عوامل مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی: مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران

چکیده

گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی مجازی در دو دهه اخیر، تحولات ایده‌ای و نگرشی را به ویژه در میان نسل جوان رقم زده است. در این راستا، مقاله پیش‌رو با هدف بررسی عوامل موثر برگرایش به شبکه-های اجتماعی مجازی در میان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان انجام گرفت. روش تحقیق مورد استفاده کمی‌ـ پیمایشی است که داده‌ها به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی نمونه‌ای با حجم 900 نفر و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای احتمالی در سال 1398 گردآوری شد. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر میزان گرایش دانشجومعلمان به شبکه‌های اجتماعی، به ترتیب، شامل عوامل نگرشی به شبکه‌های اجتماعی، دینداری، و میزان اعتماد به شبکه‌های اجتماعی است. سایر متغیرها نظیر جنسیت، سن و مدت زمان عضویت در شبکه‌های اجتماعی تأثیر معنادار اما اندکی بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند. در مجموع، متغیرهای مذکور توانسته‌اند حدود 43 درصد واریانس گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی را تبیین ‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the tendency to virtual social networks: Case study of Farhangian University student-teachers

نویسنده [English]

  • Batool Sabzeh
Assistant Prof. of Farhangian University Department of Educational Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of new communication technologies and virtual social networks in the last two decades has led to ideological and attitude changes, especially among the younger generation. In this regard, the present article was conducted with the aim of investigating the trend towards virtual social networks and the factors affecting it. The research method used by the Commission is a survey in which data were collected using a researcher-made questionnaire tool among 900 people selected by a multi-stage cluster sampling method in 2009. The results of multivariate analysis showed that the most important variables affecting the rate of student-teacher orientation to social networks, respectively, include attitudes towards social networks, religiosity, and the level of trust in social networks. Other variables such as gender, age, and length of time to join social networks have had a significant but slight effect on social media orientation. In total, these variables have been able to explain about 43% of the variance in virtual social media trends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social networks
  • Social trust
  • religiosity
  • student teachers