastructure at Tabriz University from the Viewpoints of Academic Members, Academic Librarianship and Information Research 2 (1), 1-6. ( in Persian).##[3]Civera,  Alice , Meolia  Michele Vismaraac Silvio(2020), Engagement of academics in university technology transfer: Opportunity and necessity academic entrepreneurship, European Economic Review.##[4]Dare Shiri, Mahsa ؛ Khayatian, Mohammad Sadegh ؛ Panahifar, Farhad (2020), Investigating the Role of Science and Technology Parks in Innovative Performance of ICT Companies, Journal of Industrial Management Vision, 2, 57–80.##[5]Davenport, T. H., and L. Prusak. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston, MA: Harvard Business School Press..##[6]Hassanzadeh, Mohammad (2008). Knowledge management of concepts and infrastructure, Tehran : Librarian. ( in Persian).##[7]Fillis, I. (2015). Biographical research as a methodology for understanding entrepreneurial marketing. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(3), 429-447.##[8]Fink Matthias, (2018) Effective entrepreneurial marketing on Facebook – A longitudinal study, Journal of Business Research.##[9]Gabrielsson, P., & Gabrielsson, M. (2013). Entrepreneurial Marketing and Corporate Innovation Practice: The Role of Modifying Technology Capabilities. Industrial Marketing Management, 42(8), 1357-1373.##[10]Hallbäck, J., & Gabrielsson, P. (2013). Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies .International  Business Review, 22(6), 1008-1020.##[11]Harris, Blake (2002) The Political Geography of Information. Translation of Cyrus Liberty. Librarianship and Information, (3)5. 77-74. ( in Persian).##[12]Jones, R., Suoranta, M., & Rowley, J. (2013). Entrepreneurial Marketing and Its Impact on Innovative Corporate Performance. The Service Industries Journal, 33(7-8), 705-719.##[13]Khakzadian, Seyed Mehdi, Fatahi, Majid, Salehi, Mohammad (2020), Presenting an Entrepreneurial Marketing Model to Improve the Innovative Performance of Small and Medium Businesses in the Pragmatism Paradigm, PhD in Entrepreneurship Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran. ( in Persian).##[14]Mehr Alizadeh, Yadollah, and Mohammad Reza Abdi. (2012). Knowledge Management System, Experience of Taxation Organization, Shahid Chamran University. ( in Persian).##[15]Mohammadi  Zeitouni, Bahareh. (2020). The Impact of Information and Communication Technology on Improving Human Performance (Case Study: Asian Insurance Company). Journal of Development and Capital, 5 (1), 147-173. ( in Persian).##[16]Mohammadzadeh, Abbas (2011). Designing Innovative Organizations, Quarterly Journal of Management. ( in Persian).##[17]Molaei, S.; Shakeri, a dream; James, NM (2019), personal knowledge management influence on the culture and practice of innovation in knowledge-based companies, Iranian Journal of Management, 22 (4), 129-150.  ( in Persian).##[18]Shekari M R, Esmaili Givi M R, Keshavarz H.(2016) An Investigation into the Relationship between Knowledge Management Infrastructures and Organizational Intelligence in Research Centers of the Ministry of Science, Research and Technology. 31 (4) , 1075-1097.##[19]Rahimi, A. (2010). The Impact of Knowledge Management on Financial Performance Mediated by Organizational Learning, Educational Management Innovations, 4 (4), 1 - 2. ( in Persian).##[20]Shehu M.A, Rosli. M. (2014). Investigating the Relationship between Entrepreneurial Marketing and Innovative Performance of Small and Medium Enterprises, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 5(23)..##[21]Toghraie, Mohammad Taghi, Razvani, Mehran (2012) Conceptual mapping of social capital in entrepreneurial marketing activities of small companies, Modern Marketing Research, 3, 87-86. ( in Persian).##[22]Yang, M. & Gabrielsson, P. (2017). Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective. Industrial Marketing Management, (64), 147-160.