بررسی تأثیر فن‌آورهای نوین و چند زبانه بودن دانشگاه ها بر فرهنگ عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

2 استاد ، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشیار ، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فن‌آورهای نوین و چندزبانه بودن دانشگاه بر فرهنگ عمومی بر مبنای رویکرد کمی با هدف کاربردی و با راهبرد پیمایش انجام شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 462 نفر از اعضاء هیئت علمی استادیار به بالای دانشگاه های استان مازندران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله‌ای و طبقه‌بندی متناسب نسبی 255 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تأیید متخصصان و صاحب نظران رسید و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی استفاده شد که مقدار آنها برای همه سوالات سازنده مفاهیم تحقیق، مقادیر بالای 0.7را نشان داد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزارهای SPSS وLISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که فن‌آوری های نوین نوین با ضریب تأثیر (0.52 = β) و چندزبانه بودن دانشگاه با ضریب تأثیر (0.56 = β) بر فرهنگ عمومی تأثیر مستقیم و نسبتاً قوی دارد، به عبارت دیگر با افزایش استفاده از فن‌آوری‌های نوین و تقویت چندزبانه شدن دانشگاه‌ها، مطلوبیت فرهنگ عمومی با شدتی نسبتاً قوی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of New Technologies and Multilingual Universities on Public Culture

نویسندگان [English]

  • saeed zahed pasha 1
  • kioumars niazazari 2
  • maryam taghvaeeyazdi 3
1 Student, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch,sari, Iran
2 Faculty Member, Educational Management Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
3 Faculty Member, Educational Management Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch , Sari, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the impact of new technologies and university multilingualism on public culture based on a quantitative approach with an applied purpose and survey strategy.The statistical population of this study consisted of 462 faculty members above the universities of Mazandaran province. Using Cochran formula and multistage cluster random sampling method, 255 persons were selected as proportional stratified sample size.A researcher-made questionnaire was used for data collection.The face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts and experts. Cronbach's alpha coefficient and composite reliability were used to test the reliability of the questionnaire, which indicated values ​​above 0.7 for all constructs of the research concepts.SPSS and LISREL were used for data analysis.The results showed that modern technologies with a coefficient of influence (β = 0.52) and multilingualism with a coefficient of influence (β = 0.56) had a direct and relatively strong influence on public culture,In other words, with the increasing use of new technologies and the strengthening of the multilingualism of universities, the desirability of public culture increases with a relatively strong intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Technologies
  • university multilingualism
  • public culture