بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

  • طالب، زهرا [1] استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران
  • طالبی، سید حسن [1] استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه مازندران ،بابلسر،ایران
  • طهماسبی، سالومه [1] عضو هیأت علمی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
  • طهماسبی لیمونی، صفیه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

ظ

  • ظفری، سارم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه تهران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

  • واحدی، مجید [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  • واحدی، مهدی [1] استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  • وحیدی، زهرا [1] گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران
  • وزیری، مژده [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا

ه

ی