اثربخشی آموزش برنامه‌نویسی با استفاده از محیط مجازی (نرم افزار اسکرچ) در بهبود مهارت برنامه‌نویسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه مهندسی کامپیوتر،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج،ایران

2 استادیار،گروه مهندسی کامپیوتر،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج،ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی ،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج،ایران

چکیده

هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش برنامه‌نویسی با استفاده از محیط مجازی (نرمافزار اسکرچ) در بهبود مهارت برنامه‌نویسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سنندج در مقطع کارشناسی بود. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح تحقیق پیش آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی گرایش نرم‌افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج که در سال تحصیلی 98-1397 درس برنامه‌نویسی را اخذ کرده بودند. کل این دانشجویان 16 نفر بودند که به‌طور تصادفی به دو کلاس(گروه آزمایش و گروه کنترل هر کدام 8 نفر) تقسیم شدند. در این تحقیق در ابتدای دوره یک آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته که شامل مفاهیم آشنایی با دسنورات برنامه‌نویسی،تابع،روال،رخداد ،توالی دستورات درس برنامه نویسی بود به عنوان پیش‌آزمون طراحی شد و آزمون محقق ساخته‌ای که بر اساس دوره آموزش برنامه‌نویسی به روش ام‌آی‌تی ساخته شده بود به عنوان پس‌آزمون استفاده شد. داده‌های بدست آمده از طریق آزمون‌های تحلیل کوواریانس یک متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند.. نتایج نشان می دهد که این آموزش بر افزایش مهارت روال و توابع،توالی دستورات و مهارت نوشتن شی مؤثر بوده اما بر شناخت دستورات و نوشتن رخداد مؤثر نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Programming Training Using Virtual Environment (Scratch Software) in Improving Programming Skills

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Mohamamdi 1
  • Keyhan Khamforoosh 2
  • rafigh hasani 3
1 Computer Department,Sanandaj branch,Islamic Azad University,Sanandaj,Iran
2 Computer Department,Sanandaj branch,Islamic Azad University,Sanandaj,Iran
3 مدیر گروه علوم تربیتی و اموزش ابتدایی
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of programming training using virtual environment (scratch software) in improving the programming skills of students of Azad University, Sanandaj Branch. The research method is semi-experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population consisted of all students who took programming courses in the academic year of 97-98(Iranian year), 16 of whom were selected by random sampling. At the beginning of the study, a pre-test was administered to 16 students, 8 of whom were male and 8 female. The students were randomly assigned to experimental and control groups. Students in both experimental and control groups had the same level of knowledge and skill in programming. During one semester with the experimental group, scripting graphing software training was used to get to know and understand programming for 10 sessions and each session for 1:30 minutes along with the traditional programming method. Learning programming has been useful and has improved students' skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept map
  • programming skills
  • Programming Training
  • Virtual Environment
  • SCRATCH software