دوره و شماره: دوره 2، 1 (پیاپی 5) - شماره پیاپی 1، مهر 1390 

مقاله پژوهشی

1. بررسی وضعیت واحد درسی «مواد سمعی- بصری» در رشته کتابداری و اطلاع رسانی

صفحه 5-21

مرجان کیان؛ مهدیه چیت ساز؛ نصرت ریاحی نیا


5. طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور

صفحه 79-98

محمدعلی جوادی بورا؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا سرمدی