نمایه نویسندگان

آ

 • آیت، سعید ترکیب فن آوری اطلاعات و منطق فازی در ارایه روشی نوین برای ارزشیابی آموزشی (مطالعه موردی تدریس ریاضیات) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 129-146]
 • آیتی، محسن رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 59-73]
 • آراسته، حمیدرضا تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 43-65]
 • آراسته، حمیدرضا تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 5-21]
 • آزاددیسفانی، زهرا طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 112-95]
 • آزادمهر، اصغر تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 49-62]
 • آقاپور، شهلا رابطه بین ارزیابی دانشجویان از مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ابعاد قابلیت اشتغال آنها [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 129-148]
 • آقاجانی، مرضیه رابطه سواد فن آوری اطلاعات و ارتباطات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 55-70]
 • آقورن لوئی، میلاد بررسی اثربخشی بازی رایانه‌ای آموزشی تولید شده بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر تهران [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 5-31]
 • آقورن لوئی، میلاد بررسی اثربخشی کاربرد آزمون‌های الکترونیکی برون‌خط بر اضطراب آزمون و عملکرد آزمون دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 60-43]
 • آندش، مهدی فراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه ای معلمان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 165-183]
 • آهنگری، اسماعیل بررسی نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 95-115]

ا

 • ابراهیمی، احمد بررسی میزان و نوع کاربرد تلفن همراه توسط دانش آموزان مدارس متوسطه نظری استان مازندران [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 95-114]
 • ابراهیمی، زهرا آسیب‌های روانی ـ اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 111-128]
 • ابراهیمی، مهدی نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 113-127]
 • ابراهیم پور، قدسیه پیش‌بینی روابط بین سبک های یادگیری، سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی در مدارس الکترونیکی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 143-155]
 • ابراهیم زاده، عیسی طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 79-98]
 • ابراهیمی قوام، صغری تأثیر مطالعه به کمک نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب دانش‌آموزان سال سوم متوسطه [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 131-143]
 • ابیلی، خدایار عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 5-24]
 • ابوالحسن زاده زوارم، سمیه ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 143-163]
 • اتحادنژاد، شاپور طراحی الگوی ارتباطی فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آموزش و پرورش [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 25-44]
 • اجتهادی، مصطفی ساخت‎گرایی و ارتباط‌گرایی در آموزش‎ الکترونیکی [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 5-29]
 • احمدی، خالد عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه اعضای هیأت علمی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 141-159]
 • احمدی، غلامعلی رضایت‌مندی دانش‌آموزان پایه دهم از آموزش به شیوه مشارکتی سنتی- ترکیبی بر پایه سه روش منتخب [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 131-150]
 • احمدی، غلامعلی طراحی برنامه درسی مجازی در درس علوم اول متوسطه (پایه نهم) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 155-173]
 • احمدی، محمد حسن رابطه هیجان‌خواهی و کاربری از امکانات جانبی تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه زنجان [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 107-126]
 • احمدی، مسعود مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 117-129]
 • احمدی، مسعود تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری) [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 129-149]
 • احمدی، مسعود مقایسه تأثیر یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی با یادگیری مشارکتی بر عملکرد شناختی دانشجویان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 27-44]
 • احمدی، منیژه تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده بر یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 147-166]
 • احمدزاده پورناکی، رعنا مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 127-143]
 • اخبار، اسماعیل سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 107-126]
 • ایرانشاهی، مریم ارزیابی اثربخشی استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و شبکه های اجتماعی بر نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 137-153]
 • ایران نژاد، پریسا تأثیر آموزش محاسبه ذهنی ـ چرتکه ای بر مهارت حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 5-21]
 • استکی، مهناز مقایسه اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی ایرانی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 47-62]
 • اسدیان عباس بلاغی، سیروس تحلیل محتوای چندرسانه‎ای‎های آموزشی درس فیزیک با توجه به اصول چندرسانه‎ای، ساختار و محتوا [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 71-95]
 • اسدزاده، حسن تأثیر مطالعه به کمک نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب دانش‌آموزان سال سوم متوسطه [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 131-143]
 • اسدزاده، حسن رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 127-144]
 • اسدزاده، سینا بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه در سال ۱۳۹۶ [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 169-192]
 • اسگندری، کریم رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 67-92]
 • اسلامی، علیرضا تأثیر آموزش الکترونیکی بر رشد ابعاد شخصیتی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 65-81]
 • اسلام پناه، مریم آموزش به شیوه «حرف- هجا-کلمه» با کمک چندرسانه ای های دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 145-163]
 • اسلام پناه، مریم تأثیر نقشه های مفهومی طراحی شده به وسیله رایانه بر میزان یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 115-138]
 • اسلام پناه، مریم پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 5-20]
 • اسلام پناه، مریم آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 19-33]
 • اسلامیه، فاطمه ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 35-53]
 • اسلامیه، فاطمه رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 145-167]
 • اسماعیلی شاد، بهرنگ بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 69-84]
 • اسماعیلی شاد، بهرنگ رابطه ذهنیت فلسفی و خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان با نقش میانجی بهره گیری از فناوری اطلاعات [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 129-113]
 • اسمعیل نیا، مژگان رابطه آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و توانمند‌سازی دبیران متوسطه شهرستان بجنورد [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 85-100]
 • اشتری، زهرا شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر کیفیت سامانه‌های جامع آموزشی مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 55-75]
 • اشرفی سلیم کندی، فرشید بررسی تأثیر متغیرهای فردی، سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فن‌آوری اطلاعات در میان دبیران در قالب الگویابی علّی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 5-26]
 • اشرف‌گنجویی، فریده اولویت‌بندی مؤلفه‎های کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 67-93]
 • اعیادی، نادر رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 115-132]
 • اعتبار، شکوفه ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه های تهران از دیدگاه دانشجویان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 53-65]
 • اعتباریان، اکبر رابطه پذیرش فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 51-70]
 • اعتمادی‌نسب، طیبه مقایسه تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 23-40]
 • اعلامی، فرنوش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی) [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 5-37]
 • افتخاری کنزری، فروزان رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396 [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 23-5]
 • افروز، غلامعلی مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 75-90]
 • افضل خانی، مریم ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 23-39]
 • افضل خانی، مریم اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای بر میزان خلاقیت دانش آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 143-171]
 • افغانپور، مژگان تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت ‌های فناوری و ظرفیت جذب [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 116-135]
 • افکاری، فرشته طراحی برنامه درسی مجازی در درس علوم اول متوسطه (پایه نهم) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 155-173]
 • اقبال، محمدرضا عوامل مؤثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 71-85]
 • اکبری، پیمان تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 45-64]
 • اکبری، پیمان تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 47-68]
 • اکبرپور، مریم تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه سیستم اطلاعات مدیریت و جانشین پروری در سازمانها [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 91-114]
 • الله کرمی، آزاد پیش‌بینی اضطراب رایانه معلمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های هوش‌هیجانی آنان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 131-148]
 • الله کرمی، آزاد مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 39-57]
 • الهی، طاهره رابطه هیجان‌خواهی و کاربری از امکانات جانبی تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه زنجان [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 107-126]
 • الهیان فیروز، سلما میزان به کارگیری مؤلفه های معیارهای تدوین دروس الکترونیکی در محتوای آموزشی دانشگاه های دولتی مجازی ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 141-162]
 • امامی، مریم ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاه (Web of Science) از سال 2000 تا 2010 بر اساس معیارهای علم سنجی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 27-46]
 • امامی، مریم تحلیل هزینه‌ ـ سودمندی پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران و تأثیر استفاده از پایگاه ها در تولیدات علمی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 109-131]
 • امامویردی، سجاد رابطه سیستم فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 117-134]
 • امامویردی، مریم رابطه سیستم فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 117-134]
 • امان زاده، آمنه تأثیر آموزش مبتنی بر مبانی فن‎آوری‌های نوین آموزشی بر مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه‎های استان مازندران [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 145-162]
 • ایمان زاده، علی مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 127-143]
 • امیدی، نوریه پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 5-20]
 • امیرتیموری، محمد حسن مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 25-40]
 • امینی، نرجس بررسی تأثیر انگیزش و نگرش در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر یزد [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 143-164]
 • امین خندقی، مقصود ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 75-93]
 • امین یزدی، سید امیر طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 112-95]
 • اندی، صدیقه تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 31-43]
 • اوجاقی، مریم تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 5-24]

ب

 • باباخان، علیرضا شناسایی ساز و کارهای بومی سازی فن‌آوری در ایران ـ رویکرد مطالعه چند موردی [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 117-141]
 • بابامرادی، افشین پیش‌بینی اضطراب رایانه معلمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های هوش‌هیجانی آنان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 131-148]
 • بابائی منقاری، محمد مهدی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه اعضای هیأت علمی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 141-159]
 • بیات، یعقوب رابطه میزان استفاده از بازی‎های رایانه‎ای با سلامت روانی و عملکرد ‎تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 5-20]
 • بادله، علیرضا رابطه بین سواد اطلاعاتی و نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی دانشجو معلمان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان) [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 129-154]
 • بادله، علیرضا تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 5-24]
 • باعزت، فرشته اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 141-160]
 • باغبان، حجت ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-79]
 • باقری، ابوالقاسم ارزیابی میزان بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک و تأثیر آن بر بهینه‌سازی سرمایه های فکری در سازمان(مورد مطالعه:شرکت مخابرات شهر تهران) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 69-87]
 • باقری، حسین مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 149-162]
 • باقری، محسن تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 131-147]
 • باقری، محسن تأثیر داستان‌گویی از طریق چندرسانه‌ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس علوم در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 5-19]
 • باقری امره ای، سیده ندا تأثیر استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه 2 ساری [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 71-87]
 • باقری مجد، روح اله بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 127-144]
 • باقری مجد، روح اله طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 149-172]
 • بختیاری، لیلا مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت‎های اجتماعی دانش‎آموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 49-69]
 • بختیاری، منصوره مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت‎های اجتماعی دانش‎آموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 49-69]
 • بیدختی، عاطفه رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 95-107]
 • بدیعی، الهه تأثیر محتوای الکترونیک ساخته شده بر اساس هوش‌های درون‏ فردی و بین‌فردی گاردنر، بر یادگیری دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 23-38]
 • بیدکی، محمدصادق نقش رسانه ملی در مدیریت بحران و حفظ آرامش شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 22 تهران) [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 41-56]
 • بذرافشان، عباس علی تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه سیستم اطلاعات مدیریت و جانشین پروری در سازمانها [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 91-114]
 • بریمانی، ابوالقاسم رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 5-17]
 • بریمانی، ابوالقاسم رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 5-22]
 • بریمانی، ابوالقاسم رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 25-39]
 • بریمانی، ابوالقاسم رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 81-99]
 • بزازی لمراسکی، مانا تأثیر آموزش محاسبه ذهنی ـ چرتکه ای بر مهارت حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 5-21]
 • بیغم، محمد نقش رسانه های اجتماعی در رفتار ‏اطلاع‌یابی دانش‌آموزان (موردمطالعه: ‏دانش‌آموزان ‏مقطع متوسطه شهر یزد) ‏ [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 89-108]
 • بیک زاد، جعفر رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 67-92]
 • بینات، کلثوم تأثیر بازی‎های رایانه‎ای بر سلامت روان دانش‎آموزان دوره متوسطه شهر گرگان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 23-37]
 • بنی طالبی، افسانه پیش‌بینی نگرش به کامپیوتر بر اساس سرسختی روان‌شناختی، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 25-47]
 • بهارستان، امید تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 45-64]
 • بهارستان، امید تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 47-68]
 • بهنام فر، رضا تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 31-43]
 • بهنام مقدم، مریم اثربخشی چندرسانه‌ای آموزشی مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 91-106]

پ

 • پیاب، دلشاد تأثیر نقشه های مفهومی طراحی شده به وسیله رایانه بر میزان یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 115-138]
 • پاپ زن، عبدالحمید مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 55-65]
 • پاپ زن، عبدالحمید رابطه آموزش های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکت های کشاورزی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 119-139]
 • پاپ‌زن، عبدالحمید عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 63-78]
 • پاشاشریفی، حسن فراتحلیل اثر بازی های رایانه ای خشن و غیرخشن بر پرخاشگری [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 107-127]
 • پاشاشریفی، حسن تأثیر بازی‌های رایانه ای خشن و راهبردی بر زمان واکنش انتخابی و پاسخ تکانشی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 135-150]
 • پاکدامن، مجید تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 127-143]
 • پاکدامن، مجید تأثیر نرم‌افزار آموزشی «میشا و کوشا» بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 45-66]
 • پیرانی، آرش رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 115-132]
 • پیرانی، ذبیح رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 115-132]
 • پژوهی، سکینه شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای اساتید در محیط‌های آموزش الکترونیک (تکنیک دلفی) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 5-25]
 • پژوهش، سحر پیش‌بینی نگرش به کامپیوتر بر اساس سرسختی روان‌شناختی، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 25-47]
 • پویا، علیرضا معرفت‌شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی کانادا و ژاپن به‌منظور الگوی بومی‌سازی سواد رسانه‌ای در ایران [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 115-135]
 • پوراشرف، یاسان‌اله بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 5-19]
 • پورجعفریان، زهرا مروری بر سه دهه پژوهش در حوزه آموزش شهروندی: یک تحلیل شبکه های اجتماعی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 121-141]
 • پورجمشیدی، مریم بررسی عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 133-159]
 • پور روستایی اردکانی، سعید تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 27-43]
 • پور روستائی اردکانی، سعید بررسی اثربخشی بازی رایانه‌ای آموزشی تولید شده بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر تهران [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 5-31]
 • پور روستائی اردکانی، سعید تاثیر فناوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 85-104]
 • پورشهریار، حسین رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 163-191]
 • پورقاز، شیرین تاثیر آموزش مبتنی بر موک و معکوس بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 67-87]
 • پیوسته گر، مهرانگیز مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان کاربر اینترنت و غیرکاربر اینترنت [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 131-145]
 • پوشنه، کامبیز تأثیر کلاس معکوس بر مهارتهای فراشناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان هنرستان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 141-168]

ت

 • تاجیک فیلستان، حسن تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 141-160]
 • تاری، سعیده بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با انگیزه تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 19-34]
 • تجری، طیبه رابطه بین سواد اطلاعاتی و نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی دانشجو معلمان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان) [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 129-154]
 • تجری، مجتبی رابطه بین سواد اطلاعاتی و نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی دانشجو معلمان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان) [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 129-154]
 • ترک، نسرین کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 131-146]
 • تقی پور، بهنام تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 27-43]
 • تقی زاده، هوشنگ بررسی روابط مابین مؤلفه های به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها با رویکرد دیماتل (مطالعه موردی) [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 89-112]
 • تقی زاده قوام، زهرا شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 105-125]
 • تقوایی، داوود رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 115-132]
 • تقوایی یزدی، مریم رابطه فن‌آوری اطلاعات و توانمندسازی روان شناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 97-115]
 • تقوایی یزدی، مریم رابطه شبکه‎های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 77-97]
 • تقوایی یزدی، مریم تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 45-60]
 • تقوایی یزدی، مریم بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 41-25]
 • تلخابی، یحیی تأثیر داستان‌گویی از طریق چندرسانه‌ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس علوم در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 5-19]
 • تیمورپور، بابک رتبه‎بندی مؤلفه های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی در مدارس بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 67-86]
 • تودار، سیدرسول ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-79]
 • توکلی، فرشاد شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 101-121]
 • توکلی، نازلی رابطه سبک‎های دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 61-77]
 • توماج، عبدالجلال تاثیر آموزش مبتنی بر موک و معکوس بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 67-87]
 • توماج، عبدالرضا نقش هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 83-98]

ج

 • جانی، ستاره اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 129-145]
 • جاهد، عبدالرحیم تاثیر واقعیت افزوده بر خودکارآمدی و انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 5-24]
 • جباری، کامران مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 127-143]
 • جباری، نگین ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 23-58]
 • جباری، نگین ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان؛ مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 45-64]
 • جدیدیان، احمدعلی فراتحلیل اثر بازی های رایانه ای خشن و غیرخشن بر پرخاشگری [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 107-127]
 • جدیدیان، احمد علی تأثیر بازی‌های رایانه ای خشن و راهبردی بر زمان واکنش انتخابی و پاسخ تکانشی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 135-150]
 • جدی زاهد، معصومه امکان سنجی پذیرش آموزش از طریق تلفن همراه در آموزش عالی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 115-140]
 • جزینی، شادی تأثیر اثربخشی کاربست تخته‌های هوشمند بر عناصر برنامه‌درسی مبتنی بر الگوی پذیرش فناوری [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 87-106]
 • جعفری، اسماعیل اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 161-180]
 • جعفری، اسماعیل تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 89-109]
 • جعفری، پریوش تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 43-65]
 • جعفری، پریوش تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 5-21]
 • جعفری، سکینه نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 113-127]
 • جعفری گلوچه، عبداله مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 103-115]
 • جعفرنژاد، عبدالرضا عوامل مؤثر بر عدم کاربست وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی - یادگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 5-20]
 • جلالی، داریوش اثربخشی پیشگیری سرویس پیام کوتاه بر نگرش و خود کارآمدی دانش آموزان نسبت به گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 93-111]
 • جلالی، عاطفه ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 143-162]
 • جلال رسولی، سید رابطه بین سواد اطلاعاتی و مهارت‎های زندگی معلمان مقطع ابتدایی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 5-22]
 • جلیلیان، نوشین تأثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 23-39]
 • جمالی تازه کند، محمد عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 99-117]
 • جمالدینی، محمد رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 139-162]
 • جمشیدی‌اوانکی، مینا ارتباط بین‌ به‌کارگیری فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 65-86]
 • جمشیدی کیا، سجاد رابطه راهبردهای یادگیری خود‌تنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 21-42]
 • جمشیدی کیا، سجاد ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 19-35]
 • جمهری، فرهاد رابطه سبک‎های دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 61-77]
 • جهانیان، رمضان ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه های تهران از دیدگاه دانشجویان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 53-65]
 • جهانیان، رمضان تأثیر آموزش محاسبه ذهنی ـ چرتکه ای بر مهارت حل مسأله ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 5-21]
 • جوادی بورا، محمدعلی طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 79-98]
 • جوادی بورا، محمد علی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 41-55]
 • جوکار، علی رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 5-17]

چ

 • چاری سرستی، فرشته بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 43-57]
 • چیت ساز، چهره رابطه شبکه‎های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 77-97]
 • چیت ساز، مهدیه بررسی وضعیت واحد درسی «مواد سمعی- بصری» در رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 5-21]

ح

 • حاج‎خدادادی، داود رابطه عملکرد خانواده، هیجان خواهی و پرخاشگری با اعتیاد به بازی های ویدیویی در دانش آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 119-141]
 • حاجی‌خانیان، ثمانه رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 123-137]
 • حاجی‌خانیان، سارا رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 123-137]
 • حاجی زاد، محمد بررسی سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 39-53]
 • حاجی زاد، محمد تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارت های کارآفرینی مربیان مراکز فنی و حرفه ای استان مازندران [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 5-18]
 • حاجی زاد، محمد تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 77-99]
 • حاج نظری، یوسف رابطه میزان آشنایی و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر هریس [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 85-103]
 • حافظیان، مریم نقش میانجی هوش سازمانی در رابطه بین کیفیت فن‌آوری اطلاعات و عملکرد شغلی کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 119-139]
 • حامی، محمد ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 143-163]
 • حیدری، شعبان مقایسه مهارت های خودتنظیمی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول هوشمند و سنتی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 63-84]
 • حیدری، غلام حسین مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 103-115]
 • حیدری، مریم بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان آن با مدارس عادی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 149-173]
 • حیدری، مژگان تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده بر یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 147-166]
 • حریری، نجلا بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 5-21]
 • حری نجف آبادی، الهام ترکیب فن آوری اطلاعات و منطق فازی در ارایه روشی نوین برای ارزشیابی آموزشی (مطالعه موردی تدریس ریاضیات) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 129-146]
 • حسنی، رفیق آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مبنای استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی در کتب دوره متوسطه اول [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 5-21]
 • حسنی، فرهاد تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 47-64]
 • حسینی، سید سعید تأثیر‎ بازی‌ها‌‌‎ی رایانه‌ای خشن بر پرخاشگری دانش‌آموزان [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 23-41]
 • حسینی، سید شمس الله بررسی میزان و نوع کاربرد تلفن همراه توسط دانش آموزان مدارس متوسطه نظری استان مازندران [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 95-114]
 • حسینی، محبوبه رابطه راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت با مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 5-21]
 • حسینی‌اشلقی، سید‌محمود مقایسه تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 23-40]
 • حسینیان، بنت الهدی تأثیر مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان کارآفرینی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 85-108]
 • حسن پرداختچی، محمد ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 5-21]
 • حسین پور، الهام رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 59-73]
 • حسین پور، محمد رابطه بین کاربست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان با نقش میانجی‎گری توانمندسازی روا‌ن‌شناختی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 63-82]
 • حسین‌تبار، مهرداد رابطه بین سواد اطلاعاتی و سرمایه اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 81-99]
 • حسنی جعفری، فتانه تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 141-160]
 • حسینی درونکلایی، سیده زهرا تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 109-129]
 • حسینی درونکلایی، سیده زهرا رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 173-184]
 • حسینی روکش، سیدعلی تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 27-43]
 • حسن زاده، رمضان آسیب شناسی ناشی از کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 79-91]
 • حسن زاده، رمضان بررسی میزان و نوع کاربرد تلفن همراه توسط دانش آموزان مدارس متوسطه نظری استان مازندران [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 95-114]
 • حسن زاده، رمضان پیش‌بینی روابط بین سبک های یادگیری، سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی در مدارس الکترونیکی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 143-155]
 • حسن زاده، رمضان رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی با چشم انداز زمانی و بهداشت روانی دانشجویان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 99-112]
 • حسن زاده، رمضان رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و بی موبایل هراسی در دانشجویان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 105-124]
 • حسن‌زاده، رمضان رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 95-107]
 • حسن‌زاده، محمد بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 5-21]
 • حسین زاده، بابک تأثیر آموزش الکترونیکی بر رشد ابعاد شخصیتی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 65-81]
 • حسین زاده، بابک مقایسه تأثیر رسانه تعاملی و غیر‌تعاملی بر نوع سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 59-74]
 • حسین زاده، بابک رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 139-162]
 • حسین زاده، فاطمه تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 5-25]
 • حسینی شیروانی، میر سعید رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 123-137]
 • حسینی طبقدهی، سیده لیلا تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 93-102]
 • حسینی طبقدهی، سیده لیلا عوامل مؤثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 71-85]
 • حسینی طبقدهی، لیلا رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 21-45]
 • حشمتی فر، لیلا تأثیر اثربخشی کاربست تخته‌های هوشمند بر عناصر برنامه‌درسی مبتنی بر الگوی پذیرش فناوری [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 87-106]
 • حق‎شناس کاشانی، فریده ارتباط بین‌ به‌کارگیری فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 65-86]
 • حقیقی، فهیمه السادات طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 5-26]
 • حکیم زاده، رضوان بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران) [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 35-50]
 • حکیم زاده، رضوان ارزیابی کیفیت برنامه آموزش الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد مهندسی فن‌آوری اطلاعات دانشگاه شیراز [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 85-110]
 • حمیدی، فریده رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 5-26]
 • حمیدی، فریده رابطه ویژگی‌های شخصیتی و راهبرد‌های فراشناختی با خودکارآمدی رایانه‌ای در دانشجو ـ معلمان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 23-38]
 • حمزه میرحسینی، سید مقایسه تأثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-36]
 • حمزه‌ئی، افسانه تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 131-147]

خ

 • خاطری، الهه تاثیر فناوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 85-104]
 • خاکپور، نعیمه اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 141-160]
 • خالقی رستمی، نسترن تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی میزان استفاده از فناوری اطلاعات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 49-67]
 • خاوری، سید عبداله تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 43-65]
 • خاوری، سید عبداله تاثیر فن آوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی دانشگاهی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 5-21]
 • خدابنده لو، روح الله مروری بر سه دهه پژوهش در حوزه آموزش شهروندی: یک تحلیل شبکه های اجتماعی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 121-141]
 • خراسانی، اباصلت ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی: بانک سامان) [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 37-58]
 • خراسانی، اباصلت عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 67-83]
 • خراسانی، اباصلت شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی) [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 5-37]
 • خزایی، کامیان میزان به کارگیری مؤلفه های معیارهای تدوین دروس الکترونیکی در محتوای آموزشی دانشگاه های دولتی مجازی ایران [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 141-162]
 • خزایی، کامیان رابطه مهارت های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های خودراهبری در یادگیری دانشجویان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 45-61]
 • خزایی، کامیان امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 101-116]
 • خزایی، کامیان تأثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 23-39]
 • خزائی، آذر تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت ارتباطی دانش‌آموزان دختر کم شنوا [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 123-140]
 • خسروی، محبوبه بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فناوری (براساس الگوی TPACK) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 45-65]
 • خطیب زنجانی، نازیلا بررسی اثربخشی تلفیق ویدیوکست با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 161-176]
 • خطیری، خدیجه تأثیر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 5-21]
 • خلخالی، علی تأثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 77-93]
 • خلخالی، علی فراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه ای معلمان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 165-183]
 • خلعتبری، جواد تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 93-102]
 • خلیلی درمنی، محمد ارزیابی اثربخشی استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و شبکه های اجتماعی بر نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 137-153]
 • خوارزمی، اکرم بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 149-166]
 • خورشیدی، عباس شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 105-125]
 • خوشی، رقیه مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 149-162]
 • خوشدل لنگرودی، مسعود تبیین میزان گرایش به کاربرد فناوری های ارتباطی اداری بر اساس مؤلفه های شخصیت و خودکارآمدی رایانه [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 65-83]
 • خوشگفتار مقدم، علی اکبر تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 93-77]
 • خوش نشین، زهره ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 19-35]

د

 • داداشی کفشگری، سیما تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری) [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 129-149]
 • دادمهر، مجید تأثیر نرم‌افزار آموزشی «میشا و کوشا» بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 45-66]
 • دایی زاده، حسین رابطه میزان استفاده از بازی‎های رایانه‎ای با سلامت روانی و عملکرد ‎تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 5-20]
 • دازداری، مهناز شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 27-43]
 • دانا، علی کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 131-146]
 • دانش فرد، کرم اله طراحی الگوی ارتباطی فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آموزش و پرورش [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 25-44]
 • داودی، رسول رابطه میزان استفاده از اینترنت و نحوه به کارگیری آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 73-94]
 • داودی، رضا طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 81-110]
 • دائی زاده، حسین تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 27-43]
 • درانی، کمال بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 87-106]
 • درخشانی، سوران رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، اعتیاد به اینترنت و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 39-57]
 • دماوندی، مجیدابراهیم رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 5-26]
 • دین پرور، احسان شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 5-26]
 • دهستانی، مهدی مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 75-90]
 • دهقانی، مرضیه چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 59-81]
 • دهقانزاده، حجت اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای در یادگیری موضوعات پیچیده [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 45-60]
 • دهقانزاده، حسین اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای در یادگیری موضوعات پیچیده [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 45-60]
 • دهنوی، الهام رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 5-26]
 • دوستی، هومن ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی: بانک سامان) [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 37-58]
 • دولت آبادی، حسین رضایی تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 45-64]

ذ

 • ذاکری، علیرضا عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 99-117]

ر

 • ریاحی نیا، نصرت بررسی وضعیت واحد درسی «مواد سمعی- بصری» در رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 5-21]
 • ریاحی نیا، نصرت ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاه (Web of Science) از سال 2000 تا 2010 بر اساس معیارهای علم سنجی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 27-46]
 • ریاحی نیا، نصرت شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع‎رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 41-58]
 • ربیعی، مهدی ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 5-21]
 • رحیمی، پریسا اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 129-145]
 • رحیمی، حمید تأثیر مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان کارآفرینی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 85-108]
 • رحیمی، مهرک رابطه راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت با مهارت خواندن زبان انگلیسی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 5-21]
 • رحیمی، مهرک رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی پرسش‌نامه اضطراب رایانه دانش‌آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 117-141]
 • رحیمی، مهرک تأثیر داستان گویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری زبان‌آموزان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 87-111]
 • رحمان پور، محمد بررسی الزامات استفاده از سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه استادان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 39-58]
 • رحیمی اول، قاسم نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 113-127]
 • رزاقی، محمد رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش‎آموزان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 23-40]
 • رزبان، سمیه تأثیر داستان‌گویی از طریق چندرسانه‌ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به درس علوم در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 5-19]
 • رستگار امریی، احمد رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 5-17]
 • رستگارپور، حسن تأثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری هندسه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 63-76]
 • رستگارپور، حسن ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 5-30]
 • رستگارپور، حسن اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای در یادگیری موضوعات پیچیده [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 45-60]
 • رستگار پور، حسن تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 5-25]
 • رسولزاده، بهزاد ارایه مدلی به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی با تأکید بر نظام آموزش از دور [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 147-166]
 • رشید، سید باقر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 41-66]
 • رشیدی، سحر اثربخشی وبلاگ‌ نویسی به عنوان یک فعالیت کمک آموزشی در آموزش محیط زیست [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 79-95]
 • رشید حاجی خواجه لو، صالح عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 99-117]
 • رضایی، عباس آسیب شناسی ناشی از کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 79-91]
 • رضایی، عباس رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 95-107]
 • رضایی، عیسی کارپوشه الکترونیکی: ابزاری برای بهبود باورهای انگیزشی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 131-146]
 • رضایی، مژگان بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مجازی از دیدگاه فرهنگیان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 79-94]
 • رضاپناه، شقایق مقایسه تأثیر یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی با یادگیری مشارکتی بر عملکرد شناختی دانشجویان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 27-44]
 • رضایی راد، مجتبی مقایسه میزان آشنایی استادان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران با مهارت های ICDL [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 67-78]
 • رضایی راد، مجتبی تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 55-72]
 • رضایی راد، مجتبی تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی، خود کنترلی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 125-144]
 • رضایی زاده، مرتضی اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 161-180]
 • رضایی زاده، مرتضی تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 89-109]
 • رضا سلطانی، پوریا بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مهارت‌های پایه ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر کرمان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 65-89]
 • رضایی قلعه، هما نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 113-143]
 • رضایی کلانتری، مرضیه بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مجازی از دیدگاه فرهنگیان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 79-94]
 • رضایی کلانتری، مرضیه مقایسه سرمایه فکری معلمان مدارس هوشمند و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 149-162]
 • رضایی کلانتری، مرضیه رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396 [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 23-5]
 • رضوی، عبدالحمید آموزش از راه دور: رضایت‌مندی، فرهنگ استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خود‌آموزی دانش‌آموزان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 87-107]
 • رضوی زاده، شیرزاد شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی) [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 5-37]
 • رعایت کننده فلاح، لیلا تأثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 77-93]
 • رفاعی، ژیار آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مبنای استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی در کتب دوره متوسطه اول [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 5-21]
 • رفیعی‌پور، حمید تأثیر استفاده از بازی‎های رایانه‎ای بر ابعاد رفتاری دانش‌آموزان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 41-59]
 • رمضانی، قباد شناسایی مؤلفه های هوشمندسازی مدارس و ارزیابی وضعیت مدارس متوسطه شهر سنندج بر اساس آن مؤلفه ها [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 41-61]
 • رمضانی، کاظم ارتباط بین‌ به‌کارگیری فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 65-86]
 • رمضان زاده، ثریا پیش‌بینی روابط بین سبک های یادگیری، سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی در مدارس الکترونیکی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 143-155]
 • رهایی، فاطمه رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 95-107]
 • روحانی، فضیله بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با انگیزه تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 19-34]
 • روحانی، نیره السادات مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 33-53]
 • روخنده، ناصح بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 63-83]
 • رودباری، مریم تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 5-23]

ز

 • زارع، محمد مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 25-40]
 • زارعی، علی اولویت‌بندی مؤلفه‎های کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 67-93]
 • زارعی، علی چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 59-81]
 • زارعی، محمد حسین بررسی عناصر برنامه درسی آموزش تکنولوژی به مربیان پیش دبستانی [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 61-83]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن‌آوری پایه ششم ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 71-88]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 5-22]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 39-57]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 5-18]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 25-40]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 107-129]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل تاثیر فناوری واقعیت افزوده در یادگیری دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 85-104]
 • زاهد بابلان، عادل عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه اعضای هیأت علمی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 141-159]
 • زکی، محمدعلی آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسر آموزشگاه های شهر اصفهان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 5-28]
 • زکی، محمدعلی اعتباریابی پرسش نامه نگرش به اینترنت در نمونه‌ای منتخب از دانشجویان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 21-39]
 • زکی، محمدعلی اینترنت و دین‌داری جوانان (مورد: دختران و پسران 19 تا 30 ساله شهر اصفهان) [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 21-43]
 • زمانی، بی بی عشرت اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 67-87]
 • زمانی، بی بی عشرت بررسی تأثیر انگیزش و نگرش در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر یزد [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 143-164]
 • زمانی، بی بی عشرت شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 41-66]
 • زمانی، بی بی عشرت تأثیر اثربخشی کاربست تخته‌های هوشمند بر عناصر برنامه‌درسی مبتنی بر الگوی پذیرش فناوری [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 87-106]
 • زمانی، بی بی عشرت بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 111-138]
 • زمانی، بی بی عشرت تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 111-129]
 • زمانی، عباس تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر کارآیی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 93-102]
 • زمانی مقدم، افسانه ارایه مدلی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 83-104]
 • زمانی منش، حامد عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 99-117]
 • زندی، طالب رابطه بین سبک‌های یادگیری (فعال ـ تأملی، گام به گام ـ کلی) با اضطراب رایانه دانشجویان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 84-104]
 • زندوانیان، احمد ارزیابی جامع مدارس هوشمند برای بهبود تصمیم‌سازی راهبردی با فرایند تحلیل شبکه فازی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 95-118]
 • زنگانه، محمدجواد شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 97-116]
 • زنگنه، حسین بررسی عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 133-159]

س

 • ساداتی بالادهی، مهسا مقایسه اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی ایرانی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 47-62]
 • سادین، علی اکبر مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت‎های اجتماعی دانش‎آموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 49-69]
 • ساریخانی، راحله مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چندرسانه‌ای و سنتی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 25-40]
 • ساعدی، نرگس تأثیر یادگیری الکترونیکی بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 111-129]
 • سالاریان، فرانک بررسی نقش دانشگاه های مجازی در دست یابی به اهداف آموزش عالی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 131-151]
 • سام دلیری، زینب ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-79]
 • ستاری، صدرالدین عوامل مؤثر بر عدم کاربست وسایل کمک آموزشی در جریان یاددهی - یادگیری از دیدگاه دبیران استان مازندران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 5-20]
 • ستاری، صدرالدین بررسی رابطه میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و موفقیت آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 81-96]
 • ستاری، صدرالدین رابطه میزان آشنایی و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر هریس [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 85-103]
 • ستوده ارانی، حسین ارزیابی میزان بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک و تأثیر آن بر بهینه‌سازی سرمایه های فکری در سازمان(مورد مطالعه:شرکت مخابرات شهر تهران) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 69-87]
 • سیدعباس زاده، میرمحمد بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 127-144]
 • سید موسوی، مهری مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 33-53]
 • سیدین، سید مرتضی شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 101-121]
 • سرباز حسینی، علی اکبر مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی برگرایش تفکر انتقادی , خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه در رشته علوم تجربی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 5-23]
 • سرمدی، محمدرضا طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 79-98]
 • سرمدی، محمدرضا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 41-55]
 • سعادتمند، زهره واکاوی مفهوم هوشمندسازی به منظور ارایه الگوی برنامه درسی مناسب جهت دوره ابتدایی ایران [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 31-58]
 • سعیدی، یاسین نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 99-122]
 • سعیدی، علی اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 67-87]
 • سعیدی، علی تأثیر مطالعه به کمک نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب دانش‌آموزان سال سوم متوسطه [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 131-143]
 • سعیدی، محمد اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 67-87]
 • سعدآبادی، علی اصغر شناسایی ساز و کارهای بومی سازی فن‌آوری در ایران ـ رویکرد مطالعه چند موردی [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 117-141]
 • سعدی پور، اسماعیل رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 127-144]
 • سعدی پور، اسماعیل تأثیر یادگیری الکترونیکی بر مهارت‌های ارتباطی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 111-129]
 • سعیدی رضوانی، محمود تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 41-58]
 • سیف، علی اکبر تأثیر مطالعه به کمک نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب دانش‌آموزان سال سوم متوسطه [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 131-143]
 • سیفی، محمد معرفت‌شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی کانادا و ژاپن به‌منظور الگوی بومی‌سازی سواد رسانه‌ای در ایران [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 115-135]
 • سلطان پناه، هیرش بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 63-83]
 • سلطانی فر، محمد طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 81-110]
 • سلیمی، جمال شناسایی مؤلفه های هوشمندسازی مدارس و ارزیابی وضعیت مدارس متوسطه شهر سنندج بر اساس آن مؤلفه ها [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 41-61]
 • سلیمی، ساسان تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 5-25]
 • سلیمانی، الهام تأثیر داستان گویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری زبان‌آموزان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 87-111]
 • سلیمانی، توران شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 85-109]
 • سلیمانی، عادل مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 55-65]
 • سلیمانی، مجید رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 127-144]
 • سلیمانی، مریم ارزیابی میزان بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک و تأثیر آن بر بهینه‌سازی سرمایه های فکری در سازمان(مورد مطالعه:شرکت مخابرات شهر تهران) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 69-87]
 • سلیمانپور، جواد تأثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 77-93]
 • سلیمانپور، جواد مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 59-77]
 • سلیمان پورعمران، محبوبه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏ [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 146-131]
 • سلیمی فرد، خداکرم شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آمادگی شهروند الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 109-129]
 • سمنانی، عذرا بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 57-85]
 • سینا، فاطمه صغری تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی میزان استفاده از فناوری اطلاعات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 49-67]
 • سوداگر، حمیدرضا ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 23-58]
 • سوداگر، حمیدرضا بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏ [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 146-131]

ش

 • شاطالبی، بدری تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 129-150]
 • شاهی، سکینه بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 127-144]
 • شاه بهرامی، نوشین شناسایی مؤلفه‌های برنامه‌درسی مبتنی بر وب بر اساس دیدگاه دبیران و کارشناسان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 61-81]
 • شاه طالبی، بدری رابطه پذیرش فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 51-70]
 • شاه طالبی، بدری رابطه مهارت‌ها و صلاحیت‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 5-24]
 • شاه محمدی، نیره سنتزپژوهی مولفه های تاثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در آموزش عالی : ارائه یک الگو [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 89-113]
 • شائمی برزکی، علی تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 47-68]
 • شبیری، سید محمد رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 23-40]
 • شجاعی، علی اصغر رابطه مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 139-162]
 • شجاعی، وحید ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 143-163]
 • شیرازی، محمود مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 75-90]
 • شیرافکن، امیر حسین رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و بی موبایل هراسی در دانشجویان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 105-124]
 • شیرزاد اسکی، مهین رابطه ویژگی‌های شخصیتی و راهبرد‌های فراشناختی با خودکارآمدی رایانه‌ای در دانشجو ـ معلمان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 23-38]
 • شریعات، حسن مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی برگرایش تفکر انتقادی , خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه در رشته علوم تجربی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 5-23]
 • شریعتمداری، مهدی آسیب شناسی موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 113-129]
 • شریعتمداری، مهدی رابطه سواد فن آوری اطلاعات و ارتباطات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 55-70]
 • شریفی، اصغر ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 35-53]
 • شریفی، اصغر رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 145-167]
 • شریفی، بهمن ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان؛ مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 45-64]
 • شریف خلیفه سلطانی، سیدمصطفی بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-42]
 • شریفی درآمدی، پرویز تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 5-22]
 • شریفی درآمدی، پرویز تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت ارتباطی دانش‌آموزان دختر کم شنوا [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 123-140]
 • شریفی رهنمو، سعید مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در بین نوجوانان عادی و دارای اعتیاد به اینترنت(موردمطالعه: دانش آموزان 15-18 ساله شهر تبریز) [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 25-46]
 • شریفی رهنمو، مجید مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در بین نوجوانان عادی و دارای اعتیاد به اینترنت(موردمطالعه: دانش آموزان 15-18 ساله شهر تبریز) [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 25-46]
 • شرف زاده، سهیلا تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی) [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 5-23]
 • شعبانی، فاطمه نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 99-122]
 • شعبانی، مریم بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397 [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 163-176]
 • شعله کار، شیما بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 69-84]
 • شفیعا، محمد علی شناسایی ساز و کارهای بومی سازی فن‌آوری در ایران ـ رویکرد مطالعه چند موردی [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 117-141]
 • شفیع پور مطلق، فرهاد رابطه بین بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس با عدالت و اعتماد آموزشی ادراک شده [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 127-144]
 • شکاری، عباس تأثیر مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان کارآفرینی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 85-108]
 • شکیبایی، زهره فراتحلیل اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه ای معلمان [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 165-183]
 • شکیبایی، زهره بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 57-85]
 • شمس، علی سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 107-126]
 • شمشیرگران، سیده فاطمه طراحی برنامه درسی مجازی در درس علوم اول متوسطه (پایه نهم) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 155-173]
 • شهامت، نادر تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه سیستم اطلاعات مدیریت و جانشین پروری در سازمانها [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 91-114]
 • شهبازی، شهرام شناسایی موانع و راهکارهای استفاده از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 37-47]

ص

 • صادقی، علیرضا بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فناوری (براساس الگوی TPACK) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 45-65]
 • صادقی، محمدرضا امکان سنجی توسعه فن آوری های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی شهرستان ساری [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 23-36]
 • صادقی، منظر بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 41-25]
 • صالحی، پژمان تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 93-77]
 • صالحی، کیوان بازنمایی چالش‎های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران: مطالعه‌ای با روش پدیدار شناسی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 123-148]
 • صالحی، محمد بررسی سواد عمومی کامپیوتری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 39-53]
 • صالحی، محمد امکان سنجی توسعه فن آوری های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی شهرستان ساری [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 23-36]
 • صالحی، محمد تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارت های کارآفرینی مربیان مراکز فنی و حرفه ای استان مازندران [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 5-18]
 • صالحی، محمد بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مجازی از دیدگاه فرهنگیان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 79-94]
 • صالحی، محمد بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس دوره متوسطه استان مازندران [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 43-57]
 • صالحی، محمد رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 173-184]
 • صالحی، محمد رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 21-45]
 • صالحی، محمد تاثیر بازی های رایانه ای بر هوش هیجانی دانش آموزان دوره اول متوسطه [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 77-97]
 • صالحی، مسلم تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 49-62]
 • صالح راد، ریحانه اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای بر میزان خلاقیت دانش آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 143-171]
 • صالح صدق پور، بهرام نقش بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش‌دانسته‌های زبان و ریاضی دانش‌آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 89-113]
 • صالحی عمران، ابراهیم نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 99-122]
 • صالحی عمران، ابراهیم تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 47-64]
 • صیامیان، حسن بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 5-21]
 • صانعی پور، فاطمه شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 139-153]
 • صباغان، مریم تأثیر آموزش به کمک بازی رایانه‌ای دالان سبز در افزایش یادآوری مفاهیم شیمی اول دبیرستان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 139-155]
 • صحافی، مریم بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 69-84]
 • صدقی بوکانی، ناصر طراحی الگوی آمادگی آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 149-172]
 • صدوقی، مجید رابطه استفاده مفرط از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای استرس ادراک شده [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 45-61]
 • صفاریان، سعید مقایسه تأثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-36]
 • صفاریان، سعید بررسی تأثیر دوره های ٓاموزشی فن ٓاوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 129-144]
 • صفاریان، سعید تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 77-99]
 • صفاریان همدانی، سعید رابطه میزان استفاده از بازی‎های رایانه‎ای با سلامت روانی و عملکرد ‎تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 5-20]
 • صفاریان همدانی، سعید رابطه سواد فن‌آوری اطلاعات با تفکر انتقادی دانشجویان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 5-18]
 • صفایی موحد، سعید شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 139-153]
 • صفری، آمنه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 59-76]
 • صفری، یحیی اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 59-76]
 • صفرنواده، مریم تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 59-75]
 • صمدی میارکلائی، حسین توانمندسازی روان‌شناختی ابزاری جهت کنترل پرسه‌زنی اینترنتی [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 145-160]
 • صمدی میارکلائی، حمزه توانمندسازی روان‌شناختی ابزاری جهت کنترل پرسه‌زنی اینترنتی [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 145-160]
 • صمیمی، زبیر مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 33-53]
 • صنیعی، مهری مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در بین نوجوانان عادی و دارای اعتیاد به اینترنت(موردمطالعه: دانش آموزان 15-18 ساله شهر تبریز) [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 25-46]

ض

 • ضامنی، فرشیده تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-38]
 • ضامنی، فرشیده شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 97-116]
 • ضامنی، فرشیده تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 55-72]
 • ضامنی، فرشیده تأثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی در ارتقاء یادگیری مهارت‌های اساسی درس هنر [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 27-43]
 • ضامنی، فرشیده تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی) [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 5-23]
 • ضامنی، فرشیده بررسی نقش مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر اثربخشی‌ سازمانی در سازمان آموزش ‌و پرورش استان گلستان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 39-59]
 • ضامنی، فرشیده شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 27-43]
 • ضیائی حاجی پیرلو، مصطفی بررسی روابط مابین مؤلفه های به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها با رویکرد دیماتل (مطالعه موردی) [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 89-112]
 • ضرابیان، فروزان تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 141-160]
 • ضرغام، محسن آسیب‌های روانی ـ اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 111-128]

ط

 • طالب، زهرا سنتزپژوهی مولفه های تاثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در آموزش عالی : ارائه یک الگو [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 89-113]
 • طالبی، سید حسن تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 5-23]
 • طهماسبی، سالومه بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره‌برداری از مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 115-135]
 • طهماسبی لیمونی، صفیه بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره‌برداری از مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 115-135]

ظ

 • ظفری، سارم بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 87-106]

ع

 • عابدینی، یاسمین بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 111-138]
 • عارفی، محبوبه اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 161-180]
 • عارفی، محبوبه تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 89-109]
 • عالیان، حمیدرضا تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده بر یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 147-166]
 • عالی پور، علیرضا رابطه سواد فن‌آوری اطلاعات با تفکر انتقادی دانشجویان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 5-18]
 • عالی پور، علیرضا نقش هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 83-98]
 • عالی پور، علیرضا تحلیل بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 63-80]
 • عبادی، رحیم تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 27-48]
 • عباسی، ابوالفضل بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 105-126]
 • عباسی، ابوالفضل مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی برگرایش تفکر انتقادی , خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه در رشته علوم تجربی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 5-23]
 • عباسی، رضا بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 57-70]
 • عباسی، فاطمه رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 163-191]
 • عباسی، مسلم رابطه کنترل عواطف و تحمل پریشانی با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 115-132]
 • عباسی اسفجیر، علی اصغر نیازسنجی توسعه آموزش های فنی و مهارتی مجازی در آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 113-143]
 • عبدی، هدی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، اعتیاد به اینترنت و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 39-57]
 • عبداللهی، محبوبه رابطه میزان استفاده از بازی‎های رایانه‎ای با سلامت روانی و عملکرد ‎تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 5-20]
 • عبدخدایی، محمدسعید طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 112-95]
 • عدلی، فریبا بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان آن با مدارس عادی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 149-173]
 • عراقیه، علیرضا شناسایی مؤلفه‌های سازنده آموزش‌های مجازی در دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌های استان تهران [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 105-125]
 • عزیزی، کیوان اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 59-76]
 • عزیزی، مریم پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 5-20]
 • عزیزی، مریم بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 5-19]
 • عزیزی، مریم ارزیابی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش‌روی این مدارس- مطالعه موردی شهر ایلام [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 121-138]
 • عزیزی علویجه، افسانه رضایت‌مندی دانش‌آموزان پایه دهم از آموزش به شیوه مشارکتی سنتی- ترکیبی بر پایه سه روش منتخب [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 131-150]
 • عسکری، مهتاب ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن از دیدگاه معلمان با استفاده از مدل فعالیت مستدل( TRA) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 25-44]
 • عسگری، علی رابطه اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 59-73]
 • عشورنژاد، کیمیا رابطه مهارت های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های خودراهبری در یادگیری دانشجویان [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 45-61]
 • عصاره، علیرضا مروری بر سه دهه پژوهش در حوزه آموزش شهروندی: یک تحلیل شبکه های اجتماعی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 121-141]
 • عطاران، محمد توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجو معلمان از طریق مدل تلفیق یادگیری مسأله‌محور و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 151-173]
 • عطاردی، مصطفی تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 41-58]
 • عظیمی اشرفی، آذین رابطه سواد فن‌آوری اطلاعات با تفکر انتقادی دانشجویان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 5-18]
 • عفراوی، ساهره رابطه بین کاربست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان با نقش میانجی‎گری توانمندسازی روا‌ن‌شناختی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 63-82]
 • علاء، اسرافیل مدلی برای پیش‌بینی عملکرد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون متمرکز مبتنی بر داده‌کاوی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 109-127]
 • علی آبادی، خدیجه آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 105-127]
 • علی آبادی، خدیجه تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 27-43]
 • علی آبادی، خدیجه بررسی اثربخشی بازی رایانه‌ای آموزشی تولید شده بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر تهران [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 5-31]
 • علی اکبری، زهرا عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 5-24]
 • علیپور، وحیده اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر سواد رسانه ای بر میزان خلاقیت دانش آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 143-171]
 • علیجانی علیجانوند، اسکندر بررسی اثربخشی کاربرد آزمون‌های الکترونیکی برون‌خط بر اضطراب آزمون و عملکرد آزمون دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 60-43]
 • علیخانی، پرستو آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 19-33]
 • علیخانی، فرشته آموزش به ‌شیوه یادگیری سیار و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 19-33]
 • علی زاده، سیما بررسی تأثیر متغیرهای فردی، سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فن‌آوری اطلاعات در میان دبیران در قالب الگویابی علّی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 5-26]
 • علیزاده، ماه منیر تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 83-99]
 • علی عسگری، مجید شناسایی چالش ها و فرصت های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 139-153]
 • علیقارداشی، عزت معرفت‌شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی کانادا و ژاپن به‌منظور الگوی بومی‌سازی سواد رسانه‌ای در ایران [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 115-135]
 • علم بیگی، امیر رابطه بین ارزیابی دانشجویان از مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ابعاد قابلیت اشتغال آنها [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 129-148]
 • علم بیگی، امیر بررسی نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فن‌آوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 95-115]
 • علی محمدی، سعیده تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه سیستم اطلاعات مدیریت و جانشین پروری در سازمانها [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 91-114]
 • علی نیا، محمد نقش میانجی هوش سازمانی در رابطه بین کیفیت فن‌آوری اطلاعات و عملکرد شغلی کارکنان [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 119-139]
 • عمادیان، سیده علیا رابطه رشد اخلاقی، اعتیاد به پیامک و افت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 111-126]
 • عنایتی، ترانه شناسایی موانع اصلی کاربرد فن آوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 97-116]
 • عنایتی، ترانه تأثیر بازی‎های رایانه‎ای بر سلامت روان دانش‎آموزان دوره متوسطه شهر گرگان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 23-37]
 • عنایتی، ترانه شناسایی ابعاد فن‎آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 27-43]
 • عنایتی، ترانه نقش هوشمندسازی مدارس بر هوش اجتماعی، هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 83-98]
 • عنایتی، ترانه تحلیل بازاریابی آموزش‌های فناوری اطلاعات بانوان استان مازندران [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 63-80]

غ

 • غریب زاده، رامین نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 113-127]
 • غزنوی، محمدرضا واکاوی مفهوم هوشمندسازی به منظور ارایه الگوی برنامه درسی مناسب جهت دوره ابتدایی ایران [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 31-58]
 • غفاری، خلیل طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 43-66]
 • غفاری، خلیل تأثیر‎ بازی‌ها‌‌‎ی رایانه‌ای خشن بر پرخاشگری دانش‌آموزان [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 23-41]
 • غفاری، خلیل معرفت‌شناسی سواد رسانه ای در نظام های آموزشی کانادا و ژاپن به‌منظور الگوی بومی‌سازی سواد رسانه‌ای در ایران [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 115-135]
 • غفاری مجلج، محمد مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 59-77]
 • غفاری مجلج، محمد تبیین عوامل مؤثر بر استفاده معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت های آموزشی [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 37-54]
 • غفوری، خالد تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 111-129]
 • غفوریان، هما شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند شهر بهارستان [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 41-70]
 • غلامی، کلثوم تاثیر آموزش مبتنی بر موک و معکوس بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 67-87]
 • غلامی چنارستان علیا، عبدالخالق طراحی الگوی ارتباطی فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در آموزش و پرورش [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 25-44]
 • غلامرضائی، فاطمه نقش بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش‌دانسته‌های زبان و ریاضی دانش‌آموزان [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 89-113]

ف

 • فاضلیان، پوراندخت ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 19-35]
 • فتحی، آیت اله مقایسه تنظیم شناختی هیجان، شایستگی اجتماعی و پرخاشگری در بین نوجوانان عادی و دارای اعتیاد به اینترنت(موردمطالعه: دانش آموزان 15-18 ساله شهر تبریز) [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 25-46]
 • فتحی، رقیه مقایسه تأثیر سه سناریوی آموزش به شیوه ترکیبی در ارتقاء میزان یادگیری و یادداری علوم بهداشتی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 113-127]
 • فتحی، رقیه تأثیر سازمان‌دهنده‌های تصویری بر یادگیری و یادداری دانش سلامت دانش‌آموزان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 113-129]
 • فتح آبادی، جلیل رابطه برداشت از مفهوم یادگیری با راهبردهای یادگیری در یادگیرندگان فضای مجازی و واقعی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 163-191]
 • فتحی واجارگاه، کوروش ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 5-21]
 • فتحی واجارگاه، کوروش اعتبارسنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 161-180]
 • فتحی واجارگاه، کوروش تبیین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 89-109]
 • فتحی‌واجارگاه، کوروش عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 67-83]
 • فخاری، غلامعلی تأثیر مهارت های اینترنتی بر مهارت های حرفه ای معلمان دوره متوسطه استان مازندران [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 145-160]
 • فرامرزی، زهره نگرش معلمان نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس و رابطه آن با رضایت شغلی در مدارس هوشمند [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 99-122]
 • فرج االهی، مهران رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 23-40]
 • فرج اللهی، مهران طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 79-98]
 • فرج اللهی، مهران بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 57-70]
 • فرج اللهی، مهران تأثیر محتوای الکترونیک ساخته شده بر اساس هوش‌های درون‏ فردی و بین‌فردی گاردنر، بر یادگیری دانش آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 23-38]
 • فرج‌اللهی، مهران طراحی الگوی مفهومی برای سنجش تحصیلی دانشگاه باز و از دور [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 5-26]
 • فرج الهی، مهران طراحی و ارایه مدل تعاملی مؤثر در دانشگاه های باز و مجازی ایران [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 19-39]
 • فرخی، محمد رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 155-182]
 • فرخی، نورعلی رابطه سبک‎های دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 61-77]
 • فردین، محمدعلی مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 75-90]
 • فرزین، فرمند تأثیر آموزش به کمک بازی رایانه‌ای دالان سبز در افزایش یادآوری مفاهیم شیمی اول دبیرستان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 139-155]
 • فرشیدی، فرشته بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با کیفیت خواب و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 5-21]
 • فرضی، فرزانه تبیین عوامل مؤثر بر استفاده معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت های آموزشی [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 37-54]
 • فرهادی، هادی رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای، اضطراب اجتماعی و هیجانی خواهی با عملکرد تحصیلی نوجوانان: نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 97-117]
 • فرهنگی، علی اکبر طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 81-110]
 • فیروزی، فاطمه تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر سطوح شناختی بلوم در یادگیری و یادداری مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 77-99]
 • فیروزی، فاطمه سنتزپژوهی مولفه های تاثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در آموزش عالی : ارائه یک الگو [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 89-113]
 • فیضی، ایوب بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر پیامدهای اجتماعی و یادگیری دانشجویان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 151-170]
 • فیضی، فرخ آموزش به شیوه «حرف- هجا-کلمه» با کمک چندرسانه ای های دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 145-163]
 • فضلی، سیدسجاد بررسی تأثیر دوره های ٓاموزشی فن ٓاوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 129-144]
 • فضل الهی قمشی، سیف اله تبیین عوامل کلیدی توفیقِ تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 93-77]
 • فضل علی، محسن بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با کیفیت خواب و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 5-21]
 • فقیه آرام، بتول تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 83-99]
 • فقیه آرام، بتول آسیب‌های روانی ـ اجتماعی ناشی از به‌کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 111-128]
 • فلاح، وحید مقایسه تأثیرآموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-36]
 • فلاح، وحید مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 117-129]
 • فلاح، وحید تأثیر آموزش الکترونیکی بر رشد ابعاد شخصیتی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 65-81]
 • فلاح، وحید تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 59-83]
 • فلاح، وحید مقایسه تأثیر رسانه تعاملی و غیر‌تعاملی بر نوع سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 59-74]
 • فلاح، وحید بررسی نقش مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر اثربخشی‌ سازمانی در سازمان آموزش ‌و پرورش استان گلستان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 39-59]
 • فلاح، وحید تأثیر استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه 2 ساری [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 71-87]
 • فلاح، وحید شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 85-109]
 • فلاح تفتی، حامد نقش رسانه های اجتماعی در رفتار ‏اطلاع‌یابی دانش‌آموزان (موردمطالعه: ‏دانش‌آموزان ‏مقطع متوسطه شهر یزد) ‏ [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 89-108]
 • فلاح کفشگری، ربابه مقایسه مهارت های خودتنظیمی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول هوشمند و سنتی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 63-84]

ق

 • قایخلو، مریم تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارت های کارآفرینی مربیان مراکز فنی و حرفه ای استان مازندران [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 5-18]
 • قادری، مصطفی بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فناوری (براساس الگوی TPACK) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 45-65]
 • قاسمی، فهیمه رابطه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی با چشم انداز زمانی و بهداشت روانی دانشجویان [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 99-112]
 • قاسمی، محمد شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 101-121]
 • قاسم پور، عرفانه بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران) [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 35-50]
 • قاسمی سامنی، متین تأثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 5-18]
 • قاسمی کمیشانی، علیرضا رابطه فن‎آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 173-184]
 • قاسمیه، رحیم شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آمادگی شهروند الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 109-129]
 • قپانچی، اکرم تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 129-150]
 • قدس، سولماز ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسطه هوشمند در استان سمنان از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 23-39]
 • قدم‌پور، عزت‌اله مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارت‎های اجتماعی دانش‎آموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 49-69]
 • قدم‌پور‌، عزت‌اله رابطه راهبردهای یادگیری خود‌تنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 21-42]
 • قدیمی فینی، طاهره رابطه بین بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس با عدالت و اعتماد آموزشی ادراک شده [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 127-144]
 • قربانی پیرعلیدهی، آزاده تبیین عوامل مؤثر بر استفاده معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت های آموزشی [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 37-54]
 • قربانخانی، مهدی بازنمایی چالش‎های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران: مطالعه‌ای با روش پدیدار شناسی [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 123-148]
 • قشقایی زاده، نصراله رابطه بین کاربست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد انطباقی کارکنان با نقش میانجی‎گری توانمندسازی روا‌ن‌شناختی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 63-82]
 • قلاوندی، حسن بررسی تأثیر متغیرهای فردی، سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فن‌آوری اطلاعات در میان دبیران در قالب الگویابی علّی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 5-26]
 • قلاوندی، حسن رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 155-182]
 • قلتاش، عباس تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر بخشی و خلاقیت دبیران دبیرستان های شهر فسا [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 49-62]
 • قلی زاده، رضاعلی امکان سنجی توسعه فن آوری های نوین آموزشی با رویکرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی شهرستان ساری [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 23-36]
 • قلعه ای، علیرضا رابطه ی دیپلماسی علم و فناوری و چابکی سازمانی با میانجیگری سواد اطلاعاتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 155-182]
 • قنبری، مصطفی بررسی نقش مدیریت منابع‌ انسانی الکترونیک بر اثربخشی‌ سازمانی در سازمان آموزش ‌و پرورش استان گلستان [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 39-59]
 • قنبرپور جویباری، منصوره تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 55-72]
 • قندالی، زهرا تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان دوره متوسطه [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 141-160]
 • قهرمانی، جعفر رابطه سیستم فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان آموزشی در مدارس [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 117-134]
 • قورچیان، نادرقلی ساخت‎گرایی و ارتباط‌گرایی در آموزش‎ الکترونیکی [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 5-29]

ک

 • کاردان، سحر تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 23-38]
 • کیارسی، آزاده بررسی تأثیر انیمیشن‌های داستانی بر رشد و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 91-110]
 • کیارسی، زهرا بررسی تأثیر انیمیشن‌های داستانی بر رشد و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 91-110]
 • کیارسی، سمیه بررسی تأثیر انیمیشن‌های داستانی بر رشد و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 91-110]
 • کارشکی، حسین بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 149-166]
 • کارشکی، حسین طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 112-95]
 • کاظمی، سیده شهین تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 59-83]
 • کاظمی، سمیه رتبه‎بندی مؤلفه های طراحی ابزارهای آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی در مدارس بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 67-86]
 • کاظمیان، مهرانه رابطه بین فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‎های مهندسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 5-21]
 • کاظمی بره بی چاست، حدیث تحلیل مسیر پذیرش و اعتماد بر قصد و رفتار استفاده از سامانه‌ی ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 101-119]
 • کاظم پور، اسماعیل طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 43-66]
 • کاظم پور، اسماعیل شناسایی مؤلفه‌های برنامه‌درسی مبتنی بر وب بر اساس دیدگاه دبیران و کارشناسان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 61-81]
 • کاظمی قره چه، مهوش ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 75-93]
 • کاکایی، فهیمه ارزیابی کیفیت برنامه آموزش الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد مهندسی فن‌آوری اطلاعات دانشگاه شیراز [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 85-110]
 • کاکوان، فاطمه امکان‌سنجی استفاده از ایمیل در ارزش‌یابی تکوینی دانشجویان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 101-116]
 • کاکوان، مجید واکاوی رابطه بین مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 145-158]
 • کامکار، پیمان آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 105-127]
 • کامکار، پیمان رابطه راهبردهای یادگیری خود‌تنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 21-42]
 • کیان، مرجان بررسی وضعیت واحد درسی «مواد سمعی- بصری» در رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 5-21]
 • کیان، مرجان شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع‎رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 41-58]
 • کاویانی، حسن بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 111-138]
 • کیخا، احمد تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 27-48]
 • کرامتی، میسره رابطه رشد اخلاقی، اعتیاد به پیامک و افت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 111-126]
 • کردلو، محسن پدیدارشناسی تنگناهای اخلاقی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی مجازی ایران [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 76-61]
 • کرمی، زهرا تحلیل محتوای چندرسانه‎ای‎های آموزشی درس فیزیک با توجه به اصول چندرسانه‎ای، ساختار و محتوا [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 71-95]
 • کرمی، زهره توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجو معلمان از طریق مدل تلفیق یادگیری مسأله‌محور و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 151-173]
 • کرمی، محمد جواد تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 107-129]
 • کرمی، مهدی توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجو معلمان از طریق مدل تلفیق یادگیری مسأله‌محور و فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 151-173]
 • کریمی، محمدصادق تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 111-129]
 • کرمدوست، نوروزعلی بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 87-106]
 • کریم زاده، منصوره بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مهارت‌های پایه ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر کرمان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 65-89]
 • کریمی علویجه، مهدی بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-42]
 • کشتی آرای، نرگس شناسایی موانع و راهکارهای استفاده از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 37-47]
 • کشتی آرای، نرگس واکاوی مفهوم هوشمندسازی به منظور ارایه الگوی برنامه درسی مناسب جهت دوره ابتدایی ایران [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 31-58]
 • کفاش، مهسا بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397 [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 163-176]
 • کمالی، نقی رابطه میزان استفاده از اینترنت و نحوه به کارگیری آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 73-94]
 • کوچک نژاد ساروی، حامد رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 25-39]
 • کوشکی، فتح اله بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر دانش فناوری (براساس الگوی TPACK) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 45-65]
 • کوهی اقدم، الهام رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 23-40]
 • کوهستانی، حسینعلی رابطه آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و توانمند‌سازی دبیران متوسطه شهرستان بجنورد [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 85-100]

گ

 • گراوند، هوشنگ رابطه راهبردهای یادگیری خود‌تنظیمی و گرایش به تفکر انتقادی با میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره های آموزش الکترونیکی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 21-42]
 • گرجی، معصومه مقایسه تاثیر تحمل پریشانی و هراس اجتماعی بر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 33-53]
 • گرجی زاده، سحر ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 5-30]
 • گلی‌توانا، مریم بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کارکنان مدارس الکترونیکی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 57-85]
 • گلستانی زاده، محبوبه رابطه پذیرش فن‌آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 51-70]
 • گلشاهی، مریم شناسایی مؤلفه‌های برنامه‌درسی مبتنی بر وب بر اساس دیدگاه دبیران و کارشناسان [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 61-81]
 • گنجی، حمزه فراتحلیل اثر بازی های رایانه ای خشن و غیرخشن بر پرخاشگری [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 107-127]
 • گوران، کبری بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران در بهره‌برداری از مدل ارزش‌گذاری فناوری اطلاعات سبز در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 115-135]

ل

 • لاری، مجتبی تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 127-143]
 • لاریجانی، مریم اثربخشی وبلاگ‌ نویسی به عنوان یک فعالیت کمک آموزشی در آموزش محیط زیست [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 79-95]
 • لیاقت دار، محمدجواد بازنمایی تجارب دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس: پژوهشی پدیدارشناسانه [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 111-138]
 • لاکدشتی، ابوالفضل تأثیر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 5-21]
 • لطفی، علی بررسی میزان و نوع کاربرد تلفن همراه توسط دانش آموزان مدارس متوسطه نظری استان مازندران [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 95-114]
 • لطیفی، سعید پیش‌بینی اضطراب رایانه معلمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و مؤلفه‌های هوش‌هیجانی آنان [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 131-148]

م

 • میبودی، حسین رابطه میزان استفاده از رسانه‌های جمعی (با تأکید بر تلویزیون) با ارتقای سطح سواد زیست‎محیطی معلمان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 23-40]
 • میبودی، حسین اثربخشی وبلاگ‌ نویسی به عنوان یک فعالیت کمک آموزشی در آموزش محیط زیست [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 79-95]
 • مجرد، خدیجه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ‏ [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 146-131]
 • مجلل، محمدعلی بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه در سال ۱۳۹۶ [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 169-192]
 • محرابی، سهیلا شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی آموزش مجازی دانشگاه اصفهان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 41-66]
 • محرم‌زاده، سوری مقایسه سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان کاربر اینترنت و غیرکاربر اینترنت [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 131-145]
 • محسنی، ثریا رابطه شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دانشجویان [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 83-105]
 • محمدی، پروین بررسی رابطه میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و موفقیت آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 81-96]
 • محمدی، رزگار بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر پیامدهای اجتماعی و یادگیری دانشجویان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 151-170]
 • محمدی، فاطمه تأثیر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 5-22]
 • محمدی، مهدی شناسایی ساز و کارهای بومی سازی فن‌آوری در ایران ـ رویکرد مطالعه چند موردی [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 117-141]
 • محمدی احمدابادی، ناصر طراحی و ارایه مدل تعاملی مؤثر در دانشگاه های باز و مجازی ایران [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 19-39]
 • محمدی آریا، علیرضا بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مهارت‌های پایه ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر کرمان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 65-89]
 • محمدیان، معصومه تأثیر نرم‌افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 47-64]
 • محمدجانی، ابراهیم بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن‌آوری پایه ششم ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 71-88]
 • محمدجانی، ابراهیم تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارت های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 59-75]
 • محمدحسنی، نسرین تأثیر طراحی چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر اصول نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 5-25]
 • محمدحسنی، نسرین تبیین میزان گرایش به کاربرد فناوری های ارتباطی اداری بر اساس مؤلفه های شخصیت و خودکارآمدی رایانه [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 65-83]
 • محمدخانی، کامران ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 143-162]
 • محمدداودی، امیرحسین رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 145-167]
 • محمد داودی، امیرحسین ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش مجازی در پژوهشگاه صنعت نفت [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 143-162]
 • محمد صالحی، زهرا رابطه استفاده مفرط از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای استرس ادراک شده [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 45-61]
 • محمد طاهری، مریم شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند شهر بهارستان [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 41-70]
 • محمدی گلینی، اسلام اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 59-76]
 • محمدلو، ابراهیم ارایه مدلی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 83-104]
 • محمودی، زهره بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری مهارت‌های پایه ریاضی در کودکان پیش از دبستان شهر کرمان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 65-89]
 • محمودی، عمر بررسی نقش آموزش ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان و معلمان آموزش و پرورش شهر مریوان [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 63-83]
 • محمودی، قهرمان تأثیر بازی‌های رایانه ای غیربومی بر تغییر هویت دانش آموزان [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 59-83]
 • مختاری، کبری شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر آمادگی شهروند الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 109-129]
 • مدانلو، یاسمن مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 103-115]
 • مدانلو، یاسمن بررسی نقش دانشگاه های مجازی در دست یابی به اهداف آموزش عالی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 131-151]
 • مرادی، اعظم پیش‌بینی نگرش به کامپیوتر بر اساس سرسختی روان‌شناختی، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 25-47]
 • مرادی، امیر پدیدارشناسی تنگناهای اخلاقی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی مجازی ایران [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 76-61]
 • مرادی، رحیم تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 5-22]
 • میرانی سرگزی، نرگس ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن از دیدگاه معلمان با استفاده از مدل فعالیت مستدل( TRA) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 25-44]
 • میررحیمی بیداخویدی، مهدیه السادات ارزیابی جامع مدارس هوشمند برای بهبود تصمیم‌سازی راهبردی با فرایند تحلیل شبکه فازی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 95-118]
 • میرزایی، نورالدین ساخت‎گرایی و ارتباط‌گرایی در آموزش‎ الکترونیکی [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 5-29]
 • میرزاآقایی کیاکلایی، میترا تحلیل شکاف بین انتظارات و ادراکات کاربران از سیستم اطلاعات دانش آموزی مدارس (مورد مطالعه: مدیران و معاونین اجرایی مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 111-129]
 • میرزاخانی، سمانه مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 117-129]
 • میرزائیان، بهرام اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تأثیرآن بر سلامت روان [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 141-160]
 • میرزائیان، وحید رضا تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 5-23]
 • میرطاهری، سیده لیلی تحلیل هزینه‌ ـ سودمندی پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران و تأثیر استفاده از پایگاه ها در تولیدات علمی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 109-131]
 • مشکی، مهدی بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 149-166]
 • مصطفوی، زینب السادات تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 27-48]
 • مظاهری، مهدی بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 23-42]
 • معافی مدنی، سیده خدیجه واکاوی رابطه بین مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 145-158]
 • معتمدی نیا، زهره رابطه آموزش های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکت های کشاورزی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 119-139]
 • معتمدی‌نیا، زهره عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 63-78]
 • معینی کیا، مهدی بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 57-70]
 • معینی کیا، مهدی عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه اعضای هیأت علمی [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 141-159]
 • معینی‌کیا، مهدی نقش میانجی فناوری اطلاعات در تعیین وضعیت مدیریت دانش براساس مسئولیت پذیری اجتماعی بهورزان مراکز بهداشتی [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 113-127]
 • مفیدی، فرخنده بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن‌آوری پایه ششم ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 71-88]
 • میکائیلی، نیلوفر اثربخشی درمان شناختی رفتاری از طریق اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی شهرستان پارس آباد [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 129-145]
 • ملاباقر، مریم شناسایی و مدل‌سازی عوامل موثر بر کیفیت سامانه‌های جامع آموزشی مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 55-75]
 • ملاباقر، مریم مدلی برای پیش‌بینی عملکرد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون متمرکز مبتنی بر داده‌کاوی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 109-127]
 • ملکی پور، احمد بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران) [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 35-50]
 • ملکی پور، موسی بررسی وضعیت دوره‌های مجازی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان (مطالعه موردی: فرهنگیان منطقه دهلران) [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 35-50]
 • ملک حسینی، صادق ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن از دیدگاه معلمان با استفاده از مدل فعالیت مستدل( TRA) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 25-44]
 • منتظری سانیج، فاطمه نقش رسانه های اجتماعی در رفتار ‏اطلاع‌یابی دانش‌آموزان (موردمطالعه: ‏دانش‌آموزان ‏مقطع متوسطه شهر یزد) ‏ [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 89-108]
 • مندعلی، مسعود ارزیابی میزان بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک و تأثیر آن بر بهینه‌سازی سرمایه های فکری در سازمان(مورد مطالعه:شرکت مخابرات شهر تهران) [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 69-87]
 • منصوری، محبوبه رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای، اضطراب اجتماعی و هیجانی خواهی با عملکرد تحصیلی نوجوانان: نقش تعدیل کنندگی خود کنترلی [دوره 9، 3 (پیاپی 35)، 1398، صفحه 97-117]
 • منطقی، مرتضی بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 95-128]
 • منطقی، مرتضی شکل گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 5-26]
 • منطقی، مرتضی بررسی روند تحولی چگونگی کاربری از تلفن همراه در دانش‎آموزان دبستانی [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 41-62]
 • منطقی، مرتضی رابطه عملکرد خانواده، هیجان خواهی و پرخاشگری با اعتیاد به بازی های ویدیویی در دانش آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 119-141]
 • منفردی راز، براتعلی رابطه آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و توانمند‌سازی دبیران متوسطه شهرستان بجنورد [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 85-100]
 • مهدیان، حسین تأثیر استفاده از بازی‎های رایانه‎ای بر ابعاد رفتاری دانش‌آموزان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 41-59]
 • مهدی پور، یوسف بررسی میزان سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های بیرجند در سال 1397 [دوره 8، 4 (پیاپی 32)، 1397، صفحه 163-176]
 • مهدی زاده، امیرحسین تشخیص عوامل سازنده گرایش به آموزش الکترونیکی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، 3 (پیاپی 19)، 1394، صفحه 83-99]
 • مهدی زاده، حسین تأثیر نقشه های مفهومی طراحی شده به وسیله رایانه بر میزان یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 115-138]
 • مهدی زاده، حسین مقایسه تأثیر سه سناریوی آموزش به شیوه ترکیبی در ارتقاء میزان یادگیری و یادداری علوم بهداشتی در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 113-127]
 • مهدی زاده، حسین پادکست و تأثیر آن بر آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 5-20]
 • مهدی زاده، حسین تأثیر سازمان‌دهنده‌های تصویری بر یادگیری و یادداری دانش سلامت دانش‌آموزان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 113-129]
 • مهدی زاده، حسین ارزیابی میزان تحقق اهداف طرح هوشمندسازی مدارس، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش‌روی این مدارس- مطالعه موردی شهر ایلام [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 121-138]
 • مهدیزاده، حسین آموزش به شیوه «حرف- هجا-کلمه» با کمک چندرسانه ای های دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش آموزان پایه اول ابتدایی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 145-163]
 • مهدیزاده، حسین رابطه آموزش های زیست محیطی با آمادگی الکترونیکی مالکان و مدیران شرکت های کشاورزی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 119-139]
 • مهدی‌زاده، حسین عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 63-78]
 • مهدی‌زاده، حسین بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 5-19]
 • مهرآور گیگلو، شهرام عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 67-83]
 • مهرعلیزاده، یداله بررسی و طراحی الگوی آمادگی پداگوژیکی در نظام آموزش عالی مجازی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 127-144]
 • موسوی، فرانک اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 59-76]
 • موسوی بیدله، سیده مرضیه شناسایی و رتبه بندی چالش های پیش روی هوشمند سازی مدارس بر اساس تکنیک AHP [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 85-109]
 • موسوی پور، سعید اثربخشی چندرسانه‌ای آموزشی مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم توان ذهنی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 91-106]
 • موسوی پور، سعید تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 131-147]
 • مولائی‌علی‌آباد، حسین عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقی [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 67-83]
 • مولوی، زهرا رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 67-92]
 • مومنی راد، اکبر بررسی عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی [دوره 6، 2 (پیاپی 22)، 1394، صفحه 133-159]
 • مؤمنی مهموئی، حسین تأثیر نرم افزار آموزشی «ویکی و نیکی» بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 127-143]
 • مؤمنی مهموئی، حسین تأثیر استفاده از بازی‎های رایانه‎ای بر ابعاد رفتاری دانش‌آموزان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 41-59]
 • مومنی مهموئی، حسین تأثیر نرم‌افزار آموزشی «میشا و کوشا» بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 45-66]

ن

 • نادی فرد، اکرم رابطه مهارت‌ها و صلاحیت‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 5-24]
 • نارنجی ثانی، فاطمه تبیین نرخ ماندگاری بر اساس انواع تعامل دانشجویان در بستر یادگیری الکترونیکی [دوره 10، 2 (پیاپی38)، 1398، صفحه 27-48]
 • نارنجی ثانی، فاطمه عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در مؤسسات آموزش عالی برخط [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 5-24]
 • نیازآذری، کیومرث تأثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 31-43]
 • نیازآذری، کیومرث بررسی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه آموزش های مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 69-84]
 • نیازآذری، کیومرث رابطه بین آموزش سواد اطلاعاتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 5-17]
 • نیازآذری، کیومرث ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور [دوره 9، 1 (پیاپی 33)، 1397، صفحه 23-58]
 • نیازآذری، کیومرث بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاه های نسل چهارم [دوره 9، 4 (پیاپی 36)، 1398، صفحه 41-25]
 • نیازآذری، کیومرث ارائه مدل هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان؛ مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 45-64]
 • نیازآذری، مرضیه مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 103-115]
 • نیازآذری، مرضیه تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر بابل [دوره 3، 1 (پیاپی 9)، 1391، صفحه 109-129]
 • نیاز آذری، کیومرث رابطه بین فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‎های مهندسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 5-21]
 • نیاز آذری، مرضیه رابطه بین فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‎های مهندسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 5-21]
 • ناصری، الهام تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری سیار بر خود کارآمدی، خود کنترلی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 125-144]
 • ناصری مالوانی، علیرضا ارزیابی وب سایت های دانشگاه های آزاد اسلامی و جایگاه وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این نظام [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 59-79]
 • نامداری ورپشتی، مهدی تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت ‌های فناوری و ظرفیت جذب [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 116-135]
 • نامور، یوسف رابطه میزان آشنایی و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر هریس [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 85-103]
 • نجفی، حسین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 41-55]
 • نجفی، حسین ارایه مدلی به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی اعضای هیأت علمی با تأکید بر نظام آموزش از دور [دوره 6، 3 (پیاپی 23)، 1395، صفحه 147-166]
 • نجفی، حسین رابطه بین ابعاد و شاخص‌های آموزش ترکیبی و کیفیت‌بخشی به یادگیری در دانشگاه پیام نور [دوره 7، 4 (پیاپی 28)، 1396، صفحه 59-80]
 • نریمانی، حسین شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع‎رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 41-58]
 • نسیمی، عباس تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان جویبار [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 55-72]
 • نصر، احمدرضا بررسی عناصر برنامه درسی آموزش تکنولوژی به مربیان پیش دبستانی [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 61-83]
 • نصر اصفهانی، احمدرضا بررسی الزامات استفاده از سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه استادان [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 39-58]
 • نصراللهی، اکبر رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و بی موبایل هراسی در دانشجویان [دوره 10، 3 (پیاپی39)، 1399، صفحه 105-124]
 • نظری، علی‎محمد رابطه عملکرد خانواده، هیجان خواهی و پرخاشگری با اعتیاد به بازی های ویدیویی در دانش آموزان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 119-141]
 • نظری، فریبا تحلیل مسیر پذیرش و اعتماد بر قصد و رفتار استفاده از سامانه‌ی ثبت پروپوزال و امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 101-119]
 • نظرزاده زارع، محسن بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 87-106]
 • نعمان‌اف، منصور تأثیر آموزش مبتنی بر مبانی فن‎آوری‌های نوین آموزشی بر مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه‎های استان مازندران [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 145-162]
 • نگهداریان، سیده سمانه مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی [دوره 2، 1 (پیاپی 5)، 1390، صفحه 59-77]
 • نیلی، محمدرضا تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت ارتباطی دانش‌آموزان دختر کم شنوا [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 123-140]
 • نیلی، محمد رضا آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه‌های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران [دوره 4، 1 (پیاپی 13)، 1392، صفحه 105-127]
 • نیلی‎پور طباطبایی، سید اکبر رابطه علّی توانمندسازی روان‌شناختی و قابلیت فن‌آوری اطلاعات مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان با میانجی‌گری خودکارآمدی عمومی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 101-117]
 • نوری، اختر بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغه در سال ۱۳۹۶ [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 169-192]
 • نوربخش بنجار، راحله رابطه میزان استفاده از اینترنت و نحوه به کارگیری آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان [دوره 2، 2 (پیاپی 6)، 1390، صفحه 73-94]
 • نوری پور لیاولی، رقیه مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در نوجوانان علاقه‌مند به سبک‌های مختلف بازی‌های رایانه [دوره 6، 4 (پیاپی 24)، 1395، صفحه 75-90]
 • نوروزی، داریوش تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن‌گرایی) [دوره 4، 3 (پیاپی 15)، 1393، صفحه 5-23]
 • نوروززاده، رضا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور [دوره 3، 3 (پیاپی 11)، 1392، صفحه 41-55]
 • نیوشا، بهشته مقایسه اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی ایرانی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی [دوره 10، 1 (پیاپی37)، 1398، صفحه 47-62]
 • نوشین فرد، فاطمه بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 5-21]

و

 • واحدی، مجید شناسایی، تعیین روابط و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های پیام‌نور استان آذربایجان شرقی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 61-89]
 • واحدی، مهدی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 107-129]
 • وحیدی، زهرا تأثیر کلاس معکوس بر مهارتهای فراشناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان هنرستان [دوره 8، 3 (پیاپی 31)، 1397، صفحه 141-168]
 • وزیری، مژده بررسی وضعیت مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان آن با مدارس عادی [دوره 4، 2 (پیاپی 14)، 1392، صفحه 149-173]

ه

 • هاشمی، احمد رابطه نگرش معلمان نسبت به استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با یادگیری دانش‎آموزان [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 23-40]
 • هاشمی، سیداحمد بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 105-126]
 • هاشمی، عارف بررسی میزان تأثیر محیط چند‌رسانه ای و شبیه‌سازی شده آموزش بورس بر میزان یادگیری دانشجویان [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 5-19]
 • هاشم نژاد، فاطمه بررسی تأثیر دوره های ٓاموزشی فن ٓاوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 129-144]
 • هاشم نژاد، فاطمه نقش رسانه ملی در مدیریت بحران و حفظ آرامش شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 22 تهران) [دوره 8، 2 (پیاپی 30)، 1396، صفحه 41-56]
 • هدایتی، فرشته طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی اثربخشی آن بر عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 43-66]
 • همتی، ابوذر بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه یک [دوره 3، 2 (پیاپی 10)، 1391، صفحه 105-126]
 • همراه زاده، ملیکا مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی دانش‌آموزان [دوره 7، 3 (پیاپی 27)، 1396، صفحه 127-143]
 • هوشمندان مقدم فرد، زهرا سازه‌های تبیین کننده نگرش هنرجویان کشاورزی نسبت به یادگیری الکترونیکی [دوره 7، 1 (پیاپی 25)، 1395، صفحه 107-126]

ی

 • یارایی، دانیال مقایسه تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی [دوره 3، 4 (پیاپی 12)، 1392، صفحه 23-40]
 • یارمحمدی، سمانه اولویت‌بندی مؤلفه‎های کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، 1 (پیاپی 29)، 1396، صفحه 67-93]
 • یارمحمدزاده، پیمان تحلیل محتوای چندرسانه‎ای‎های آموزشی درس فیزیک با توجه به اصول چندرسانه‎ای، ساختار و محتوا [دوره 5، 4 (پیاپی 20)، 1394، صفحه 71-95]
 • یداللهی، منیژه تأثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری هندسه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 63-76]
 • یدالهی، سمانه رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی پرسش‌نامه اضطراب رایانه دانش‌آموزان [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 117-141]
 • یزدی، اسما ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن از دیدگاه معلمان با استفاده از مدل فعالیت مستدل( TRA) [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 25-44]
 • یزدانی، فریدون طراحی ابزاری برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان [دوره 2، 4 (پیاپی 8)، 1391، صفحه 29-52]
 • یزدانی، فریدون سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن خدمت فرهنگیان [دوره 5، 2 (پیاپی 18)، 1393، صفحه 97-122]
 • یزدچی، صفورا رابطه علّی توانمندسازی روان‌شناختی و قابلیت فن‌آوری اطلاعات مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان با میانجی‌گری خودکارآمدی عمومی [دوره 5، 1 (پیاپی 17)، 1393، صفحه 101-117]
 • یزدی زاده، علی تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد شعب بانک ملی شهر تهران با نقش میانجی مهارت ‌های فناوری و ظرفیت جذب [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 116-135]
 • یعقوبی، اکرم‌السادات عوامل مؤثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها [دوره 6، 1 (پیاپی 21)، 1394، صفحه 71-85]
 • یعقوبی، فاطمه مقایسه تأثیر رسانه تعاملی و غیر‌تعاملی بر نوع سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی [دوره 4، 4 (پیاپی 16)، 1393، صفحه 59-74]
 • یوزباشی، علیرضا شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای اساتید در محیط‌های آموزش الکترونیک (تکنیک دلفی) [دوره 9، 2 (پیاپی 34)، 1397، صفحه 5-25]
 • یوسفی، رضا مقایسه میزان آشنایی استادان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران با مهارت های ICDL [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 67-78]
 • یوسفی، رضا تأثیر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 5-21]
 • یوسفی، علیرضا شناسایی موانع و راهکارهای استفاده از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 37-47]
 • یوسف پور، نسرین اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه‌های مفهومی بر ارتقاء باورهای هوشی و یادگیری خودتنظیم دانش‌آموزان [دوره 7، 2 (پیاپی 26)، 1395، صفحه 59-76]
 • یوسفی سعیدآبادی، رضا رابطه شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دانشجویان [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 83-105]
 • یوسفی طزرجان، مصطفی مدلی برای پیش‌بینی عملکرد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون متمرکز مبتنی بر داده‌کاوی [دوره 10، 4 (پیاپی40)، 1399، صفحه 109-127]
 • یونسی خانقاهی، سمیه تأثیر آموزش فن‌آوری اطلاعات بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری) [دوره 2، 3 (پیاپی 7)، 1391، صفحه 129-149]