ارزیابی و اولویت‌بندی انواع تعامل و مشارکت در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه علوم تربیتی،واحداردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران

2 دانشیار،گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی و اولویت بندی انواع مختلف تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی و معیارهای مرتبط با آنها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بود. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق کتابخانه ای و توصیفی از نوع زمینه یابی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه منابع مربوط به الگوها و انواع مختلف تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی براساس تجارب داخلی و خارجی بود. علاوه برآن کلیه صاحبنظران، خبرگان و دست اندرکاران مراکز فعال آموزش الکترونیکی در مدارس، اداره آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل نیز شامل جامعه تحقیق بوده و اعضای نمونه با توجه به اهداف و سؤالات تحقیق به صورت هدفمند از بین آنها انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از پرسشنامه پذیرش یادگیری الکترونیک هاروارد با روایی و اعتبار تأیید شده و پایایی 93% می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که سهم متغیر های تعامل معلم – دانش آموز با 32 درصد، دانش آموز – محتوا 23 درصد و معلم – محتوا با 16 درصد به ترتیب بالاترین ضریب تاثیر را در سطح یادگیری و رضایت دانش آموزان از تعامل و مشارکت در فرآیند یادگیری را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Prioritization of types of Interaction and Participation in E-learning Environment using Hierarchical Analysis Process (AHP)

نویسندگان [English]

  • yosef khademi 1
  • sadraddin sattari 2
1 Ph.D. in Educational Management, Department of Ardebil, Islamic Azad University, Ardebil, Iran
2 Department of Educational sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate and prioritize different types of interaction in e-learning environment and its related criteria using hierarchical analysis process technique. To achieve this goal, library research and descriptive survey method were used. The research population consisted of all sources related to different patterns and types of interaction in e-learning environment based on internal and external experiences. In addition, all the experts, experts and practitioners of e-learning centers active in schools, education department and Islamic Azad University of Ardabil also included the research community and the sample members were purposefully selected according to the research objectives and questions. The data collection tool was a researcher-made questionnaire using the Harvard E-learning Acceptance Questionnaire with validity and reliability of 93% reliability. Interaction methods in e-learning environments were applied to prioritize research literature and interview with professors, identifying and hierarchical analysis process techniques. The findings of the study showed that the share of teacher-student interaction variables with 32%, student-content 23% and teacher-content 16% had the highest impact factor on students' learning and interaction satisfaction and participation in the process, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Learning
  • interaction
  • analytical hierarchy process