دوره و شماره: دوره 3، 1 (پیاپی 9) - شماره پیاپی 1، آبان 1391 

مقاله پژوهشی

1. رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک مدیریت کلاسی آنان

صفحه 5-26

فریده حمیدی؛ مجیدابراهیم دماوندی؛ الهام دهنوی


6. رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی و ویژگی‌های شخصیتی فراگیران

صفحه 95-107

رمضان حسن‌زاده؛ عاطفه بیدختی؛ عباس رضایی؛ فاطمه رهایی


8. تأثیر مطالعه به کمک نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب دانش‌آموزان سال سوم متوسطه

صفحه 131-143

علی سعیدی؛ علی اکبر سیف؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام