بررسی موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان نظامی به منظور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان،گروه علوم تربیتی، زنجان، ایران

2 پژوهشگر،کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

چکیده

پزوهش حاضر به منظور بررسی موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان نظامی به منظور ایجاد فرصت‌های یادگیری، صورت پذیرفته است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش گردآوری اطلاعات میدانی، ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و کارکنان سازمان‌های نظامی هوشمند شهر تهران (تعداد 14 سازمان نظامی در 6 منطقه شهر تهران) به تعداد در سال 96-95 می‌باشد. باتوجه به تعداد جامعه آماری (30 نفر) از خبرگان این سازمان‌ها به شیوه گلوله برفی تعیین گردیدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌های‌ محقق ساخته برگرفته از ادبیات پژوهش و نظر خبرگان می‌باشد. پرسش‌نامه یک شامل 35 سؤال به منظور غربالگری موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌های نظامی هوشمند به منظور ایجاد فرصت‌های یادگیری براساس تکنیک دلفی فازی (براساس نظر 30 نفر از خبرگان) می‌باشد. محقق پس از استفاده از ابزار پرسشنامه برآمده از مصاحبه خبره سنجی و پیشینه پژوهش به این نتیجه رسید که از بین موانع ساختاری، مدیریتی، تکنولوژیکی و فنی، مطابق دیدگاه خبرگان، موانع مدیریتی دارای بیشترین اهمیت (وزن 219/0) و موانع فنی دارای کمترین اهمیت (وزن 112/0) می‌باشدکه در همین راستا پیشنهادهایی به مدیران مجموعه‌های نظامی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Barriers to ICT Application in Military Organizations

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Sadat Abtahi 1
  • Tahereh Hoseni 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Department of Educational Sciences, Zanjan, Iran
2 Islamic Azad University, Qazvin Branch, Department of Management, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the barriers to the use of information and communication technology in military organizations in order to create learning opportunities. The statistical population of this study was experts and staffs of smart military organizations in Tehran (14 military organizations in 6 districts of Tehran) in the number of 95-96. Due to the number of statistical population (30 persons), experts of these organizations were selected by snowball method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire based on research literature and expert opinion. Questionnaire 1 contains 35 questions to screen the barriers to using ICT in intelligent military organizations in order to create learning opportunities based on the fuzzy Delphi technique (based on the opinion of 30 experts). The researcher, after using the questionnaire tools derived from expert interviews and research background, concluded that among the structural, managerial, technological and technical barriers, according to the experts' viewpoint, the most important managerial barriers (0.221 weight) and technical barriers were the most important. The least important (0.121 weight) was the recommendation made to military commanders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Organization
  • Military
[1]Abdalla Pour, M. R. (2013). The role of information technology in human resource management performance. M.Sc., Urmia University, Educational Technology. (in Persian).##[2]Agha Davood, Seyyed Rasoul; Hatami, Mahmoud; Hakimi Nia, Behzad. (2012). Investigating the Factors Affecting Organizational Innovation among Managers (Case Study: Isfahan Telecommunication Senior Managers). Social Science Quarterly Journal of Islamic Azad University of Shoushtar, Volume 4, Number 11, pp: 170-127. (in Persian).##[3]Ebadi, R. (2012). Information Technology in Tehran Education. Cultural Institute of Education. (in Persian).##[4]Elsafi Elemam, A. (2016). Barriers to Implementation of Information and Communication (ICT) in Public Sudanese Secondary Schools: Teacher’s Prospective. Journal of Sociological Research, 7(1):33-43.##[5]Esmail Poonki, Elham; Esmailili Givi, Mohammad Reza; Fahimnia, Fatima. (2017). Media literacy and information literacy and their impact on entrepreneurial capabilities. Human Interaction and Information, Volume 2, Number 4, pp: 78-64. (in Persian).##[6]P Menchaca, M., Khwaldeh, N. (2014). Barriers to utilizing ICT in education in Jordan. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/266387215.##[7]Rabah, J. (2015). Benefits and Challenges of Information and Communication Technologies (ICT) Integration in Québec English Schools. urkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 14(2): 24-31.##[8]Rajabi Vandchali, L. (2016). The Impact of Information Technology on Self-Esteem and Success of Education Staff in Ghaemshahr. M.Sc., Department of Educational Technology, Islamic Azad University, Sari Branch. (in Persian).##[9]Salehi, H., & Salehi, Z. (2012). Challenges for Using ICT in Education: Teachers’ Insights. Article · January, 10. (in Persian).##[10]Salmani, S., & Georgia, M. B. (2014). Investigating the relationship between information technology and organizational performance Second National Conference on Modern Management Sciences, Gorgan, Hakim Jorjani Institute of Higher Education, http://www.civilica.com/Paper-CMMS02-CMMS02_014.html. (in Persian).##[11]Salarije, F. (2016) The Relationship between Information Literacy and Knowledge Management with Organizational Entrepreneurship: The Mediating Role of Implementing Modern Information and Communication Technologies (Case Study of Sari City Education Staff). M.Sc., Islamic Azad University, Sari Branch, Faculty of Humanities, Educational Technology. (in Persian).##[12]Sarafizadeh, A., & Alipanahi, A. (2012). Management Information Systems, Concepts, Theories and Applications. Tehran: Mir Publishing. (in Persian).##[13]Sha'bani, F., & Fatemizadeh, S. (2012). Information Literacy and Education: Information Technology. First Conference on Librarianship and Information Orientation: The Role of Information Literacy in the Production of Science and Wealth, Payam Noor University of Qom. (in Persian).##[14]Zahed Bablan, A., Creator, A., & Hassani, M. (2019). The Relationship between Information Literacy and Time Management with Research Anxiety in Ardabil Research Teachers. Academic Librarianship and Information Research, 52 (1): 82-57. (in Persian)