بررسی عوامل موثر بر رضامندی دانشجویان از دوره‌های آموزش مجازی در دوران شیوع بیماری کوید_ 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه، زنجان، زنجان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رضامندی و استمرار استفاده دانشجویان دانشگاه لرستان از دوره‌های آموزش مجازی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 و به روش پیمایش مقطعی انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، دانشجویان شرکت کننده در دوره‌های آموزش مجازی دانشگاه به تعداد 7000 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه‌ای 490 نفری از آن‌ها برای تحقیق انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات در این پژوهش از طریق پرسشنامه آنلاین انجام گرفت که برای سنجش رضامندی از مدل آمریکایی سنجش رضامندی استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان موضوعی و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق مورد تایید قرار گرفت (94/0- 78/0=α). برای تعیین عوامل موثر بر رضامندی دانشجویان از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار AMOSversion24 استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند، متغیر ارزش درک شده، بیشترین اثر مستقیم را بر رضامندی پاسخگویان و رضامندی بیشترین تاثیر مستقیم را بر استمرار استفاده دانشجویان داشته است. همچنین متغیر انتظارات، بیشترین تاثیر غیرمستقیم را بر رضامندی و استمرار استفاده دانشجویان داشت. افزون بر این، در مجموع تاثیر مستقیم و غیرمستقیم، انتظارات دانشجویان دارای بیشترین تاثیر بر رضامندی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting on satisfaction of students towards virtual training courses during COVID-19 pandemic era

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rahimi Feyzabad 1
  • Yousof Azadi 2
  • Saeid Gholam rezaei 3
1 Graduate PhD of Agricultural Extension, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Agriculture Sciences and Natural Resources University, Iran
2 PhD Student of Rural Development, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

This study is designed to investigate factors affecting Lorestan university students satisfaction and loyalty towards virtual training courses in the second semester of the academic year 2019-2020 through cross-sectional survey method. The statistical population consisted of all in Lorestan university students (N= 7000) participated in university virtual training courses simple random sampling by Krejcie and Morgan table resulted to select 490 students. Data collection in this study was done through a online questionnaire that American Customer Satisfaction Index (ACSI) was used to measure satisfaction. After preparing the questionnaire and confirming its validity by experts, its reliability was confirmed by calculating theta reliability (α= %78- %94). Structural equation modeling was used to determine factors influencing students’ satisfaction through AMOSversion24. The results revealed that, perceived value variable had the highest direct impact on respondents’ satisfaction and satisfaction in tern had the highest direct impact on students’ loyalty toward virtual training courses. Another way, variable of students expectations of virtual training courses have the highest indirect effect on students’ satisfaction and loyalty. In addition, the sums of the direct and indirect impacts of expectations had the highest impact on students’ satisfaction and satisfaction has the highest impact on loyalty toward virtual training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • virtual training
  • University
  • COVID-19
Ahmadyan, Z., Azizi, M., & Amjadi Huor, J. (2020). Modeling the Relationship between Virtual Education on Intellectual Capital with Mediating of Knowledge Management in Higher Education. Iranian Journal of Information Management, 6(1), 155-177. (in Persian). Appuhamilage, K. S. M., & Torii, H. (2019). The impact of loyalty on the student satisfaction in higher education: A structural equation modeling analysis. Higher Education Evaluation and Development, 13(2), 82-96. Aristovnik, A., Keržič, D., Ravšelj, D., Tomaževič, N., & Umek, L. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on life of higher education students: A global perspective. Sustainability, 12(20), 8438. Bertaccini, B., Bacci, S., & Petrucci, A. (2021). A graduates’ satisfaction index for the evaluation of the university overall quality. Socio-Economic Planning Sciences, 73, 1-7. Chen, P. Y., Pham, L., Cousins, B., & Bui, C. (2017). Student Satisfaction and Its Antecedents: How Does Student Satisfaction Index Model Matter in the Context of Joint Master’s Degree Programs in Vietnam. International Journal of Business & Applied Sciences, 6(2), 6-25. Chung, E., Subramaniam, G., & Dass, L. C. (2020). Online learning readiness among university students in Malaysia amidst COVID-19. Asian Journal of University Education, 16(2), 46-58. Dado, J., Taborecka-Petrovicova, J., Cuzovic, S., & Rajic, T. (2012). An empirical examination of the relationships between service quality, satisfaction and behavioral intentions in higher education setting. Serbian Journal of Management, 7(2), 203-218. Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., & Bryant, B. E. (1996). The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings. Journal of marketing, 60(4), 7-18. Giese, J. L., & Cote, J. A. (2000). Defining consumer satisfaction. Academy of Marketing Science Review, 1(1), 1-22. Ghomashchi, L., Motadel, M. R., & Toloie Ashlaghi, A. (2021). Discover and improve learners' feelings in e-learning using fuzzy inference system. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 12(45), 109-130. (in Persian). Hassani, M., Gholam Azad, S., & Naveedy, A. (2021). Iranian teachers' Lived experience of virtual teaching in the early days of the coronavirus epidemic. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 12(45), 87-107. (in Persian). Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55. Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L., & Cha, J. (2001). The evolution and future of national customer satisfaction index models. Journal of economic Psychology, 22(2), 217-245. Johnson, M. D., Nader, G., & Fornell, C. (1996). Expectations, perceived performance, and customer satisfaction for a complex service: The case of bank loans. Journal of Economic Psychology, 17(2), 163-182. Khosravipour, B., Baradaran, M., & Rahimi Feyzabad, F. (2018). Factors Affecting Educational Satisfaction of Agricultural Master Students of Khuzestan Agriculture Sciences and Natural Resources University, Iran. Journal of Agricultural Education Administration Research, 10(45), 21-40. (in Persian). Liao, C., Chen, J. L., & Yen, D. C. (2007). Theory of planning behavior (TPB) and customer satisfaction in the continued use of e-service: An integrated model. Computers in human behavior, 23(6), 2804-2822. Malik, M. E., Danish, R. Q., & Usman, A. (2010). The impact of service quality on students’ satisfaction in higher education institutes of Punjab. Journal of management research, 2(2), 1-11. Manosalvas, C., Manosalvas, L., Reyes, M., & Paredes, L. (2019). Evaluation of customer satisfaction with restaurant services through the ACSI mode. In International Conference on Business, Big Data and Decision Sciences, Tokyo, Tokyo University of Science. Parahoo, S. K., Santally, M. I., Rajabalee, Y., & Harvey, H. L. (2016). Designing a predictive model of student satisfaction in online learning. Journal of Marketing for Higher Education, 26(1), 1-19. Qazi, A., Qazi, J., Naseer, K., Zeeshan, M., Hardaker, G., Maitama, J. Z., & Haruna, K. (2020). Analyzing situational awareness through public opinion to predict adoption of social distancing amid pandemic COVID‐19. Journal of Medical Virology, 92(7), 849-855. Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus, 12(4). Saleem, S. S., Moosa, K., Imam, A., & Khan, R. A. (2017). Service quality and student satisfaction: the moderating role of university culture, reputation and price in education sector of pakistan. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 10(1), 237-258. (in Persian). Shahsavar, T., & Sudzina, F. (2017). Student satisfaction and loyalty in Denmark: Application of EPSI methodology. PloS one, 12(12), 1-18. Shahzad, A., Hassan, R., Aremu, A. Y., Hussain, A., & Lodhi, R. N. (2021). Effects of COVID-19 in E-learning on higher education institution students: the group comparison between male and female. Quality & quantity, 55(3), 805-826. Shomali ahmadabadi, M., & Barkhordariahmadabadi, A. (2021). The Effectiveness of Virtual Happiness Training With a choice Theory on Hope and Anxiety Covid-19 of Female Teachers in Coronavirus Epidemic. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 11(44), 47-65. (in Persian). Temizer, L., & Turkyilmaz, A. (2012). Implementation of student satisfaction index model in higher education institutions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 3802-3806. Thomas, S. (2011). What drives student loyalty in universities: An empirical model from India. International Business Research, 4(2), 183-192. Turkyilmaz, A., Temizer, L., & Oztekin, A. (2018). A causal analytic approach to student satisfaction index modeling. Annals of Operations Research, 263(1), 565-585. Venkateswarlu, P., Malaviya, S., & Vinay, M. (2020). Determinants of the Satisfaction of Students Studying in Private Universities—Application of Kano Model. Theoretical Economics Letters, 10(01), 1-16. Yanti, B., Mulyadi, E., Wahiduddin, W., Novika, R. G. H., Arina, Y. M. D. A., Martani, N. S., & Nawan, N. (2020). Community knowledge, attitudes, and behavior towards social distancing policy as prevention transmission of COVID-19 in indonesia. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 8, 4-14. Yazdanpanah, M., & Rahimi-Feyzabad, F. R. (2017). Investigating Iranian farmers' satisfaction with agricultural extension programs using the American customer satisfaction index. Journal of Agricultural & Food Information, 18(2), 123-135. (in Persian). Zamir, M., Shah, Z., Nadeem, F., Memood, A., Alrabaiah, H., & Kumam, P. (2020). Non pharmaceutical interventions for optimal control of COVID-19. Computer methods and programs in biomedicine, 196. Zhang, J., Wang, J., Min, S. D., Chen, K. K., & Huang, H. (2016). Influence of curriculum quality and educational service quality on student experiences: A case study in sport management programs. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 18, 81-91. Zhang, L., Han, Z., & Gao, Q. (2008). Empirical study on the student satisfaction index in higher education. International Journal of Business and Management, 3(9), 46-51.