بررسی رابطه مدیریت سواد رسانه ای با هیجان تحصیلی و خلاقیت شناختی دانشجویان در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

4 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

چکیده

هدف از انجام بررسی رابطه مدیریت سواد رسانه ای با هیجان تحصیلی و خلاقیت شناختی دانشجویان دانشگاه شیراز در محیط های سایبری می باشد.روش پژوهش از نظر هدف و ماهیت،کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها،توصیفی از نوع همبستگی بوده است.جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز(19300=N ) تشکیل می-دهند.نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-خوشه ای و فرمول کوکران تعداد 151 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد خلاقیت عابدی،سوادرسانه ای فلسفی و همکاران و هیجان تحصیلی پکران و همکاران استفاده شد.داده های به دست آمده،با استفاده از آمار توصیفی وضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استاندارد در نرم افزار spss تحلیل شد.نتایج حاصل ازپژوهش حاکی ازآن است که رابطه مدیریت سواد رسانه ای باخلاقیت شناختی و تمامی مولفه های آن مثبت و معنادار می باشد با این حال یافته ها حاکی از آن است که بین مدیریت سواد رسانه ای و هیجان تحصیلی؛ و بین هیجان تحصیلی و خلاقیت شناختی و تمامی مولفه های آن رابطه معکوس(منفی) و معناداری وجود دارد. تاثیر مدیریت سواد رسانه ای بر هر چهار مولفه خلاقیت شناختی مثبت و معنادار می باشد و تاثیر هیجان تحصیلی بر هر چهار مولفه خلاقیت شناختی معکوس(منفی) و معنادار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between media literacy management and students' academic excitement and cognitive creativity in cyberspace

نویسندگان [English]

  • narges miranisargazi 1
  • mohammadsadegh besharatnia 2
  • mahtab asgari 3
  • abolfazl taheri 4
1 Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Master of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
4 PhD Student, Department of Medical Library and Information Science, Faculty of Medical Management and Information, Isfahan University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between media literacy management with educational excitement and cognitive creativity of students of Shiraz University in cyber environments.The research method was applied in terms of purpose and nature and the data was descriptive correlational. The statistical population consisted of all students of Shiraz University (N = 19300).Samples were selected using random cluster sampling and Cochran formula.Data were collected using three standard questionnaires of Abedi Creativity, Philosophical Literacy, et al. And educational excitement of Pekaran et al.Data were analyzed using descriptive statistics,Pearson correlation coefficient and multiple standard regression.The results of the research indicate that the relationship between media literacy management with cognitive creativity and all its components is positive and significant, however,the findings indicate that between media literacy management and academic excitement; and between academic excitement And there is an inverse (meaningful) negative relationship between cognitive creativity and all its components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literacy
  • cyber environments
  • Cognitive Creativity
  • Academic Excitement
[1]Averill, J. R. (2005). Emotions as mediators and as products of creative activity. Creativity across domains: Faces of the muse, 225-243.##[2]Ahmadi, Khaled. (2016). The Relationship between Emotional Creativity and Metacognitive Skills among Students of Mohaghegh Ardebili University, Third National Conference on Sustainable Development in Educational and Psychological Sciences, Social and Cultural Studies, Tehran, Soroush Mortazavi Islamic Research Center, Development Achievement Center Stable. (in Persian).##[3]Bashir, H., Jafarian, M.(2016). Exploring the Process of the Influence of Qur'anic Software on Children's Qur'anic Understanding from a Mothers' Viewpoint, Journal of Religion and Communication, (1) 24, 197-171. (in Persian).##[4]Chen, D. T., Lin, T. B., Li, J. Y., & Lee, L. (2018). Establishing the norm of new media literacy of Singaporean students: Implications to policy and pedagogy. Computers & Education, 124, 1-1##[5]Cheshmeh Sohrabi, M., Shahin, A. (2012). A Comparative Study of Media Literacy among Students of Tehran University and Tehran University of  (Medical Sciences, World Journal of Medical Sciences, (2) 7, 57-27. (in Persian
Esmaeil Pounaki. E, Esmaili Givi.MR, Fahimnia.F.(2016). Investigating the Relation between Media Literacy and Information Literacy of Students of Communication Science and Knowledge and Information Science, Iranian Research Institute for Science and Technology,32(2), 581-604. (in Persian).##[6]Eslami S, Mohajeran B, Nami K. )2014(.The relationship between the Use of information and communication technology by students and their academic performance at behavioral and social sciences faculties of Tehran University, Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences; 5(4),19-27. (in Persian).##[7]Forghani, MM, Khodamardi, Y. (2018). The Role of Media Literacy in Modulating Internet Addiction, Journal of the Study of Culture and Communication, (45) 20, 85-101. (in Persian).##[8]Falsafi,GR.(2015). Investigating the Relationship between Media Literacy and Lifestyle (Case Study: 15-18-year-old High School Adolescents in Sixth District, Tehran). M.Sc., Islamic Azad University, East Tehran Branch(in Persian).##[9]Faghih Aram, B. Ebrahimi, Z,.(2018). The Relationship between Media Literacy and Information Literacy with Meta-Cognitive Skills and Ethics of Students of Islamshahr Azad University, Communication Research Quarterly, (4) 24, 152-125. (in Persian).##[10]
Hallaq, T. (2016). Evaluating Online Media Literacy in Higher Education: Validity and Reliability of the Digital Online Media Literacy Assessment (DOMLA). Journal of Media Literacy Education, 8(1), 62-84.#3[11]
Hamedi, M,. (2012). Social-Cultural Factors Related to Students' Media Literacy, Journal of Media Studies, (19) 7, 65-78. (in Persian).##[12]Hassan, A,. (2016). The Relationship between Media Literacy and Critical Thinking with Creativity and Metacognitive Skills in Students, MSc Thesis, Islamic Azad University, East Tehran Branch, Faculty of Social Communication Sciences(in Persian).##[13]Khoshmir, Sh., Insight, M.(2016). The Relationship between Cognitive Emotion Regulation Strategies and Emotional Creativity with Students' Mental Health, Journal of Research in Educational Systems, (33) 10, 100-8. (in Persian).##[14]Karami, B,. Karami, A., Hashemi, N. (2013). The Effectiveness of Cognitive and Metacognitive Training Strategies on Creativity, Motivation for Progress and Academic Self-Concept, Journal of Initiative and Ethics in Humanities, (4) 2, 140-121. (in Persian).##[15]Lane, R. D., Sechrest, L., & Riedel, R. (1998). Sociodemographic Correlates of Alexithymia. Journal of Comprehensive Psychiatry, 39(6), 377-385.##[16]Mirani Sargezi. N,Esmaeili.H, Mirgol. H, Samimi .M.S, Darvish Sargezi. F, Shahraki .K.S,(2020), Investigating the Relationship between the Use of Information and Communication Technology and Cognitive Empowerment and the Efficiency of Educators' Teaching Performance in Zahedan University of Medical Sciences, Journal of Adv Pharm Edu Res ,10(S1):83-88. (in Persian).##[17]Moon, A., & Berenbaum, H. (2009). Emotional awareness and emotional eating. Journal of Cognition and Emotion, 23(3),417-429.##[18]Mader, S. (2012). Transforming Students into Scholars: Creating MIL Competencies through Communicating Research. Paper presented at the International Conference on Media and Information Literacy for Knowledge Societies, Moscow, Russian Federation.##[19]Mirani Sargezi.N, Shafiei Sarvestani. M, Podineh.F, Besharat .MS,(2020), Investigating the Impact of Strategy in Educational Computer Games in the Management of the Creative Thinking in Elementary School Students Using Interactive Approaches: Randomized Controlled Clinical Trial, Journal of Research in Rehabilitation,15(2),1-10. (in Persian).##[20]Oguzhan O, Haydari N. (2011). The state of media literacy in turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, Elsevier Lid. http://www.sciencedirect.com/ science /article/pii/s1877042811007439.##[21]Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18(4):315–341.##[22]Pir Khaefi, A., Barjali, A., Delaware, A., Eskandari, H,. (2009). The Impact of Creativity Education on Metacognitive Components of Students' Creative Thinking, Journal of Educational Leadership and Management, (2) 3, 61-51. (in Persian).##[23]Potter, W. J. (2013). Media Literacy.7 TH ed. sage publications.##[24]Runco and Albert.(2006). Theorys of creativity. McGrahill press.##[25]Sharifi Rahnamoo.M, Seraji.F, Sharifi Rahnamoo.S,.(2019).Media literacy Needs of Undergraduate Students, Journal of Higher Education Curriculum Studies,19(18),71 -93. (in Persian).##[26]Shojaee, M., Amirpour,M. (2012). Investigating the Media Literacy Status of North Khorasan Students in the Information Society, Journal of Sociological Studies, (7) 3, 43-56. (in Persian).##[27]Sharifi Rahnemo, M,. Seraji, F, Sharifi Rahnemo, S. (2018). Media Literacy Needs of Undergraduate Students, Higher Education Curriculum, 9 (18) 9, 93-71. (in Persian).##[29]Sharifi, M,. Karami Namivandi, S,. (2018). Investigating the Dimensions of Media and Information Literacy Education in the Formal and Public Education System of Iran, Journal of Religion and Communication, (2) 25, 140-111. (in Persian).##[30]Sterenberg. r.(2003 ). nature of creativity. yale university press.Torrance, E. P. & Goff, K. (1986). A Quiet Revolution. Journal of Creative Behavior, 23,136-145.##[31]Sarmad, Z. Hejazi, E,. Bazargan,A. (2011). Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran: Ag PublicationsSuleiman, S,. Khosravi, F., Haddad, Z. (2013).Media Literacy Assessment of Students in Tehran, World Journal ofMedia, (2) 8, 74-52. (in Persian).##[32]Soltanifar, M. (2006).Media Censorship or Literacy, Quarterly Media, (4) 17, 121-107. (in Persian).##[33]Turner, K. H., Jolls, T., Hagerman, M. S., O’Byrne, W., Hicks, T., Eisenstock, B., & Pytash, K. E. (2017). Developing digital and media literacies in children and adolescents. Journal of Pediatrics, 140(Supplement 2), S122-S126.##[34]Whitworth, A., McIndoe, S., & Whitworth, C. (2011). Teaching media and information literacy to postgraduate researchers. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences, 10(1), 35-42.‏