مقایسه سطوح یادگیری به روش مشارکتی و انفرادی درکلاس معکوس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

2 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

3 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه سطوح یادگیری در رویکرد معکوس به روش انفرادی و گروهی باگروه تدریس معمول در درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی می باشد. روش تحقیق شبه آزمایشی و طرح تحقیق، پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی شهر تهران منطقه 18 در سال تحصیلی 1399-1398 بود. نمونه گیری از نوع در دسترس شامل بر 60 دانش آموز از یک دبستان دولتی بود که به صورت تصادفی در سه گروه یادگیری معکوس مشارکتی، معکوس فردی و آموزش معمول قرار گرفته و طی 12 جلسه آموزش دیدند. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون محقق ساخته (پیش آزمون- پس آزمون) مطابق با سطوح شناختی بلوم با تایید روایی و پایایی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته های حاصل از نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد یادگیری معکوس بر میزان یادگیری دانش آموزان تاثیر معناداری داشته و تاثیر آن به ترتیب در گروه معکوس مشارکتی و معکوس فردی نسبت به آموزش معمول بیشتر بوده است اما سطوح بالای یادگیری در حیطه شناختی بلوم در گروه معکوس مشارکتی نسبت به معکوس فردی بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Cooperative with Individual Flipped Learning in Elementary School Social Studies

نویسندگان [English]

  • Faezeh Azizkhani 1
  • Fatemeh Jafarkhani 2
  • Mohamad reza nili 3
1 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The main purpose of this study is to compare learning levels of cooperative flipped learning with individual one of fifth grade primary students in social studies. The research method is quasi-experimental and the research design is pretest-posttest with a control group. The statistical population included female students studying in the fifth grade of elementary school in Tehran, district 18 in the academic year 1398-99. The statistical sample consisted of 60 students who were randomly selected from a public primary school and participated in three groups of cooperative , individual flipped classes and the normal class for 12 sessions. The researcher-made test data collection tool (pre-test-post-test) was in accordance with Bloom's cognitive levels by confirming the content validity. Descriptive statistics and analysis of covariance were used to analyze the data. Findings from the results showed that flipped learning approach had a significant effect on students' learning and its effect was higher in cooperative and individual flipped groups than the normal method, respectively. However high levels of learning in Bloom's cognitive domain in cooperative flipped group has been greater than the individual one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elementary school
  • flipped learning
  • group learning
  • levels of Blooms cognitive learning
  • social sciences