بازنمایی مشکلات آموزش در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی کرونا: یک مطالعه پدیدار شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، آموزگار ابتدایی ، آموزش و پرورش شهرستان مهاباد. مهاباد، ایران

2 دکترای مطالعات برنامه درسی ، دانشیار ، گروه علوم آزمایشگاهی ، دانشکده علوم پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی آجا. تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره دانشگاه فرهنگیان ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

   با شیوع پاندمی کرونا، شرایط بی‌سابقه‌ای بر سیستم آموزشی کشور تحمیل شده است به طوری که در حال حاضر، آموزش در مدارس به صورت مجازی پیگیری می‌شود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی مشکلات آموزش در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی کرونا صورت گرفته است. این مطالعه
در چهارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدار شناسی انجام شده است. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شدند. مشارکت کنندگان 20 نفر از آموزگاران مدارس مقطع ابتدایی شهرستان مهاباد بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش هفت مرحله‌ای کلایزی انجام پذیرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که ادراک معلمان از مشکلات و چالش‌های آموزش در برنامه شاد، شامل 6 مضمون کلی، مشکلات مربوط
 به دانش‌آموزان و والدین(3 زیر مضمون) مشکلات مربوط به معلمان(3 زیر مضمون) مشکلات محتوا
 (2 زیر مضمون) مشکلات تجهیزات (2 زیرمضمون) مشکلات سازمانی (2 زیر مضمون ) مشکلات ارزشیابی
(2 زیر مضمون) می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Describing the Problems of virtual Education via Shad application in Corona Pandemic: This is a phenomenological study

نویسندگان [English]

  • jamal haji 1
  • mojgan Mohammadi Mehr 2
  • Hadigha Muhammad azar 3
1 Teacher
2 PhD in Curriculum Studies, Associate Professor, Department of Laboratory Sciences, Faculty of Paramedical Sciences, Aja University of Medical Sciences. Tehran, Iran
3 Undergraduate student in counseling at Farhangian University, Iran
چکیده [English]

By spreading Corona pandemic, unprecedented conditions have been imposed on country's education system.so that educating in schools is on virtual space. This study's purpose is investigating the problems of education on virtual space by using Shad application in the Corona pandemic period. This study has been done in qualitative approach framework and by using phenomenological method.
Information was collected by using semi-structured interviews. Participants were 20 teachers of primary school in Mahabad who were selected through purposive sampling and the interviews continued until the theoretical saturation. Analyzing data was performed using the seven step Colaizzi method.
Results showed that teachers' perception about problems and challenges of education on Shad application, includes 6 general contents. Problems related to students and parents (3 sub-items), problems related to teachers (3 sub-items), content problems (2 sub-items), problems related to facilities (2 sub-items), organizational problems (2 sub-items), evaluation problems (2 sub-items).
virtual education, Shad application, Corona pandemic, Phenomenology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual education
  • Shad application
  • Corona pandemic
  • phenomenology