دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، فروردین 1390 
2. بررسی چالش های کاربست فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری

صفحه 23-42

سیدمصطفی شریف خلیفه سلطانی؛ مهدی کریمی علویجه؛ مهدی مظاهری