تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی . معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران میباشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم وفنون مازندران و اعضای هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 80 نفر بود و کل 80 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظورجمع آوری داده ها ازسه پرسشنامه فناوری اطلاعات (Bazargan, 2012)، عمکرد آموزشی و عملکرد پژوهشی(Aghatabar et al., 2020) به ترتیب با پایایی 86/.، 84/. و 82/. استفاده شد. روایی صوری‌و‌محتوایی به تائید متخصصان رسید. برای تحلیل داده‌ها ازآمارهای توصیفی، آزمون‌های‌ تحلیل رگرسیون و تی در نرم افزارSPSS 22 استفاده شد. نتایج نشان داد میزان استفاده از فناوری اطلاعات در هر دو دانشگاه در حد متوسط است. عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی در هر دو دانشگاه در حد مطلوب قرار دارد. عملکرد پژوهشی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حد نسبتا مطلوب و در دانشگاه علوم وفنون مازندران در حد کمتر مطلوب قرار دارد. از میان مولفه های فناوری اطلاعات تنها مولفه میزان استفاده از اینترنت پیش بینی کننده عملکرد اموزشی اعضای هیئت علمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Information Technology on the Educational and Research Performance of Faculty Members

نویسنده [English]

  • ali golafshani
Educational Sciences - Human Sciences - Azad University - Sari - Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the effect of information technology on the educational and research performance of faculty members of the University of Science and Technology and the Faculty of basic sciences at the Medical Sciences of Mazandaran University of Medical Sciences. The present study was a descriptive-analytical survey. The statistical population included 80 faculty members of the two universities all of who were selectedas the study sample. In order to collect data, three questionnaires of information technology (Bazargan, 2012), educational performance and research performance (Aghatabar et al,2020) were used, the reliability of which were 0.86, 0.84 and 0.82, respectively. The face and content validities were confirmed by experts. The descriptive statistics, regression analysis and t-test in SPSS 22 software were used for data analysis. The results showed that the use of information technology in both universities was moderate. The educational performance of faculty members in both universities was satisfactory. Research performance in the Faculty of Medical Sciences of Mazandaran University of Medical Sciences was relatively desirable and in Mazandaran University of Science and Technology was less desirable. Among the components of information technology, only the component of Internet use predicted the educational performance of faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technologies
  • educational performance
  • research performance