پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک های کنار آمدن با استرس و هوش هیجانی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک‌های کنار آمدن با استرس و هوش هیجانی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397و حجم نمونه آماری شامل 400 نفر بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. افراد نمونه از طریق پرسش نامه های اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)، هوش هیجانی برادبری– گریوز(2004)،حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران(1988) و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فلکمن(1985) سنجش شدند. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها مورد تایید اساتید قرار گرفت و پایایی به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب مقادیر 91/0، 91/0، 87/0 و 86/0 به دست آمد. برای آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: حمایت اجتماعی، هوش هیجانی و سبک مقابله‌ای مساله مدار به طور منفی و معنی دار و سبک مقابله‌ای هیجان مدار به طور مثبت و معنی دار اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پیش بینی می‌کنند. همچنین از بین ابعاد حمایت اجتماعی، خانواده و افراد مهم و از بین ابعاد هوش هیجانی، بعد مدیریت رابطه به طور منفی و معنی دار اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می‌کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Internet addiction based on perceived social support , stress coping styles and emotional intelligence in students

نویسندگان [English]

  • mohammadali taleghaninejad 1
  • Rahim Davari 2
  • Farah lotfikashani 3
1 Department of Psychology,Faculty of Psychology and Social Science , Islamic Azad University Roudehen Branch, Roudehen, iran
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to predict Internet addiction based on perceived social support and coping styles with students' stress and emotional intelligence. The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population included secondary school students in the second year of Tehran in the academic year of 1397-98 and the statistical sample size included 400 people who were selected by available sampling method. Samples were measured through Yung internet addiction questionnaire (1998), emotional intelligence questionnaire based on Bradbury - Graves (2004), perceived social support developed by Zimet and colleagues (1988), The Lazarus and Folkman’ ways of coping questionnaire (1985). Multiple regression was used to test the hypotheses. The findings showed that social support, emotional intelligence and problem-oriented coping style predict negatively and meaningfully, and emotionally-oriented coping style predicts students' Internet addiction in a positive and meaningful way.Also, among the dimensions of social support, family and important people, and among the dimensions of emotional intelligence, the relationship management dimension predicts students negatively and significantly in Internet addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • perceived social support
  • stress coping styles
  • emotional intelligence