شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مهارت‌های فناورانه‌ی معلمین ابتدایی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) : (مطالعه‌ی موردی - شهر گرگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم‌تربیتی، پردیس آیت‌اله‌خامنه‌ای، دانشگاه فرهنگیان، گلستان، ایران

2 کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، معلم، گرگان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، علوم‌تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی گرگان، ایران

4 کارشناس آموزش، آموزش و پرورش شهرستان آق قلا، گلستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مهارت‌های فناورانه‌ی معلمین ابتدایی در شهر گرگان در سال تحصیلی 96-97 انجام شده است. روش پژوهش،توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق را خبرگان حوزه‌یفناوری و معلمین مقطعابتدایی شهvگرگان تشکیل می‌دهند. به‌منظور تجزیهوتحلیل داده‌ها از فرایند تحلیلسلسلهمراتبی (AHP) استفاده شده است. با توجه به هدف پژوهش، فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه‌بندی مهارت‌های فناورانه‌ی معلمین روش مفیدی می‌باشد. به‌همین منظور پرسشنامه‌ای بر اساس طرح توماس الساعتی طراحی و پر شده است. پایایی پرسشنامه با نرخ ناسازگاری 04/0 مورد بررسی قرارگرفته است. بنابراین در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد. آنالیز داده‌ها با نرم افزارExpert Choice انجام شده است. ‌یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در بین عوامل اصلی، عامل هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان با وزننسبی 24/0 در رتبه اول، عامل تعاملمعلمین بادانش‌آموزان و والدین آنان با وزننسبی23/0 در رتبهدوم و عامل طرحدرس الکترونیکی با وزننسبی 22/0 در رتبه سوم اهمیت قرار دارند و در بین عوامل فرعی، عامل تعامل در سامانه توسط کادر مدرسه با وزن نسبی 10/0 رتبه اول، عامل حضور و غیاب به صورت هوشمند با وزننسبی08/0 رتبه دوم و میزان انطباق اهداف سامانه‌های مدارسهوشمند با محتوایدرس با وزننسبی07/0رتبه سوم اهمیت را به خودشان اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of effective factors on technological skills of primary school teachers using analytic hierarchy process (AHP), case study: the city of Gorgan

نویسندگان [English]

  • ali badeleh 1
  • Mohedeseh Khaje 2
  • Shirin Pourghaz 3
  • Abdoljal Tomaj 4
2 Master, General Psychology, Teacher, Gorgan, Iran
3 Undergraduate Student, Educational Sciences, Imam Khomeini Campus, Farhangian University of Gorgan, Iran
چکیده [English]

This survey,has,been conducted,with the objective of identifying and ranking the effective factors on the technological skills of primary school teachers in the city of Gorgan in the educational year 2017-2018.The research methodology is descriptive survey type.The statistical population is the experts of IT,teachers of communicational sciences and primary school teachers in the city,of Gorgan.Data,analysis,was,done,by,analytic,hierarchy,process,(AHP).Considering the survey objective, the analytic hierarchy process has been a very useful method for ranking technological skills of teachers.For this purpose,a questionnaire according to Thomas,L. Totten’s design was prepared and filled. The questionnaire reliability was analyzed with the incompatibility rate of 0.04. Therefore,there,is compatibility in the paired comparisons.The data,was analyzed by the use of Expert Choice software.The findings show that out of the main factors,educational and occupational guidance of students with the relative weight of,0.234 is,at the,top, teachers’ interaction with,students and their parents with,0.231 is the second factor, and the electronic lesson design with,0.227 is the third important factor; and out of the minor factors,interaction in,the,system by,the school personnel,with the,relative weight,of 0.101 is,at,the first place, calling the roll by the smart method with,0.082 at the second place, and the compatibility level of the goals of smart schools’ electronic systems with,the,lesson,contents,with,0.073 is,in the third rank of importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • primary school teachers’ technological skills
  • analytic hierarchy process
  • incompatibility rate
  • Expert Choice