رابطه عملکرد خانواده با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه‌روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

چکیده

      پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با توجه به نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی نوجوانان انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-1397 بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه عملکرد خانواده ﭘﺸﺘﺎﻳﻦ، ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن و ﺑﻴﺸﺎب(1983) ، پرسش‌نامه خودتنظیمی هافمن و کاشدان(2010) و پرسش‌نامه‌ وابستگی به شبکه‌های اجتماعی حقایق و همکاران(1395) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل‌یابی معادلات ساختاری
 و نرم‌افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد بین عملکرد کلی خانواده به خودتنظیمی هیجانی و وابستگی به شبکه‌های اجتماعی تنها مسیر مستقیم با ضریب 64/0- و 32/0- وجود دارد اما اثر کلی بین عملکرد خانواده به وابستگی به شبکه‌های اجتماعی برابر با 37/0 است که از این مقدار 17/0 اثر مستقیم و 20/0 به اثر غیر مستقیم و نقش میانجی خودتنظیمی هیجانی مربوط بوده است. این یافته‌ها نشان داد که نوجوانان دارای بافت خانوادگی ناسالم و کارکرد ضعیف به دلیل نقصی که در مهارت‌های تنظیم هیجان دارند و به جهت دوری از تنش و استرس ناشی از این مشکلات به شبکه‌های اجتماعی روی می‌آورند و همین امر به درک و بینش بهتر مربیان و متخصصان سلامت و سیاست‌گذاران از تأثیرات استفاده مفرط و آسیب‌زا از اینترنت در میان کاربران نوجوان و آگاهی خانواده‌ها در جهت نقش مهم در رفتارهای نابهنجار فرزندانشان و در نهایت تدوین مداخله مناسب از سوی متخصصان کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship family functioning and social network addication with regard to the mediating role of emotional self-regulation in adolescents

نویسندگان [English]

  • najmeh ghafoori 1
  • abbas haghayegh 2
1 Islamic Azad University Najafabad Branch Faculty of Humanities Department of Psychology
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between family functioning and social network addication with regard to the mediating role of emotional self-regulation in adolescents in Isfahan. This is a descriptive correlational study Accordingly, the population of this study included all adolescents in Isfahan city in the academic year of 2018-19, Which were selected by stratified random sampling method based on gender of 300 students (boys and girls). To collect the research data, the Epstein, Baldwin & Bishop family function questionnaire (1983) With a reliability coefficient of 0.71, the Hoffman & Kashdan Self-Regulation Questionnaire (2010) With a reliability coefficient of 0.81 and Haghayegh and etal Social Networking Questionnaire (2016) With a reliability coefficient of 0.84 and And content validation with expert approval were used. Data were analyzed using structural equation analysis and AMOS software. The results of path analysis showed that there is only direct path between -0.64 and -0.32 between total family functioning on emotional self-regulation and social network dependency. But the overall effect of family functioning on social network dependency was 0.37, of which 0.17 had a direct effect and 0.20had an indirect effect and mediated role emotional self-regulation.Family functioning, Social network dependency, Emotional self-regulation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Family functioning
  • Social network dependency
  • emotional self-regulation