مقایسه عملکرد دانشجویان دکتری در دو آزمون سنتی و الکترونیکی بسندگی زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار ،گروه زبان انگلیسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 مربی ،گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده

در حال حاضر دو آزمون برای دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه‌های دولتی و پیام نور وجود دارد که یکی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به صورت سنتی و دیگری توسط دانشگاه پیام نور به صورت الکترونیکی طراحی و اجرا می گردد. با توجه به چنین اهمیتی، پژوهش حاضر قصد مقایسه عملکرد دانشجویان در مقطع دکتری در دو آزمون فوق الذکر را دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه پیام نور بود که در هر دو آزمون سنتی و الکترونیکی توانش زبان انگلیسی شرکت کرده بودند و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و در این پژوهش شرکت داده شدند. ابزارهای پژوهش، ضربب همبستگی برای اطلاعات آماری ویافته‌ها حاکی از ضریب همبستگی مثبت و بالا بین نتایج آزمون سنتی و الکترونیکی (r = 0.71) بود. در ضمن با توجه به عدم وجود بخش شنیداری
در آزمون پیام نور، امکان مقایسه این بخش نیز میسر نشد. پس نتایج بخش شنیدن در آزمون وزارت علوم با نتیجه کلی آزمون پیام نور مقایسه شد و حاکی از وجود رابطه‌ای نه چندان قوی بود ( r = 0.38) به همین دلیل، تصمیم به مقایسه‌ی دو بخش دیگر آزمون وزارت علوم با آزمون پیام نور گرفته شد. بین عملکرد داوطلبان در بخش دستور‌زبان آزمون وزارت علوم و نمره نهایی پیام نور نیز رابطه چندان قوی یافت نشد ( r = 0.33). بین عملکرد داوطلبان در بخش واژگان و درک مطلب آزمون پیام نور و نمره نهایی آزمون پیام نور، رابطه‌ای قوی‌تر از دو بخش قبلی ولی نه چندان معنادار ( r = 0.53) وجود داشت.
جامعه آماری این پژوهش تعداد 300 دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه پیام نور بوده‌است که از این تعداد، فقط 75 نفر هم در آزمون وزارت علوم و هم آزمون پیام نور شرکت کرده‌بودند. از این تعداد نیز، فقط تعداد 60 نفر حاضر به ارایه‌ی نمرات خود در هر دو آزمون شدند. یافته‌ها حاکی از ضریب همبستگی مثبت و بسیار بالا بین نتایج آزمون کاغذی و الکترونیکی (r = 0.71) بود. در ضمن با توجه به عدم وجود بخش شنیداری در آزمون پیام نور، امکان مقایسه این بخش نیز میسر نشد. پس نتایج بخش شنیدن در آزمون وزارت علوم با نتیجه کلی آزمون پیام نور مقایسه شد و حاکی وجود رابطه‌ای نه چندان قوی بود ( r = 0.38). به همین دلیل، تصمیم به مقایسه‌ی دو بخش دیگر آزمون وزارت علوم با آزمون پیام نور گرفته شد. بین عملکرد داوطلبان در بخش دستور‌زبان آزمون وزارت علوم و نمره نهایی پیام نور نیز رابطه چندان قوی نبود ( r = 0.33). بین عملکرد داوطلبان در بخش واژگان و درک مطلب آزمون پیام نور و نمره نهایی آزمون پیام نور، رابطه‌ای قوی‌تر از دو بخش قبلی ولی نه چندان معنادار ( r = 0.53) وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Paper versus Electronic Test on Iranian English Language Proficiency performance

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Maghsoudi 1
  • Vahid Reza Mirzaeian 2
  • Maryam Roubdari 3
1 Assistant Professor, English Department, Farhangian University, Tehran, Iran
2 ELT Department, Faculty of Letters, Alzahra University
3 Department of English Language, Islamic Azad University, Neka Branch, Iran
چکیده [English]

This research aimed at comparing the results gained in the two tests. The statistical population was 300 applicants taking part in MSRT. Only 75 had taken part in both tests and 60 of them agreed to share their test results with the researchers. The data was analyzed using descriptive statistics as well as inferential statistics. Results indicated a relatively high positive correlation between the total scores of both test (r = 0.71). Since no reports of test parts were available, it was impossible to compare the parts from the two exams. In addition, due to the omission of listening part in ETPNU test, this comparison was also not possible. As a result, the researchers decide to compare the listening section of MSRT with the ETPNU score (r = 0.38). Later, the other two sections of MSRT test were also compared with the ETPNU score (grammar, r = 0.33; reading comprehension, r = 0.53).

کلیدواژه‌ها [English]

  • English Language Proficiency
  • electronic test
  • Paper test
  • Ph.D. student