تاثیر آموزش به شیوه وب کوئست بر انگیزه پیشرفت ،خودپنداره و یادگیری خودتنظیمی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت‌آموزشی،واحد‌اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل‌،ایران

2 استادیار برنامه ریزی درسی، واحد ساری دانشگاه ازاد اسلامی، ساری‌، ایران

3 دانشیار مدیریت آموزشی،واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل ، ایران

4 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،‌ایران

5 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی،واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،‌ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش به شیوه وب کوئست بر انگیزه پیشرفت، خودپنداره و یادگیری خودتنظیمی دانشجویان در درس انگلیسی به روش شبه آزمایشی انجام شده است. جامعه شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان در سال تحصیلی ۹۷- ۹۸ به تعداد ۲۸۰۵ نفر بوده است و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۲۵ نفر در گروه کنترل و ۲۵ نفر در گروه آزمایش به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون به عمل آمده و سپس متغیر آزمایشی برای گروه آزمایشی اجرا شد . سپس پس آزمون برای هر دو گروه به عمل آمد . گردآوری اطلاعات روش میدانی و کتابخانه‌ای است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد . تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار spss21 استفاده شده . نتایج نشان داده است که آموزش به شیوه وب کوئست بر انگیزه پیشرفت ،خود پنداره و یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در درس زبان تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of WebQuest Learning on Students' Motivation for Progress, Self-Concept, and Self-Regulated Learning

نویسندگان [English]

  • seyede marziyeh moosavi bideleh 1
  • Vahid Fallah 2
  • sadraddin sattari 3
  • azime motekalem 4
  • Hasan Aslan zadeh 5
1 Educational Sciences, Islamic Azad University of sari
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Sari Branch
3 Department of Educational sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
4 Educational Sciences, Islamic Azad University of Ardabil
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of web-Quest learning on students'
Achievement motivation, self-concept and self-regulation learning in English courses by using
Quasi-experimental method. The statistical population included all 2805 students of gorgan
University Azad Islamic in the academic year 2018-2019. A randomized stratified
Sampling method was used to select 25 individuals in control group (tradition) and 25 in
Experimental group (Web-Quest). In this study, both experimental and control groups were tested
Pr-test, then the experimental variable (web-Quest learning) was run for the experimental group.
Then, the post-test was performed from both groups. The required data was collected using field
And library methods. The data gathering tool was Hermann's motivation questionnaire, Raj
Kamsaratsot Self-concept Test and Buffer's Self-Regulatory Learning Questionnaire, which it’s
Validity has been confirmed by the professors and experts. The data was analyzed using descriptive statistics, inferential statistics and covariance analysis.Therefore, we conclude that web-Quest learning has a positive effect on achievement motivation, self-concept and self-regulation learning in English courses at students of gorgan University .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web Quest Learning
  • progress motivation
  • self-concept
  • self-regulated learning