بررسی نیازهای مشترک زبانی دانشجویان رشته مهندسی در درس انگلیسی برای اهداف ویژه (زبان تخصصی) و آموزش این درس با استفاده از پیام رسان واتساپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان انگلیسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاداسلامی، قائمشهر، ایران

3 استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

این مطالعه با استفاده از یک پرسشنامه نیازسنجی و ارزیابی ، با هدف یافتن نیازهای زبان انگلیسی دانشجویان مهندسی در هفت رشته مکانیک ، برق ، کامپیوتر ، نقشه برداری ، معماری ، تاسیسات و مهندسی عمران در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران انجام شد. هدف از این تحقیق یافتن نیازهای مشترک دانشجویان مهندسی بدون توجه به رشته های آنها بود. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصله از نیازهای انجام شده ، یک دوره درس انگلیسی برای اهداف عمومی دانشگاهی قبل از درس زبان تخصصی روی یک گروه آزمایشی طراحی و تدریس شد. تدریس با استفاده از پیام رسان واتساپ صورت گرفت. استفاده از واتساپ به دانشجویان این فرصت را داد که در محیطی که با آن آشنا بودند زبان انگلیسی را بیاموزند. در واقع مزیت استفاده از واتساپ این است که یک فضای آموزشی مناسب را فراهم میکند که همیشه در دسترس دانشجویان میباشد و امکان ارتباط آسان با استاد را نیز فراهم میسازد. بعد از دوره زبان تخصصی ، میانگین نمره گروه مشاهده با گروه کنترل مقایسه شد. نتیجه آزمون تی مستقل از نمونه ها نشان داد که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Engineering Students' ESP Problems at Islamic Azad Universities in Mazandaran Province using WhatsApp Application

نویسندگان [English]

  • Maryam Roubdari 1
  • Amir Marzban 2
  • Syyad Hasan Talebi 3
1 Department of English Language, Islamic Azad University, Neka Branch, Iran
2 Department of English Language and Literature, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Mazandaran, Iran
3 Faculty member
چکیده [English]

Abstract
Using a needs analysis (NA) and evaluation questionnaire, this study aimed at finding the common English language needs of engineering students regardless of their majors at Islamic Azad universities across Mazandaran province. At the same time, the ESP materials were also evaluated by both ESP students and instructors. Based on the NA conducted, an EGAP course was designed and taught to a group of students as the experimental group prior to their ESP course. Teaching was done using WhatsApp Messenger. Using WhatsApp gave students the opportunity to learn English in an environment they were familiar with. In fact, the advantage of using WhatsApp is that it provides a suitable educational environment that is always available to students and also allows easy communication with the professor. After the ESP course, the mean score of this group was compared to that of control group. The result of the independent samples t-test showed that there was a statistically significant difference between the two groups but the eta square was low and negligible, indicating that for more power, a longer treatment course was needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: EGAP (English for General Academic Purposes)
  • ESP (English for Special Purposes)
  • GE (General English)
  • NA (Needs Analysis)
  • ESP books Evaluation
Abdulaziz, M., Shah, S., Mahmood, R., & Fazel e Hagh, H.(2012). Change from general English teacher to an ESP practitioner: Issues and challenges in Pakistan. Interdisciplinary Journal of contemporary Research in Business. 4(1), 9-14 Aeineh, A., & Rezapour, M. (2014). Needs Assessment of Architecture Engineering Students. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW), 5(4), 112-127.
Atai, M. R., & Tahririan, M. H. (2003). Assessment of the status of ESP in the Iranian higher education system. Proceedings of LSP; paper presented at the fourth Communication, culture, and knowledge conference, University of Surrey, Guildford, UK.
Balaei, P. & Ahour, T. (2018). Information Technology Students’ Language Needs for their ESP Course. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 7(2), 197-203.
Dudley Evans & St. John (1998). Developments in ESP: A multidisciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Esfandiari, R. (2015). An Investigation into ESAP Needs of Iranian BA Students of Law. JTLS, 34(2), 29-59.
Fadavi, M., & Ershadi, A. R. (2014). Evaluating the position of ESP for art students in University of Tehran Art Schools. Journal of Novel Applied Sciences, 3(10), 1151-1162.
Floris, F., D. (2008). Developing English for General Academic Purposes Course in an Indonesian University. K@ta: A Biannual Publication on the Study of Language and Literature, A, 10 (1), 53-62.
Iravani, H., & Saber, Z. (2013). A Needs Assessment Study of English Language Needs of Tehran University Medical Students in Iran. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 4(2), 209-224. Ke, X. (2017). Research on individualized instruction of EGAP in general engineering Colleges. Advances in Computer Science Research, 82, 450-453
KermaniKojouri, M., & Kia Heirati, J. (2015). Teacher’s and Students’ Beliefs on English for General Academic Purposes: The Case of Iranian University Students. English Language Teaching, 8(12), 37-47.
Medrea, N., & Rus, D. (2012). Challenges in Teaching ESP: Teaching Resources and Students' Need. Procedia Economics and Finance 3, pp. 1165-1169.
Mehran, P., Alizadeh, M., Ichiro K., & Harou, T. (2017). Developing an EGAP Online Course: Are Japanese Digital Natives Ready? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14 (8), 1-17. DOI 10.1186/s41239-017-0047-0.
Nemat Tabrizi, A., R. (2016). ESP Needs Analysis of Undergraduate Mechanical Engineering Students: A Case in Iran. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 3(2), 2356-5926. Retrieved from http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index.
Rahimi Feyzabad, F., Azadi, Y., & Gholam Rezaei, S. (2021) Factors affecting on satisfaction of students towards virtual training courses during COIVD-19 pandemic era. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 12(2), 46, PP. 5-25.
Rezaee & Kazempourian (2017) English Needs Analysis of Electrical Engineering Students, Graduates, and Companies: A Step toward Employability. Journal of Language Horizon, 6(1), 6-7.DOI:10.2205/1ghor.2017.12838.1941. Taghizadeh, M. (2019). The effect of needs analysis on designing ESP courses in Iranian contexts "a case study", presented at the sixth international conference on applied research in language studies, Tehran, 2019.
Taghvaeeyazdi, M. (2021) Structured Analysis of E-Learning Culture in Educational Systems: An Approach to the Covid Crisis 19. Information and Communication Technology in Educational Sciences , 12(2), 46,PP. 109-134. Vahdatnia, Sh., & Salehi, H. (2020) Evaluation of Specialized English Textbook for the Iranian Students of Chemical Engineering. Iranian journal of English for academic purposes, 9(1), 27-40.
Winke, P., & Goertler, S. (2008a). Did We Forget Someone? Students' Computer Access and Literacy for CALL. CALICO Journal, 25(3), 482-509.