رتبه بندی عوامل تعیین کننده ضرورت تربیت شهروند الکترونیک در برنامه درسی دوره متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،تهران،ایران

2 دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،تهران،ایران

3 استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز،تهران،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، رتبه بندی عوامل مؤثربرضرورت تربیت شهروندالکترونیک دربرنامه درسی بوده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری موردمطالعه پژوهش کلیة استادان حوزه و دانشگاه در رشتة علوم تربیتی و نمونه آماری مطالعه مورد نظر مدارس دولتی متوسطه اول شهرستان گرگان می باشد. باتوجه به روش بکار رفته، حداقل نمونه 5 نفر
و حداکثر10 نفر می باشد که ما حداکثر نمونه یعنی ده نفر را انتخاب کردیم. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه AHP محقق ساخته و مصاحبه با خبرگان امر بوده است. روایی ابزار به‌کار رفته، نوعی اعتبار منطقی یا محتوایی است که به روش به‌کار رفته مربوط می شود. دراین تحقیق ابتدا برای شناسایی مهمترین معیارهای مؤثر برضرورت تربیت شهروند الکترونیک دربرنامه درسی براساس ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی اقدام کرده و سپس برای تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل AHP و برای انتخاب بهترین گزینه مبتنی براولویت معیارهای موردمطالعه ازتکنیک TOPSIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عامل تفکر اختراعی و انتقادی در رتبة اول، عامل بهره‌وری رتبة دوم، عامل سواد قرن دیجیتال رتبة سوم، عامل کیفیت سیستم آموزشی رتبة چهارم شهروندان مفید دارد با تربیت شهروند الکترونیک از بسیاری از هزینه‌ها، اتلاف انرژی‌ها و فرصت‌ها می‌توان پیشگیری کرد.وعامل ارتباط مؤثر رتبة پنجم اهمیت قرار دارد. نهاد آموزشی مهم‌ترین نقش را در تربیت افراد بخصوص تربیت


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ranking the factors that determine the neccesity of electronic citizen in the curriculum of the first high school

نویسندگان [English]

  • maryam fotouhinia 1
  • kambiz poushaneh 2
  • ali akbar khosravi babadi 3
1 Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Iran
2 Faculty member
3 Faculty member, Islamic Azad University Central Tehran Branch,
چکیده [English]

Abstract
The purpose of the research was the ranking of the effective factors on the studying of the electronic citizen in educational method ,The research method is applied and for the research method, it is a descriptive survey. In this research, all professors of the seminary and the university in the field of educational sciences from the statistical community are studied. According to the method performed, the minimum sample is 5 people and the maximum sample is 10 people, of which 10 people were selected.
In this study, the data collection tool is the AHP questionnaire created by the researcher and interviewed by experts.
The results of this study show that the factor of inventive and critical thinking in the first rank and then the factor of productivity in the second rank and the factor of digital literacy in the third rank and the quality factor of the educational system in the fourth rank and the factor of effective communication in the fifth rank of importance.
The most important role is played by the educational institution in educating people, especially the education of useful citizens. By training an electronic citizen, you can prevent many costs, waste of energy and opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Electronic Citizen"
  • " Curriculum"
  • " First High School"
  • Multi-Criteria Decision Making Methods"