دوره و شماره: دوره 2، 3 (پیاپی 7) - شماره پیاپی 3، فروردین 1391 
3. تحلیل تأثیر فن‏ آوری اطلاعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

صفحه 45-64

پیمان اکبری؛ امید بهارستان؛ حسین رضایی دولت آبادی