نقش متغیرهای الگوی پذیرش فناوری 3 بر پذیرش نظام آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب هنرآموزان متوسطه دوم شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش متغیرهای الگوی پذیرش فناوری 3 بر پذیرش نظام آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب هنرآموزان متوسطه دوم شهر اهواز بود. اهداف این پژوهش متناسب به روش توصیفی با رویکرد علی، از لحاظ ماهیت و هدف کاربردی و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی به حساب میآید که به‌صورت پیمایشی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که بر اساس الگوی سوم پذیرش فناوری تدوین شده بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه هنرآموزان متوسطه دوم شهر اهواز به تعداد 170 نفر بود. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از SPSS و Lisrel انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که از بین متغیرهای الگوی 3 پذیرش فناوری، متغیرهای سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده، تصویر، ارتباط شغلی، کیفیت برون‌داد، کارایی ملموس، درک کنترل بیرونی، سرگرمی رایانه‌ای، لذت درک شده و خود کار آمدی رایانه‌ای به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر رفتار واقعی استفاده از نظام آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب بر اساس الگوی 3 پذیرش فناوری در آموزش ضمن خدمت هنرآموزان متوسطه دوم شهرستان اهواز اثر گذار بود ولی اثر متغیرهای تجربه، قابلیت نمایش نتیجه، داوطلبی، هنجار ذهنی و اضطراب رایانه‌ای از طریق سهولت درک شده معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Technology Acceptance Model Variables 3 on Adoption of Web Based E-Learning for Secondary School Students in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • seide forough ghoreishi madine 1
  • Fariba Nazari 2
1 M.Sc. Student, Department of Information and Knowledge, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to the Role of Technology Acceptance Model Variables 3 on Adoption of Web Based E-Learning for Secondary School Students in Ahvaz.The objectives of this study was conducted, according to Ali descriptive approach, in terms of the nature and purpose and the duration of a cross-sectional study considered that as the survey. The data collection instrument was a questionnaire that was developed on the third pattern of technology adoption. The population included all 170 high school art student of Ahwaz. Sampling was done randomly. Data analysis was performed using SPSS and Lisrel. The results showed that the variables of the model 3 technology adoption, variables, perceived usefulness and perceived ease of use, image, communication, employment, quality of output, efficiency tangible, understanding external control, computer Entertainment PC, joy, and self-efficacy had effect on the actual behavior of the e-learning system based on the pattern of technology adoption in training arts high school 3 second city of Ahvaz, but the effect of experience, ability of result scenario, engagement, mental involvement and computer anxiety was not meaningful through understand ease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the pattern of 3 accepting technology
  • art students in Ahvaz
  • e-learning systems
  • Training
Alavi, Seyedeh Shohreh., & Shariati, Mohammad.(2011). Personnel Satisfaction of E-learning Training Courses in Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, (3) 10, pp. 200 to 210.(in Persian).
Alharbi, Saleh. ,& Drew ,Steve. (2014) .Using the Technology Acceptance Model in Understanding Academics’ Behavioural Intention to Use Learning Management Systems International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 5, No. 1.pp.143-156.
Chang, C. (2017). Examining the students’ behavioral intention to use e-learning in Azerbaijan? The General Extended Technology Acceptance Model for E-learning approach, Computers & EducationVolume 111August 2017Pages 128-143
Esmaili, Mehrdad. ,Tolouie Ashlaghi, Abbas., Pourbarrahimi, Alireza.,& Esmaili, Roghieh.(2013). Evaluation of Information Technology Acceptance and Possibility of Employees of Shahid Beheshti University of Medical Sciences Based on Davis Model (TAM), Research Journal Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Eighteenth Year, Number 1, Successive 91, Pages 40 to 45. (in Persian).
Faqih ,Khaled M.S., Riad Mousa Jaradat , Mohammed-Issa .(2015).Assessing the moderating effect of gender differences and individualism-collectivism at individual-level on the adoption of mobile commerce technology: TAM3 perspective. Journal of Retailing and Consumer Services. Volume 22, Pages 37–52.
Fatemi Dokht, Somayeh .(2013). conducted a study on the role of effective factors in adopting educational technology from the perspective of high school principals based on Davies Technology Acceptance Model. M.Sc. in Educational Sciences, Tehran University of Teacher Education, Faculty of Educational Sciences and Psychology. (in Persian).
Filippova,Tatyana.(2015). Priority Fields of E-learning Development in Russia. Procedia - Social and Behavioral Sciences 206 ( 2015 ) 348 – 353, Available online at www.sciencedirect.com.
Hassanzadeh, Alireza., Karimza‌degan, Davood.,& Motaghian, Hedieh. (2013). Evaluation of Factors Affecting Academic Staff Adoption of Web-Based Learning Systems Using a Hybrid Model. Management Research in Iran. Volume 17. No. 1. Ps. 72-41. (in Persian).
Hussein, Z. (2017). Leading to Intention: The Role of Attitude in Relation to Technology Acceptance Model in E-Learning. Procedia Computer ScienceVolume 1052017Pages 159-164.
Jeffrey , David. A. (2015). Testing the Technology Acceptance Model(Tam3) With the InInclusion of Change Fatigue and Over;ode, In The Context Of Faculty From Seventh-Day Adventist Universites: A revised Model.P.hd Dissertation. Andrews University ,School of Education.
Mahmoodi, M.,& Mostashiri, S. (2017). Analyzing Challenges in the Development of Electronic Learning in Higher Education (Case Study: Semnan University). Higher Education Letter, 10(37), 111-129. (in Persian).
Park, S. Y. (2009). An Analysis of the Technology Acceptance Model in Understanding University Students' Behavioral Intention to Use e-Learning. Educational Technology & Society, 12 (3), 150–162.
Rajaee Harandi, Safiyeh.(2015). Effects of e-learning on students' motivation. Social and Behavioral Sciences, 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management,181 (2015 ),pp: 423 – 430, Available online at www.sciencedirect.com,ScienceDirect. (in Persian).
SafaiMovahed, Saeed., Mirahmadi, Khaled.,& Salehi, Morteza.(2013). The Effectiveness of In-Service Training Courses and Its Role in Promoting Teachers' Professional Performance. Journal of Organizational Behavior in Education, Vol. 1, No. 2. (in Persian)
Soleimani, Adel. (2010). Investigating the Effective Factors on Art Students' Adoption of Information Technology in Agricultural Schools of Western Provinces of Iran Using Technology Acceptance Model (TAM). Master of Science Degree in Agriculture. Razi University, Faculty of Agriculture. (in Persian).
Taghva, Mohammad Reza., Rajabpour, Ibrahim.,& Babaahmadi, Sara.(2013). Factors Affecting Adoption of Web-Based E-Learning Systems in In-Service Education. Information Technology Management Studies, Vol. 1, No. 3, pp.165-188. (in Persian).
Venkatesh , Viswanath .,& Bala, Hillol. (2008). Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. Decision Sciences. Volume 39, Issue 2, pp. 273–315. (in Persian).